Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Expert Taal/dyslexie

Als taal/dyslexie-expert houd je je bezig met het creëren van innovatieve, passende taalleeromgevingen en richt je je op vernieuwend taal- en leesbeleid. Als je de opleiding hebt afgerond ben je ook taal- en leescoördinator.

Man en vrouw achter laptopDat doe je door de onderwijsbehoeften op het gebied van taal en lezen van leerlingen/studenten te onderzoeken en daar in je onderwijs bij aan te sluiten. Je weet de onderwijsvisie op taal en lezen binnen de eigen onderwijsorganisatie naar een hoger plan te tillen.

Wat leer je?

In de leerroute Expert Taal/dyslexie leer je om goed, onderbouwd taal- en leesonderwijs vorm te geven. Daarbij zoek je naar verbinding met andere onderwijsinhouden. Je kijkt kritisch naar het taal- en leesonderwijs op je school  en ontwikkelt op een creatieve manier krachtige en rijke leeromgevingen voor alle leerlingen/studenten. In de opleiding is bijvoorbeeld aandacht voor leesproblemen en dyslexie, het leren van niet-Nederlandstalige en meerbegaafde leerlingen/studenten. Je betrekt collega’s, leerlingen/studenten en overige betrokkenen bij je onderwijsontwerpen en bij de evaluatie van je onderwijs. Zo zorg je voor een motiverend taalklimaat, gebaseerd op de nieuwste inzichten.

Voor wie?

Deze leerroute is voor leraren in het primair-, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs, taal- en leescoördinatoren, remedial teachers, intern begeleiders en NT2-specialisten met een post-hbo opleiding, logopedisten.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert Taal/dyslexie houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met decoderen en vloeiend lezen, leesbegrip, schrijven en spellen en met het vergroten van de ervaring en taalbasis van leerlingen/studenten. Je bestudeert een kennisbasis en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. Daarbij breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je vervolgens interventies en voert die uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).    

 

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Decoderen en vloeiend lezen

Vloeiend lezen is de fase waarin leerlingen en studenten tot automatisering van het lezen komen, aanvankelijk via hardop en later via stillezen. In deze module verbeter je je onderwijs in decoderen en vloeiend lezen doordat je nadenkt over een effectieve aanpak tijdens het beginnend lezen en doordat je onderwijs ontwikkelt waarin aandacht is voor het inzetten van een leesroutine waarbij leerlingen en studenten frequent en gemotiveerd lezen. Zo zorg je voor innovatief leesonderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten met taal-leesproblemen. Daarbij is de inzet van technologie vanzelfsprekend.

Geletterdheid: denken en begrijpen

In deze module leer je met behulp van (internationale) literatuur kritisch kijken naar het onderwijs in leesbegrip in jouw onderwijssituatie. Je ontwikkelt onderwijs dat gebaseerd is op nieuwe inzichten op het gebied van leesbegrip. Door leerlingen en studenten te motiveren om frequent rijke teksten te lezen binnen interessante thema’s, bouwen ze aan een taalbasis. Daarbij is het faciliterend om interessante schrijf- en ontwerpopdrachten aan te bieden en in te zoomen op de vorm en de opbouw van teksten. Zo werk je aan het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Spelen met taal en geletterdheid óf Taal en dyslexie: handelen in de vakken

Spelen met taal en geletterdheid
Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. Daarbij is aandacht voor de mogelijkheden van technologie.

Taal en dyslexie: handelen in vakken
Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs speelt taalvaardigheid van leerlingen bij alle vakken een centrale rol. Taal en lezen vormen belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. In het algemeen zal het zo zijn dat leerlingen die sterk zijn in taal en lezen betere resultaten behalen in alle vakken. Leerlingen met dyslexie en taalzwakke leerlingen/studenten dreigen soms af te stromen naar een lagere vorm van onderwijs dan ze cognitief gezien aankunnen en ze vinden het moeilijk taalexamens te behalen. In deze module staat de vraag centraal hoe het taalonderwijs en het taalbeleid in de bovenbouw van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs zo kan worden vormgegeven dat alle leerlingen er profijt van hebben.

Schrijven en spellen

Aan spelling besteden we op alle onderwijsniveaus veel tijd, maar met name in spontane spelling is van al die inspanningen weinig effect zichtbaar. Hoe zorg je in het schrijf- en spellingonderwijs voor werkelijke verandering in je onderwijspraktijk? In deze module bestudeer je internationale literatuur over onderwijs in het schrijven van teksten. Met behulp daarvan kijk je kritisch naar het schrijfonderwijs in jouw onderwijssituatie en doe je aanpassingen. Je gaat er daarbij vanuit dat spellingonderwijs onlosmakelijk verbonden is met onderwijs in schrijven.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt. 

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie uitprobeert. Je kunt je dan afvragen welke rol het inzetten van luisterboeken voor minder gemotiveerde lezers kan spelen tijdens het vrij lezen of hoe je door middel van een digitaal portfolio de ontwikkeling van het schrijven van teksten voor leerlingen/studenten (en in het geval van jonge kinderen voor hun ouders) zichtbaar kunt maken.

Studievormen

De leerroute Expert Taal/dyslexie kun je volgen in deeltijd en via e-learning.  

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmeldingen – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
Vier expertmodules in het 1e jaar: 10 dagen in Zwolle
10 lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
3 lesdagen (onderzoek) in Zwolle
23 lesdagen op de eigen lesplaats

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master