Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onze organisatie

Banner image
Onze organisatie

Organisatie

Onderwijs en praktijkgericht onderzoek, dat is wat we doen. We hebben onze opleidingen geclusterd in domeinen en onderzoek doen we vanuit verschillende kenniscentra. Onze medewerkers van de dienst strategie en support en de dienst bedrijfsvoering zorgen ervoor dat we kunnen doen waar we goed in zijn.

Bekijk ons organogram (pdf)

Lees meer over onze missie en ambities

College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van Windesheim. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Secretaris is Astrid Metzelaar.

Teaser image

Inge Grimm (voorzitter)

Teaser image

Erika Diender

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De taken van de RvT staan beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht en het toezicht- en toetsingskader.

Teaser image

Anne Flierman

Teaser image

Erica van Lente

Teaser image

Walter Bak

Teaser image

Peter Jaspers

Teaser image

Yvonne Burger

Commissies Raad van Toezicht

De auditcommissie houdt onder andere toezicht op interne processen, financiële verantwoording en de relatie met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit Peter Jaspers en Walter Bak.

Lees over de taken en werkwijze van deze commissie

De commissie onderwijs en onderzoek houdt zich o.a. bezig met onderwijs- en onderzoekskwaliteitsbeleid, monitoring van onderzoek en de realisatie van onderzoeksambities. De commissie bestaat uit Anne Flierman en Yvonne Burger.

Lees over de taken en werkwijze van deze commissie

De remuneratiecommissie is onder andere verantwoordelijk voor het evalueren van het functioneren van het College van Bestuur en de bezoldiging. Voor het remuneratiebeleid en het bepalen van de hoogte van de bezoldiging vormen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen het kader. De hoogte van de bezoldiging en de vergoede bestuurskosten worden jaarlijks verantwoord in het jaarverslag. De commissie bestaat uit Anne Flierman en Erica van Lente.

Lees over de taken en werkwijze van deze commissie

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en studenten een stem hebben bij belangrijke beslissingen. Over beleid, over veranderingen, over de inrichting van ons onderwijs. Deze medezeggenschap is geregeld via onze medezeggenschapsorganen:

Documentatie

Documentatie