Samen de (sch)ouders eronder

Onderzoeksproject (lopend) - Een groot te kort aan pleeggezinnen is niet het enige probleem van Pleegzorg Nederland. Van alle plaatsingen wordt ook nog eens zo’n 30% - 50% voortijdig beëindigd met alle gevolgen van dien. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal van deze breakdowns verminderen. Hoe kunnen we dit ondersteunen?

Een goede start is cruciaal voor het succesvol laten verlopen van een pleegzorgplaatsing. Duidelijkheid over de positie van het kind, de ouders, pleegouders en hulpverleners en gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen kunnen hieraan bijdragen. Het lectoraat Jeugd wil een praktische en overdraagbare methode (handreiking) ontwikkelen die deze duidelijkheid kan verschaffen.

Opzet onderzoek

Om tot dit (digitale) handreiking te komen wil het lectoraat alle betrokken actief betrekken bij dit project, door zowel cliënten- en jongerenraden, alsook de pleegouderraden van de participerende pleegzorgaanbieders, NVP, LOPOR en bureaus jeugdzorg een plek te geven in een expertgroep. In deze expertgroep zal het plan en de uitvoering van het project besproken en gevolgd worden. De raden worden zo niet alleen geïnformeerd, maar krijgen ook een stem geven in het onderzoek, de uitvoering van het onderzoek, de analyse en betekenis van de uitkomsten en het ontwikkelen van de handreiking.

Het concept handreiking zal in een later stadium worden voorgelegd aan groepen van vertegenwoordigers van betrokkenen en deskundigen. Ook zal er in deze groepen aandacht zijn voor het daadwerkelijk werken met het handreiking.

Publicaties

Het onderzoek Samen de schouders eronder levert vier producten op:

  • een visie op netwerkbegeleiding
  • de rapportage van het onderzoek naar de gebruikte methodieken in Nederland
  • een handreiking om netwerkbegeleiding in te zetten en 
  • een bijbehorende toolkit.

Slotbijeenkomst

Op 23 mei 2017 vond de slotbijeenkomst plaats van het onderzoek. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoek symbolisch aangeboden aan twee jongeren van de Jongerenraad en een ouder van de cliëntenraad van Trias. Een van de belangrijke resultaten van het onderzoek is om de regie, inspraak bij beslissingen, zo laag mogelijk neer te leggen: bij de jongere, de ouder, de pleegouder. Twee studenten van de opleiding SPH maakten een animatie die op een leuke manier een kijkje geeft op het onderzoek.


Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland 

 

 Abstract
 Soort Kwantitatief / kwalitatief / deskresearch
 Omvang  
 Financier Stichting Kinderpostzegels Nederland
 Partners
  • een tweetal (provinciaal werkende) pleegzorgaanbieders: Juvent (Zeeland) en Trias Jeugdhulp (IJsselland, Overijssel)
  • twee landelijk werkende instellingen voor jeugdbescherming en jeugdzorg: Stichting Gereformeerde Jeugdzorg en de William Schrikker Groep
  • Pleegoudersupport Zeeland
  • de pleegouder-, cliënten- en jongerenraden van de betrokken instellingen

Verder zullen pleegzorgaanbieders en andere organisaties betrokken worden, voor zover er gebruik gemaakt van de door ons gekozen werkwijzen. Hierbij valt te denken aan gezinshuizen.com, de Rudolphstichting en mogelijk andere partijen.

 Status Lopend (01-09-2014 tot 31/08/2016)