Lerarenopleiding Nederlands

Inhoud opleiding

Je ontwikkelt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en leert kritisch kijken naar verschillende media. Je loopt ieder jaar stage.

In de opleiding komen allerlei aspecten van de taal aan de orde. Zo verdiep je je in (jeugd)literatuur, analyseer en schrijf je teksten, leer je hoe kinderen en volwassenen taal verwerven en bestudeer je de taal van de media. De groei van jouw eigen taalvaardigheid gaat hand in hand met de ontwikkeling van je vaardigheid om anderen te leren communiceren. Hoe prikkel en boei je leerlingen en hoe maak je de inhoud van je lessen interessant? Dat leer je in de vakken onderwijskunde, drama, pedagogiek en vakdidactiek.

In je lessen kun je leerlingen kennis laten maken met de Nederlandse literatuur door ze bijvoorbeeld poëzie en proza te laten analyseren. Als leraar geef je niet alleen les. Het is jouw taak het onderwijs zo in te richten dat kinderen, jongeren en volwassenen hun talenten optimaal kunnen benutten en verder ontwikkelen.

Wat heb je nog meer nodig?

Je maakt je alles eigen wat een leraar nodig heeft, zoals een onderzoekende houding, vakkennis en didactische vaardigheden. Ook ga je aan de slag met je vermogen tot reflectie en communicatie met zowel leerlingen als andere betrokkenen, zoals collega’s of ouders.

Hoe leer je dat?
Twee studenten lachend achter de computerEen lerarenopleiding voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs duurt vier jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit vier periodes van tien weken. Je begint de opleiding met de major, de kern van de opleiding. Hierin leg je de basis voor de ontwikkeling tot leraar in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Naast de algemene beroepsspecifieke vaardigheden speelt de kennisbasis van het vak een grote rol in de opleiding tot leraar. In het derde jaar kies je een minor. Elk jaar van de opleiding loop je stage op een school. In het vierde jaar studeer je af met een afstudeerstage.

Leerlijnen

In de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
onderscheiden we drie leerlijnen:
1. beroepsvoorbereidende leerlijn
2. werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn
3. opleidingsspecifieke leerlijn

Beroepsvoorbereidende leerlijn

De beroepsvoorbereidende leerlijn verbindt de praktijk met de theorie. De kennis en ervaring die je opdoet tijdens stages koppel je aan wat je op de hogeschool leert. Dat noemen we realistisch opleiden. Door stageopdrachten uitvoeren, evalueren en daarvan leren, werk je aan je eigen kwaliteit. Hierdoor ontwikkel je de benodigde bekwaamheden van een leraar.

Beroepsvoorbereidende vakken
Binnen de beroepsvoorbereidende leerlijn volg je de vakken onderwijskunde/pedagogiek, drama en levensbeschouwelijke vorming. Deze vakken lopen als een rode draad door de opleiding, omdat het van groot belang is dat je naast kennis en vaardigheden over het vak meer leert over een aantal belangrijke andere beroepsvoorbereidende onderwerpen. Tijdens de opleiding leer je na te denken over vragen als:
• Hoe leren leerlingen het beste? (cognitieve en sociale ontwikkeling)
• Welke morele dilemma’s kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
• Op wat voor school wil je eigenlijk werken?
• Moet je als docent alleen maar je vak geven of meer?

Je voert regelmatig opdrachten uit in de praktijk. We stimuleren je om kritisch na te denken over de theorie en te onderzoeken of je die in de praktijk van het vak herkent, en andersom natuurlijk. De beroepsvoorbereidende leerlijn kent ook het vak didactiek. Hierin leggen we de relatie tussen algemene didactische zaken (hoe bouw je een goede les op) en de specifieke didactiek die past bij het vak.

Werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn

Centraal in de opleiding staat de werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn. Daarin draait het om competentieverwerving, reflecteren en onderzoek doen. Competenties staan voor de vaardigheden, kennis en attitudes die je als docent nodig hebt en die je dus als student moet beheersen. Een onderzoekende houding ontwikkel je door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen, gebruik te maken van vakliteratuur en te oefenen met onderzoeksvaardigheden. We besteden daarbij aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, inclusief een goede onderzoeksvraag, het uitvoeren van en rapporteren over het onderzoek.

Opleidingsspecifieke leerlijn

In de opleidingsspecifieke leerlijn doe je kennis en vaardigheden op om je vakmanschap te bevorderen. Tijdens het eerste jaar staat oriëntatie op het leraarschap en het vak centraal. Je bereidt je voor op de veranderende rol van student naar leraar. Je leert goed communiceren maar ook grenzen stellen aan andere studenten, leerlingen en toekomstige collega’s.

Elk studiejaar een thema

In elk studiejaar staat een thema centraal.

Jaar 1: Ik als leraar
Jaar 2: Ik en de leerling
Jaar 3: Ik en de les
Jaar 4: Zelfstandig voor de klas

Studielast

Gemiddeld per week 40 uur, inclusief zelfstudie en stage. Je hebt gemiddeld 16 contacturen. Naarmate de studie vordert heb je minder contacturen door stage(opdrachten).

Studiebegeleiding vanaf het begin

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Zo krijg je gedurende je hele opleiding studieloopbaanbegeleiding. Daarmee ontwikkel je je studievaardigheden en ontdek je je drijfveren en je sterke en zwakke punten. Tijdens je stage krijg je begeleiding van een docent van de opleiding en van een coach op je stageschool. Daarnaast word je door vakdocenten persoonlijk begeleid bij je opdrachten en kun je bij hen terecht met vakinhoudelijke vragen. Lees meer over studiebegeleiding bij Windesheim.

Waarde(n)volle leraar

We leiden je op tot een waarde(n)volle leraar. Waardevol voor de leerlingen die uitstekend opgeleide leraren nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. En waardenvol omdat je vanuit jouw persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke inhouden en waarden, kunt bijdragen aan de vorming van leerlingen en hun levensvragen. We begeleiden en stimuleren je om een eigen visie op mens en maatschappij te ontwikkelen en deze toe te passen in beroepssituaties. Zo dragen we bij aan een waarde(n)volle samenleving.

Borging kwaliteit dankzij Samen Opleiden

De kwaliteit van de lerarenopleiding is mede geborgd dankzij het Samen Opleiden-model. Dit houdt in dat de opleiding met een groot aantal scholen samenwerkt in het opleiden van leraren.