Gezin die buiten op het gras ligt

Over het lectoraat Jeugd

Het lectoraat Jeugd wil middels praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek tegemoetkomt aan vragen over diverse vraagstukken die leven bij praktijkorganisaties en -instellingen.

Elk kind heeft recht op een optimale ontwikkeling, zorg en veiligheid. Ouders zijn daarbij de primair verantwoordelijken, maar ook andere medeopvoeders, professionals in de jeugdsector, en de overheid dragen verantwoordelijkheid voor hoe jeugdigen kunnen opgroeien.

Veilige opvoedomgeving

Om kinderen en ouders een veilige opvoedomgeving te bieden is het wenselijk dat professionals in de preventieve opvoedondersteuning en in de jeugdhulp en passend onderwijs dichtbij gezinnen werken en uitgaan van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerken. Maar welke behoeften hebben ouders of professionele mede-opvoeders aan ondersteuning in een (technologisch) snel veranderende samenleving? Wie en wat maakt er nu eigenlijk de dienst uit in jeugdhulp en onderwijs? 

Lukt het professionals in de jeugdsector om ouders en kinderen de juiste zorg en ondersteuning te bieden en optimaal invulling te geven aan een veilige en positieve opvoedomgeving voor kinderen? En hoe werken gemeenten, jeugdzorginstellingen, schoolbesturen of individuele professionals dan het best samen met kind en gezin? Wat betekent pedagogische professionaliteit voor de relatie van beroepskrachten met ouders en kinderen; en met professionals van andere disciplines in (sociale) wijkteams of het brede sociale netwerk van ouders en kinderen?

Samenwerking tussen professional, cliënt en sociale omgeving staat centraal

Uitgaan van de mogelijkheden van gezinnen en jeugdigen en nadruk leggen op het versterken van sociale netwerken stelt hoge eisen aan de vaardigheden van professionals in die sociale omgeving. De samenwerking tussen professional, cliënt en sociale omgeving staat daarom vanuit een breed pedagogisch perspectief centraal in het lectoraat Jeugd. 

Professionalisering (aankomende) professionals

Het lectoraat Jeugd focust bij bovenstaande vraagstukken op hoe onderzoek zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de vragen van praktijkorganisaties en -instellingen. Daarbij werken we intensief samen met de opleiding Social Work. Nieuwe kennis verwerken we in wat aankomende professionals moeten weten, terwijl we de aankomende professionals waar mogelijk ook inzetten bij het vergaren van nieuwe kennis over en met de beroepspraktijk. 

Onderzoekslijnen

Het lectoraat jeugd heeft vier onderzoekslijnen:

  1. Versterking van de professional en het pedagogisch professioneel handelen
  2. Samenwerking jeugdhulp en onderwijs én ouders
  3. Mediawijsheid- en mediaopvoedingsvraagstukken in de ondersteuning en zorg  

Ontwikkeling opleidingen jeugdzorg

Naast praktijkgericht onderzoek levert het lectoraat een bijdrage aan de ontwikkeling van kwalitatief goede opleidingen voor jeugdzorgwerkers. Enerzijds zijn we betrokken bij de curricula van de betrokken opleidingen; anderzijds heeft de professionalisering van docenten op het gebied van jeugdzorg en jeugdbeleid onze aandacht.