Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Remedial teacher

Als remedial teacher ondersteun je leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van taal, lezen en rekenen.

Jonge vrouw

Het beschikken over goede taal-, lees- en rekenvaardigheden is van grote invloed op het welbevinden van leerlingen. Je houdt je bezig met de wijze waarop je onderwijsbehoeften kunt achterhalen en met de vraag op welke manier de verschillende leerlingen doelen kunnen behalen. Je ontwerpt voor deze leerlingen onderwijsarrangementen die aansluiten bij het leren in de klas en die in en buiten de klassencontext kunnen worden uitgevoerd. Vind je het interessant om je te verdiepen in het bieden van maatwerk aan leerlingen die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces? De leerroute Remedial teaching stelt je daartoe in de gelegenheid. 

Wat leer je?

In de leerroute leer je hoe je ondersteuning biedt aan leerlingen met taal- en leesproblematiek of problemen op het gebied van rekenen-wiskunde. Je kijkt onderzoekend naar het onderwijs op school en gaat na hoe je om kunt gaan met de spanning tussen individuele en groepsdoelen. Je maakt inhoudelijke afwegingen bijvoorbeeld ten aanzien van het kiezen van onderwijsdoelen en het creëren van passende onderwijsleersituaties. Je ontwerpt onderbouwde leerarrangementen die leerlingen in staat stellen tot geëngageerd en betekenisvol leren. Je maakt daarbij weloverwogen gebruik van ICT-toepassingen. Met de inzichten die je ontwikkelt, versterk je het professioneel handelen van jezelf en je collega’s.

Voor wie?

De leerroute is geschikt voor leraren en (aspirant) remedial teachers in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en voor remedial teachers die een eigen praktijk willen starten.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Remedial teaching volg je onderwijseenheden over onder andere decoderen, vloeiend lezen en reken-wiskunde. De vraag die centraal staat is om op zoek te gaan naar wat nodig is om een positief leereffect te bewerkstelligen voor leerlingen. Je sluit onderwijseenheden af met een beroepsopdracht die gericht zijn op je eigen onderwijspraktijk. Je bestudeert een kennisbasis, je onderzoekt het onderwijs en samen met leerlingen, collega’s en omgeving ontwerp je innovatieve interventies die erop zijn gericht dat je leerlingen de nodige ondersteuning biedt die je, op het moment dat dit mogelijk is, ook weer afbouwt. Aan het eind van het eerste en tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek). 

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Rekenen aan de basis: rekengesprekken en -interventies

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd, gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. Je zoomt in op het leerstofgebied van het rekenen tot 1000. De onderwijsbehoeften achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken, met een actieve rol van de leerling. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak ter bevordering van de rekenontwikkeling en voert dit deels uit; alle actoren worden bij het ontwerp betrokken. Je gaat na in hoeverre interventies betekenis hebben voor de hele groep of school.

Decoderen en vloeiend lezen

Vloeiend lezen is de fase waarin leerlingen/studenten tot automatisering van het lezen komen, aanvankelijk via hardop en later via stillezen. In deze module verbeter je je onderwijs in decoderen en vloeiend lezen doordat je nadenkt over een effectieve aanpak tijdens het beginnend lezen en doordat je onderwijs ontwikkelt waarin aandacht is voor het inzetten van een leesroutine waarbij leerlingen/studenten frequent en gemotiveerd lezen. Zo zorg je voor innovatief leesonderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten met taal-leesproblemen. Daarbij is de inzet van technologie vanzelfsprekend.

Taal en dyslexie: handelen in vakken óf Spelen met taal en geletterdheid

Taal en dyslexie: handelen in vakken
Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs speelt taalvaardigheid van leerlingen bij alle vakken een centrale rol. Taal en lezen vormen belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. In het algemeen zal het zo zijn dat leerlingen die sterk zijn in taal en lezen betere resultaten behalen in alle vakken. Leerlingen met dyslexie en taalzwakke leerlingen/studenten dreigen soms af te stromen naar een lagere vorm van onderwijs dan ze cognitief gezien aankunnen en ze vinden het moeilijk taalexamens te behalen. In deze module staat de vraag centraal hoe het taalonderwijs en het taalbeleid in de bovenbouw van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs zo kan worden vormgegeven dat alle leerlingen er profijt van hebben.

Spelen met taal en geletterdheid
Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. Daarbij is aandacht voor de mogelijkheden van technologie.

Rekenen-wiskunde en dyscalculie: leerpotentieel bij ernstige rekenproblemen

Je richt je op het leerpotentieel bij een leerling met ernstige reken-wiskundeproblemen. Je ontwerpt op basis van een verkennend onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de onderwijsbehoeften. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop onderwijsbehoeften kunnen worden achterhaald met inbreng van de leerling. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de gesignaleerde orthodidactische onderwijsbehoeften multidisciplinair om te komen tot een eenduidige aanpak in de school. Daarbij wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het gezamenlijk realiseren van de ODL.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt daarbij kiezen uit het uitvoeren van een individueel onderzoek binnen jouw eigen organisatie of het deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep waarin je gezamenlijk onderzoek doet naar een actueel thema. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe je leerlingen met behulp van scaffolding ondersteunt bij begrijpend lezen. Ook kun je nagaan welke rol rekengesprekken kunnen spelen in de rekendiagnostiek. Je kunt ook denken aan een onderzoek naar de aanwezige competenties op school in verband met het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal.

Studievormen

De leerroute remedial teaching kun je volgen in deeltijd en via e-learning.

Lees meer over deze varianten 

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmeldingen – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in Zwolle plaatsvinden, o.a. de vier expertmodules
• Daarnaast zijn er lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in de eigen lesplaats plaatsvinden
• Ook zijn er lesdagen in Zwolle

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master