Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit

Als expert in onderwijs met nieuwkomers houd je je bezig met de culturele diversiteit, meertaligheid en complexiteit in het onderwijs.

Leraar voor de klasWil je beter kunnen omgaan met niet Nederlandstalige leerlingen/studenten en hun ouders? Wil je leren hoe je om kunt gaan met de culturele diversiteit aan leerlingen/studenten in je klas en school? Wil je het gedrag van nieuwkomersleerlingen/studenten en de complexiteit daarvan in de klas en school beter begrijpen? Dan is deze leerroute echt iets voor jou.  

Wat leer je?

Goed onderwijs aan nieuwkomers is onderwijs waarin aan krachtige onderwijssettings wordt gebouwd. Hierin gaan culturele diversiteit, meertaligheid, hoge verwachtingen en adequate ondersteuning hand in hand. De complexiteit van het geven van onderwijs aan deze leerlingen/studenten wordt niet gezien als een barrière, maar stimuleert het onderzoeken van creatieve en innovatieve mogelijkheden. Als expert in nieuwkomersonderwijs ben je een voortrekker in het creëren van onderwijs voor deze bijzondere doelgroep en ontwerp je beleid op het gebied van nieuwkomers voor je eigen onderwijsorganisatie.

Voor wie

Deze leerroute is geschikt voor leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs die werken met nieuwkomers.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met je eigen visie op het geven van onderwijs in een superdiverse onderwijspraktijk, het bieden van goed taal- en rekenonderwijs aan meertalige leerlingen/studenten en het zoeken naar handvatten in de omgang met leerlingen/studenten met een trauma. Ook bouw je aan een kennisbasis. Je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht die je zo kunt vormgeven dat hij past bij je eigen onderwijspraktijk. Verder ontwerp je samen met collega’s en leerlingen/studenten interventies en voert ze uit. Bovendien is je persoonlijke ontwikkeling een onderwerp dat je gedurende de hele opleiding bespreekt met medestudenten. Aan het eind van het eerste en tweede jaar toon je door middel van een assessment je professionele ontwikkeling aan. Tenslotte werk je aan je masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling

Om leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond optimaal te kunnen onderwijzen en begeleiden, is het nodig om als docent na te denken over je eigen achtergrond en opvattingen en de betekenis daarvan in ontmoetingen met anderen. Het je kunnen verplaatsen in leerlingen/studenten is van belang om hen te accepteren zoals zij zijn en een omgeving waarin echte ontmoeting mogelijk is, zorgt voor minder angst en conflicten. In deze module onderzoek je hoe je je verhoudt ten opzichte van culturele diversiteit en hoe je een leeromgeving creëert die leerlingen/studenten uitnodigt hun verhaal te vertellen.

Nieuwkomers en taalbeleid

In deze module staan nieuwe (internationale) ontwikkelingen centraal met betrekking tot taalverwerving, meertaligheid en Nederlands als tweede taal. Je leert meertaligheid niet te zien als een beperking, maar als een mogelijkheid. Daarnaast kijk je kritisch naar taalbeleid voor nieuwkomers in je eigen onderwijssituatie. Je gaat in gesprek met collega’s, leerlingen/studenten en eventueel hun ouders. Op basis van die gesprekken en van internationale literatuur stel je het taalbeleid bij en bespreek je dit in je team. Zo ontwerp je taalbeleid dat bijdraagt aan de totstandkoming van een leeromgeving waarin deze leerlingen/studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nieuwkomers en taalonderwijs

Deze module is een vervolg op de module Nieuwkomers en taalbeleid. Vanuit de daar ontwikkelde visie wordt ingezoomd op de verschillende taaldomeinen: mondelinge taalvaardigheid, decoderen en vloeiend lezen, denken en begrijpen en schrijven/spellen. Op basis van theorieën over rijk thematisch georiënteerd onderwijs ontwerp je een interventie die erop gericht is dat leerlingen/studenten hun taalbasis vergroten, zodat hun onderwijskansen toenemen. Je probeert die interventie uit in je eigen onderwijssituatie en bespreekt die binnen je team.

Rekenwiskunde: afstemming in multicultureel rekenonderwijs

In deze module staat het rekenwiskundeonderwijs in een meertalige setting centraal, waarbij alle leerlingen optimale kansen voor het ontwikkelen van functionele gecijferdheid worden geboden. We kijken vanuit meerdere perspectieven naar het reken-wiskundeonderwijs. Daarbij is speciale aandacht voor de invloed van cultuurverschillen op de inhoud van rekenwiskundige kennis en vaardigheden in relatie tot de rekenlessen. Voor twee leerlingen worden leerlingportretten gerealiseerd van waaruit de vertaalslag wordt gemaakt naar een afgestemd ontwerp. In de module word je bovendien uitgedaagd om de dialoog met collega’s te voeren over het reken-wiskundeonderwijs in een multiculturele setting.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt. 

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organiseren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie uitprobeert. Je kunt je daarbij bijvoorbeeld richten op de betekenis van verhalen voor leerlingen/studenten met een nieuwkomersachtergrond of op het inzetten van de eigen taal om het Nederlands beter te kunnen begrijpen.

Studievormen

De leerroute Expert in nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit kun je volgen in deeltijd en via e-learning.

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmelding – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in Zwolle plaatsvinden, o.a. de vier expertmodules
• Daarnaast zijn er lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in de eigen lesplaats plaatsvinden
• Ook zijn er lesdagen in Zwolle

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master