Man die aan het bellen is

O&O fondsen samen sterk voor ‘eigen regie’

Wat werkt bij het stimuleren van werkgevers en werknemers bij het nemen van regie op hun eigen ontwikkeling?

Het project 'O&O fondsen samen sterk voor eigen regie' heeft als doel om vanuit een samenwerkingsverband van 28 opleidings- en ontwikkelfondsen werkgevers en werknemers te stimuleren om meer eigen regie op hun eigen ontwikkeling te nemen. Om dit te bereiken wordt een lerend netwerk eigen regie opgezet, waarin het inventariseren, verbinden en toepassen van inzichten over "wat werkt" bij het stimuleren van eigen regie centraal staat. Kernspelers in dit leernetwerk zijn O&O fondsen, sociale partners en kennisinstellingen. Het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen inventariseert binnen dit leernetwerk bestaande aanpakken en ontwikkelt een meetlat waarmee de effectiviteit van bestaande en nieuw te ontwikkelen aanpakken inzichtelijk gemaakt kan worden. 

De toekomstige arbeidsmarkt vraagt dat mensen meer dan ooit de eigen regie nemen op hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Werknemers moeten zich een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) om kennis en vaardigheden te onderhouden en zodoende duurzaam inzetbaar te blijven. Dit voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Voor werkgevers is de inzetbaarheid van menselijk kapitaal essentieel voor hun concurrentievermogen, innovatiekracht en productiviteit. Het nemen van eigen regie is echter nog niet vanzelfsprekend. Met het project ‘O&O organisaties samen sterk voor meer eigen regie’ werken 28 O&O organisaties samen om op dit complexe thema praktische toepasbare oplossingen te vinden die werkgevers en werknemers vooruit helpen.  
Daartoe wordt een lerend netwerk eigen regie opgezet, waarin de volgende drie activiteiten centraal staan:

  1. Inventariseren (wat leert de wetenschap en praktijk over de bouwstenen van eigen regie?); 
  2. Verbinden (Hoe borg je continue kennisuitwisseling op het thema eigen regie binnen een netwerk van 28 O&O fondsen?)
  3. Toepassen van inzichten over “wat werkt” bij het stimuleren van eigen regie (Hoe kan de bestaande kennis vertaald worden naar praktische toepassingen en handvatten? Hoe kunnen O&O organisaties monitoren wat werkt?)

Op deze wijze kunnen O&O organisaties hun activiteiten verbeteren op basis van de opgedane inzichten en gegeven handvatten.

Opbrengsten

  • Meetlat waarmee alle projecten en diensten van O&O organisatie kunnen worden geclassificeerd en kunnen worden gemonitord in de uitvoering.
  • Routekaart Stimuleren Eigen Regie met daarin concrete tips en tricks voor werknemers, werkgevers en cao-partijen om eigen regie te stimuleren.

Partners

WeCreate, Hogeschool Arnhem Nijmegen, 28 O&O fondsen

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van maart 2019 tot en met december 2019.  

Onderzoekers

Sandra Hendricks
Menno Vos