Master Educational Needs - master EN

Leerroute Expert taal/dyslexie

Als taal/dyslexie-expert houd je je bezig met het creëren van innovatieve, passende taalleeromgevingen en richt je je op vernieuwend taal- en leesbeleid. Als je de opleiding hebt afgerond ben je ook taal- en leescoördinator.

Man en vrouw achter laptopDat doe je door de onderwijsbehoeften op het gebied van taal en lezen van leerlingen/studenten te onderzoeken en daar in je onderwijs bij aan te sluiten. Je weet de onderwijsvisie op taal en lezen binnen de eigen onderwijsorganisatie naar een hoger plan te tillen.

Wat leer je?

In de leerroute Expert taal/dyslexie leer je om goed, onderbouwd taal- en leesonderwijs vorm te geven. Daarbij zoek je naar verbinding met andere onderwijsinhouden. Je kijkt kritisch naar het taal- en leesonderwijs op je school  en ontwikkelt op een creatieve manier krachtige en rijke leeromgevingen voor alle leerlingen/studenten. In de opleiding is bijvoorbeeld aandacht voor leesproblemen en dyslexie, het leren van niet-Nederlandstalige en meerbegaafde leerlingen/studenten. Je betrekt collega’s, leerlingen/studenten en overige betrokkenen bij je onderwijsontwerpen en bij de evaluatie van je onderwijs. Zo zorg je voor een motiverend taalklimaat, gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Voor wie?

Deze leerroute is voor leraren in het primair-, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs, taal- en leescoördinatoren, remedial teachers, intern begeleiders en NT2-specialisten met een post-hbo opleiding, logopedisten.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert taal/dyslexie houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met decoderen en vloeiend lezen, leesbegrip, schrijven en spellen en met het vergroten van de ervarings- en taalbasis van leerlingen/studenten.  Je bestudeert een kennisbasis en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. Daarbij breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je vervolgens interventies en voert die uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).    

 

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Decoderen en vloeiend lezen

Nederland kent een groot aantal laaggeletterden, dat wil zeggen lezers die onvoldoende leesvloeiendheid hebben bereikt. Het bereiken van leesvloeiendheid is essentieel om volwaardig deel te nemen aan de geletterde samenleving. Vloeiend kunnen lezen is de fase waarin leerlingen/studenten tot geautomatiseerde woordherkenning komen, aanvankelijk hardop en later via stillezen. In deze module is aandacht voor het versnellen van de leeshandeling, voor leesroutine en leesbeleving en voor innovatief handelen gerelateerd aan leesproblemen en dyslexie. Daarbij is de inzet van technologie vanzelfsprekend.

Geletterdheid: denken en begrijpen

In de praktijk van het onderwijs wordt onder begrijpend lezen vaak verstaan dat leerlingen/studenten strategieën leren om teksten te kunnen begrijpen. Inmiddels weten we dat het oefenen van leesstrategieën zeker voor zwakke taalleerders niet effectief is. In deze module gaan we ervan uit dat een aantal aspecten samen tot leesbegrip leiden: het ontwikkelen van een taalbasis door frequent rijke teksten te lezen binnen interessante thema’s en te bouwen aan een schrijfroutine, het denken over de inhouden van teksten en thema’s en het inzoomen op de vorm en de opbouw van teksten. Je leert met behulp van (internationale) literatuur kritisch te kijken naar het onderwijs in begrijpend lezen in jouw onderwijssituatie.

Spelen met taal en geletterdheid òf Taal en dyslexie: handelen in de vakken

Spelen met taal en geletterdheid
Taal is belangrijk in de kleutergroepen en groep 3. Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel en door denken, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. In relatie tot deze onderwerpen wordt ingegaan op de mogelijkheden van technologie in het onderwijs aan jonge kinderen.

Taal en dyslexie
Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs spelen de taalvaardigheden van leerlingen bij alle vakken een centrale rol. Taal en lezen vormen belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. In het algemeen zal het zo zijn dat leerlingen die sterk zijn in taal en lezen betere resultaten behalen op alle vakken. Leerlingen met dyslexie en taalzwakke leerlingen/studenten dreigen soms af te stromen naar een lagere vorm van onderwijs dan ze cognitief gezien aankunnen. In deze module staat de vraag centraal hoe het taalonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs zo kan worden vormgegeven dat alle leerlingen er profijt van hebben.

Schrijven en spellen

Dat het schrijven van teksten in het hele Nederlandse onderwijs, of het nu gaat om po, vo, mbo of hbo een ondergeschoven kindje is, is inmiddels wel duidelijk. Maar wat is de volgende stap? In deze module bestudeer je internationale literatuur over onderwijs in het schrijven van teksten. Met behulp daarvan kijk je kritisch naar het schrijfonderwijs in jouw onderwijssituatie en doe je aanpassingen. Je gaat er daarbij vanuit dat spellingonderwijs onlosmakelijk verbonden is met schrijven.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt. 

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie uitprobeert. Je kunt je dan afvragen welke rol het inzetten van luisterboeken voor minder gemotiveerde lezers kan spelen tijdens het vrij lezen of hoe je door middel van een digitaal portfolio de ontwikkeling van het schrijven van teksten voor leerlingen/studenten (en in het geval van jonge kinderen voor hun ouders) zichtbaar kunt maken.

Studievormen

De leerroute Expert taal/dyslexie kun je volgen in deeltijd en via e-learning.  

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Expert taal/dyslexie deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master