Pedagogiek

Na je opleiding

Wil je werken? Of studeer je liever verder? Je hebt genoeg mogelijkheden. Lees maar eens waar je kansen liggen.

Een dynamisch werkveld

De branches van de kinderopvang, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en het onderwijs vormen een dynamisch werkveld waarin de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen:

Hogere kwaliteitseisen

De afgelopen jaren zorgden nieuwe wetten en regels ervoor dat de kinderopvang, integrale kindcentra (IKC’s) en de brede school aan steeds hogere kwaliteitseisen moeten voldoen. Deze ontwikkelingen leidden tot toenemende vraag naar managers en pedagogisch medewerkers met een hbo-achtergrond.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Ook ontstaan er steeds weer nieuwe vormen van samenwerking zoals kinderopvangcentra met basisscholen, fusies tussen peuterspeelzalen, de opmars van integrale kindcentra (IKC’s), al dan niet met een geïntegreerde peuterspeelzaal. Die ontwikkeling zorgt voor veel verschuivingen op de arbeidsmarkt. Enerzijds gericht op professionals met brede pedagogische kennis en vaardigheden en anderzijds goed opgeleide managers met kennis van zaken.

Passend onderwijs

Ook de toenemende zorg voor kinderen met een beperking of een handicap in het reguliere onderwijs neemt toe. Deze kinderen worden, als gevolg van wetgeving m.b.t. passend onderwijs ook geplaatst in kinderdagverblijven en integrale kindcentra. Ouders zullen steeds vaker een beroep doen op begeleiding en advies en verwachten van de professional deskundige begeleiding voor henzelf en voor hun kind.

De opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie volgt deze ontwikkelingen op de voet en verwerkt de benodigde kennis in het onderwijsprogramma zodat jij na je studie de juiste bagage hebt voor een leidinggevende, adviserende of ondernemende functie binnen dit werkveld.

Aan de slag

Als pedagogisch manager leiden we je op voor leidinggevende functies in een werkomgeving waar het kind (0-16 jaar) centraal staat. Je bent veelzijdig want je bent niet alleen deskundig als leidinggevende maar ook deskundig op het gebied van opvoeden en opgroeien. Je zet programma's op, je coacht, je maakt planningen, werkroosters en beheert budgetten. Daarnaast zoek je mogelijkheden om samen te werken met andere partijen zoals basisscholen en peuterspeelzalen. Als pedagogisch manager kun je binnen verschillende organisatie aan de slag. Denk aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, na- of buitenschoolse opvang, maar ook het onderwijs, de jeugdzorg en de gehandicaptensector behoren tot de mogelijkheden. Ook zou je als adviseur aan de slag kunnen bij een adviesbureau of (semi)overheidsinstelling.

Mogelijke functies

De kennis en vaardigheden die je leert bij de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie komen goed tot hun recht in een aantal pedagogische, leidinggevende en adviserende functies:

jongen die buiten met meisje praat

Locatie- of regiomanager

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij een kinderopvang, integraal kindcentrum (een centrum waar kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar worden begeleid), buitenschoolse opvang (BSO) of voor meerdere vestigingen in een regio.

Pedagogisch coach

Je begeleidt in die functie pedagogisch medewerkers, je maakt pedagogisch beleid, je onderhoudt contacten met ouders en instanties, je beoordeelt voor- en vroegschoolse programma’s en breng jouw visie over.

Coördinator Brede School

Je coördineert en regisseert de samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang/BSO.

Adviseur pedagogisch beleid / beleidsmedewerker

Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van een gemeente of zorginstelling.

Zorgcoördinator in scholen

Je coördineert de zorg voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Pedagogische ondernemer

Je hebt een eigen bedrijfje en bent specialist in bijvoorbeeld mediapedagogiek, het trainen van weerbaarheid of waar je je ook maar in wilt specialiseren.

Gastouderopvang

Je bent verantwoordelijk voor het werven en selecteren van gastouders. Je stuurt bemiddelingswerkers aan die gast- en vraagouders met elkaar matchen. 

Lees ook het artikel in Kiddo (06-2014) over de eerste afgestudeerden en hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt    

Verder studeren

Na het afronden van je opleiding, kun je ook verder studeren, bijvoorbeeld de universitaire studie pedagogiek.