Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Promotieonderzoek Groeien door sport

Onderzoeksproject (lopend) - Emran Riffi (HvA) onderzoekt, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat Sportpedagogiek, de invloed die jeugdsport in verenigingsverband heeft op sociale inclusie.

Emran Riffi, die als docent pedagogiek en onderzoeker werkzaam is bij de Hogeschool van Amsterdam, heeft een NWO-promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen. De promotiebeurs is bestemd voor zijn onderzoek naar jeugdsport in verenigingsverband, de invloed ervan op sociale inclusie en de vraag hoe een pedagogisch klimaat kan bijdragen aan een positieve relatie ertussen. De verkregen inzichten zullen toekomstig worden ingezet bij het (beter) pedagogisch ondersteunen van sportverenigingen.

De potentie van sport

Sport kan een belangrijke bron van ontwikkeling zijn. De educatieve en vormende kracht van sport wordt frequent in onderzoek aangetoond en in beleid aangewend. Toch is sport louter op zich geen succesformule voor positieve ontwikkeling. Sterker nog, onderzoek toont ook tegengestelde psychosociale effecten van jeugdsport aan. Vooral kwetsbare minderheidsgroepen hebben een verhoogd risico dat zij juist eerder te maken te krijgen met de schaduwzijde van sport. Of jeugdsport bijdraagt aan een positieve sociale ontwikkeling en meer sociale inclusie hangt van diverse factoren in verschillende invloedsferen af. Het promotieonderzoek Groeien door sport richt zich op de opbrengst van jeugdsport specifiek voor kwetsbare jongeren op het gebied van sociale inclusie en beantwoordt tevens de vraag hoe een pedagogisch klimaat deze relatie kan versterken.

Emran RiffiHet pedagogisch verkennen én versterken van jeugdsport

De ontwikkeling van jeugdleden wordt tijdens het onderzoek op verschillende sportverenigingen periodiek in kaart gebracht en verklaard. Op twee verenigingen wordt het pedagogisch klimaat gedurende de looptijd van het onderzoek actief gestimuleerd. Het evalueren van de opbrengsten vindt plaats door middel van mixed methods-onderzoek onder de trainers en de jeugdleden. Op deze manier identificeert het onderzoek de uitdagingen voor sportverenigingen en (sport)pedagogen, zodat de potentie van jeugdsport in de toekomst adequaat wordt benut.

Een sportief samenwerkingsverband

Emran Riffi promoveert bij de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van prof. dr. R. (Ramón) Spaaij en prof. dr. W. (Jan Willem) Duyvendak, alsmede onder begeleiding van Windesheim lector Sportpedagogiek dr. N. (Nicolette) Schipper-van Veldhoven (copromotor). Verschillende partijen participeren in het promotieonderzoek, waaronder de gemeente Amsterdam, de KNVB en het NOC*NSF.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het onderzoek? Neem contact op met copromoter Nicolette Schipper-van Veldhoven via e-mailadres: n.schippervanveldhoven@windesheim.nl.

Abstract  
Soort Promotieonderzoek
Omvang Onderzoek op verschillende sportverenigingen
Financiering NWO-promotiebeurs
Partners
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Universiteit van Amsterdam
  • Lectoraat Sportpedagogiek Windesheim
  • Gemeente Amsterdam, KNVB en NOC*NSF
Status Lopend