Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Expert Digitale geletterdheid en toekomstgericht leren

Als expert digitale geletterdheid en toekomstgericht leren houd je je bezig met de vraag hoe het onderwijs nu en in de toekomst voor elke leerling/student kansen geeft om talenten te ontwikkelen.

Als specialist in leren creëer je innovatieve, passende leeromgevingen en richt je je op vernieuwend en effectief lesgeven.  

Wat leer je?

Het onderwijs in de 21ste eeuw wordt beïnvloed door snelle opeenvolgende veranderingen in de samenleving. Door technologische ontwikkelingen krijgen we meer toegang tot informatie, onderzoek en ideeën om ons onderwijs te verbeteren. Waar onderwijs voortdurend in transitie is, verandert de wijze waarop mensen leren niet. Wel ontstaan nieuwe onderwijsperspectieven over het leren van leerlingen/studenten. Kenmerkend voor deze leerroute is het gepersonaliseerde leerplan.

In de leerroute hanteren we het kernbegrip duurzaam leren om na te gaan of leren werkelijk optreedt. Daarbij past veelzijdige oefening in verschillende contexten zoals bijvoorbeeld op verschillende plekken in school en thuis, maar ook met verschillende probleemstellingen. Als we beslissingen over curricula, inhoud en didactiek nemen op basis van duurzaam leren kunnen we kwaliteitsverbetering in het onderwijs realiseren.

Gepersonaliseerd leerplan
De leerroute Expert Digitale geletterdheid en toekomstgericht leren biedt ruimte voor een gepersonaliseerd leerplan. Dat wil zeggen dat je een deel van het programma samenstelt op basis van je eigen leervragen. Je kunt daarbij kiezen uit het rijke module-aanbod van de master Educational Needs (MEN) en de master Learning and Innovation (MLI). Uitgangspunt daarbij is wel dat de module in de betreffende periode wordt aangeboden. De module naar keuze kan mogelijk op een andere lesdag of lesplaats gegeven worden.

Voor wie?

De leerroute is geschikt voor leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs.

 

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert Digitale geletterdheid en toekomstgericht leren ontwikkel je deskundigheid over duurzaam en toekomstgericht leren, afstemming op talenten en onderwijsbehoeften, leerprocessen, ontwerpprincipes van rijke leeromgevingen en didactische uitgangspunten. Je toont gedrag dat motivatie en nieuwsgierigheid opwekt en ruimte biedt aan talenten. Je bestudeert rijke bronnen en je rondt onderwijseenheden af met een toetsopdracht die binnen de context van je praktijk wordt uitgevoerd. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent.

Deze leerroute biedt volop ruimte aan een gepersonaliseerd programma. Je kunt modules volgen uit de MLI of andere leerroutes van de MEN. Je bespreekt je leerplan samen met je studiecoach. Je professionele identiteitsontwikkeling geef je samen vorm met medestudenten en je opleiders. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Didactiek van de 21ste eeuw

Leraren met kennis over duurzaam leren en high-impact instructietechnieken maken werkelijk verschil in het leerproces van hun leerlingen/studenten. In deze module ga je je eigen onderwijs herontwerpen op basis van didactische principes voor leren en onderwijzen in de 21ste eeuw. Onderwijs met deze principes leidt tot duurzaam leren voor alle leerlingen/studenten, inclusief de risicogroepen. Dit betekent dat het leren op langere termijn nog aantoonbaar is en dat er sprake is van transfer naar andere situaties.

Lesgeven en denkprocessen óf een module naar keuze uit de MEN of MLI

Van nature zijn we nieuwsgierig en denken we na over het hoe en waarom van dingen. Maar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen leidt niet altijd vanzelfsprekend tot duurzaam leren. We gaan uit van de opvatting dat denken de basis vormt voor duurzaam leren. In het ontwerp en de uitvoering van je onderwijs zet je didactieken in die aansturen op denken. Daarbij stimuleer je de denkprocessen van leerlingen en studenten die bijdragen aan ‘leren leren’. Op die manier bevorder je een denkcultuur in je klas, vakgroep en/of school.

Leren met ICT

Als docent krijg je steeds nieuwe informatie over de vele ICT-toepassingen die invloed kunnen hebben op het leren van je studenten en op jouw pedagogisch-didactisch handelen. Deze module draait om het leren nemen van beslissingen over de inzet van onderwijstechnologieën op basis van drie ijkpunten: duurzame verandering, transfer en rijke verbindingen. Daarbij komen didactische principes aan de orde die een rol spelen bij je keuze voor specifieke ICT-toepassingen. Ook worden voor- en nadelen van ICT-toepassingen en implementatie-perikelen geïnventariseerd en besproken. Leren heeft vooral een duurzaam resultaat als we dit doen binnen rijke en betekenisvolle contexten. Technologie kan ons helpen bij het verrijken van de context.

Trends in onderwijsconcepten óf een module naar keuze uit de MEN of MLI

De nieuwe onderwijstrends zijn momenteel orde van de dag. De onderliggende trend is daarbij dat onderwijs zoekend is naar soms radicaal andere onderwijsvormen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan roostervrij onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, agora onderwijs, tabletonderwijs of computational thinking. Kenmerkend in al deze onderwijsvernieuwingen is dat samenwerkend leren met collega’s een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle implementaties. In deze module ga je aan de slag als onderwijsinnovator. Je zet een professionele leergemeenschap op in je school met als doel het verkennen van een nieuw onderwijsconcept voor je eigen school. Je organiseert daarvoor minimaal één excursie. Je rondt de module af met een kritische waardering en advies over de mogelijkheden voor je eigen school.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een didactisch principe uitprobeert of onderzoeken op welke manier een digitaal skillslab bijdraagt aan praktijkgerichte kennis van je leerlingen/studenten. Ook is het mogelijk rondom een thema met meerdere studenten onderzoek te doen.

Studievormen

De leerroute Expert Digitale geletterdheid en toekomstgericht leren kun je volgen in deeltijd.   

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmeldingen – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in Zwolle plaatsvinden, o.a. de vier expertmodules
• Daarnaast zijn er lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in de eigen lesplaats plaatsvinden
• Ook zijn er lesdagen in Zwolle

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master