Vrouw die lachend wegkijkt

Inhoud opleiding

Je leert om als beroepskracht in de zorg, mensen zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven te geven.

Associate Degree

De Associate Degree (Ad) Sociaal werk in de Zorg is een erkende zelfstandige hbo-opleiding van 120 studiepunten. De opleiding duurt gemiddeld twee jaar. De opleiding leidt op voor een Associate degree diploma. Het is mogelijk om met dit diploma een vervolgstudie te doen bij een bacheloropleiding. Je kunt in twee jaar een bachelordiploma Social Work behalen. Doorstromen naar de opleiding Verpleegkunde is ook mogelijk. Het opleidingstraject duurt dan ongeveer 2,5 jaar.

Mogelijkheid tot profilering als Ervaringsdeskundige in de zorg

De opleiding biedt studenten die zich willen specialiseren als ervaringsdeskundige in de zorg, de mogelijkheid om naast het opleidingsprogramma een extra vak te volgen. Voorwaarde om deel te nemen is dat je persoonlijk ervaring hebt met ontwrichting en herstel en dat je op je praktijkplek ruimte krijgt om je te ontwikkelen en te profileren als hulpverlener met ervaringsdeskundigheid. Wanneer je dit vak met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je naast je diploma een Certificaat Ervaringsdeskundige.

Veranderend werkveld

Maatschappelijke ontwikkelingen en gewijzigd overheidsbeleid zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) en de Participatiewet, hebben het werkveld van sociaal werk in de zorg sterk veranderd. De kern van deze ontwikkelingen is dat professionele zorg steeds meer verschuift naar zorg vanuit de omgeving waarbij het benutten van de mogelijkheden van het netwerk van de burger essentieel is. Deze verschuiving wordt vaak samengevat als de weg van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
De nadruk ligt hierbij op herstel van functioneren of het ‘voorkomen van erger’. De nieuwe aanpak heeft de volgende uitgangspunten:

  • Zelfregie; 
  • Ondersteuning van maatschappelijke participatie;
  • Het benutten van het eigen netwerk van de cliënt. sociaal werk in de zorg

Nieuw type sociaal werker

De veranderingen en de nieuw geformuleerde uitgangspunten hebben het functioneren van de beroepsgroep als geheel sterk beïnvloed:

  • Er is meer behoefte aan gevarieerde vormen van hulpverlening, begeleiding en ondersteuning;
  • Er wordt een groter appel gedaan op het zelfsturend vermogen van medewerkers vanwege een krimpend management;
  • Het organiseren van een passend woon-, werk- en leefklimaat voor de doelgroep (SV)LVG vraagt om specifieke expertise van begeleiders in de gehandicaptenzorg en psychiatrie.

Taakvolwassenheid

De nieuwe situatie vraagt dat je als een taakvolwassen sociaal werker kunt omgaan met complexere beroepstaken en met nieuwe vaardigheden en competenties in jouw gereedschapskist. Het Ad-programma SWZ voorziet in deze behoeften en geeft je in twee jaar de tools om op hbo-niveau te werken. Zo bereik je betere resultaten in een complexer werkveld en kun je je richten op het betrekken van andere hulpverleners, het gebruikmaken van het sociale netwerk rond de burger en op het professioneel communiceren en samenwerken met de betrokken partijen.

Wat leer je?

Het programma is gericht op het werken met (kwetsbare) mensen die vaak door chronische problemen belemmeringen ervaren in hun dagelijkse leven. De wensen en mogelijkheden van verschillende cliënten in verschillende situaties staan centraal. Je leert hoe je samen met jouw cliënt naar creatieve mogelijkheden kunt zoeken die je realiseert binnen de kaders van zelfregie en participatie. Wij stimuleren jou binnen het Ad-programma om een nieuwsgierige, ondernemende en onderzoekende houding te ontwikkelen.

 

Praktisch gezien draait het om:

  • ondersteunen van burgers, het netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers bij het realiseren van wensen op het gebied van zorg en welzijn.
  • coördineren van de organisatie van de hulpverlening en begeleiding rondom mensen met een hulpvraag. Hierbij zoek je waar nodig en waar mogelijk nauwe samenwerking met bv. de gemeente, de buurt, het netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en andere professionele disciplines.
  • het zoeken naar vernieuwende ideeën zoals het toepassen van ICT en de mogelijkheden van domotica.
  • een professionele houding bij het versterken van het netwerk rondom de burger met het uitgangspunt om de inbreng van zorgprofesssional zoveel mogelijk over te dragen naar de informele professionals.