Man die aan het bellen is

CHANGE GEAR: learning communities als innovatieversneller voor de logistieke sector

Met het project CHANGE GEAR ontwikkelen we een blauwdruk voor het succesvol opzetten van leernetwerken door logistieke bedrijven om hun innovatievermogen te versterken.

Vanwege technologische versnellingen wordt het innovatief vermogen van logistieke bedrijven steeds belangrijker. Het participeren in leernetwerken met andere bedrijven, kennisinstellingen en beroepsverenigingen vergroot dit innovatief vermogen. Het ontbreekt echter aan praktisch toepasbare kennis over het opzetten ervan. Met het project CHANGE GEAR ontwikkelen we een blauwdruk voor het succesvol opzetten van leernetwerken door logistieke bedrijven om hun innovatievermogen te versterken.

Om de huidige toppositie van Nederland op het gebied van logistiek te behouden verwacht de Topsector Logistiek deze ambitie alleen waar te kunnen maken als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten bundelen om innovaties in het technische- en sociale domein te faciliteren. Terwijl het overgrote deel van de bedrijven nog inzet op kostenreductie door het verbeteren van kernactiviteiten en middelen (optimalisatie), heeft de sector steeds meer behoefte aan een flexibele mindset en wendbare manier van werken en denken om de veranderende toekomst het hoofd te kunnen bieden. 

Uitdagingen op technologisch, digitaal, dienstverlening en samenwerkingsgebied vragen om andere vaardigheden van medewerkers, die ervaren dat hun beroepen veranderen. Ook de ervaren discrepantie tussen enerzijds de noodzaak hogere eisen te moeten stellen aan werknemers en anderzijds het opdrogen van het aanbod van personeel vormt een bedreiging voor de ondernemingen. Een beloftevolle manier waarop logistieke bedrijven de dynamische ontwikkelingen kunnen bijbenen is de inzet van werk-leernetwerken of learning communities. Het ontbreekt echter aan praktisch toepasbare kennis over het opzetten ervan. 

Het project CHANGE GEAR richt zich op het onderzoeken van deze netwerk-samenwerkingen als facilitator van innovaties. Het doel is het ontwikkelen en delen van een onderbouwde blauwdruk met effectieve kenmerken en randvoorwaarden voor ideaaltypische learning communities voor (MKB-) bedrijven in de logistiek. Door het vergelijken van deze blauwdruk met learning communities in de praktijk kan een handzame toolbox worden ontwikkeld. Een toolbox met concrete interventies/stappen/instrumenten voor het effectief opzetten en/of doorontwikkelen van een learning community gericht op het versterken van het innovatief vermogen van logistieke bedrijven en hun medewerkers. 

Partners

NHL/Stenden Hogeschool, Universiteit van Maastricht, TNO, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Rotra Logistics, Chain-Logistics, TLN

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van 1 januari 2020 tot en met december 2021.