Anders kijken naar bereikbaarheid

Onderzoeksproject (lopend) – Sinds de komst van de Nota Mobiliteit is de beleidsbenadering van bereikbaarheid verschoven van een oriëntatie op schakels (knelpunten), naar een oriëntatie op verbindingen (relaties) en locaties en gebieden (kansen). Het onderzoek brengt dominante waarden in kaart die worden aangetroffen in deze veranderende beleidsbenadering. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de bereikbaarheidsstrategieën in de provincie Overijssel en de instrumenten, modellen en data die hieraan ten grondslag liggen. Voor de praktijk wordt een overzichtelijke presentatie van waarden ontwikkeld, die hanteerbaar is bij keuzedilemma’s over bereikbaarheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in zes fasen:

  1. Literatuuronderzoek bereikbaarheid
  2. Analyse documenten Overijssel
  3. Analyse achterliggende instrumenten, modellen en data
  4. Analyse toepassing in casus
  5. Constructie van set(s) van waarden
  6. Rapportage

In de eerste onderzoeksfase wordt literatuuronderzoek gedaan naar de verschillende benaderingen van bereikbaarheid in Nederland. In de tweede fase wordt in kaart gebracht hoe deze benaderingen terug te vinden zijn in verschillende nationale en regionale (Overijsselse) beleidsdocumenten. In de derde fase worden de instrumenten, modellen en data in kaart gebracht die ten grondslag liggen aan de verschillende benaderingen. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de kaartbeelden die worden gebruikt voor het presenteren van bereikbaarheid (bijvoorbeeld www.bereikbaarheidskaart.nl). In de vierde fase wordt naar de benadering van bereikbaarheid gekeken bij een specifieke casus: de herinrichting/uitbreiding van de N35 (Zwolle-Enschede). Deze casus maakt jaarlijks onderdeel uit van een studieproject van Windesheimstudenten van de opleidingen Mobiliteit en Civiele Techniek. In dit project hebben zij contact met de Kamer van Koophandel en de Ondernemerskring Raalte. In de vijfde fase worden de onderliggende argumentaties, motieven en waarden die kenmerkend zijn voor de verschillende bereikbaarheidsstrategieën inzichtelijk gemaakt en gegroepeerd in sets van waarden. In de zesde fase wordt de rapportage opgesteld.

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang

 

 Opdrachtgever

 

 Partners

Provincie Overijssel, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, Ondernemerskring Raalte

 Status Lopend