Lerarenopleiding Gezondheid en Welzijn

Inhoud opleiding

Je verdiept je in de thema's facility management, sport en bewegen, welzijn en zorg. Zowel in theorie als in de praktijk. De bekwaamheden die je ontwikkelt, zet je in tijdens de periode van werkplekleren.

Zowel in de vakinhoud als in de periode van werkplekleren speelt communicatie een belangrijke rol. Communicatie met leerlingen, ouders, collega’s en met medewerkers in het beroepenveld. Aan het begin van de studie kijk je vooral naar het individu, in de tweede helft leren we je het individu in een breder perspectief te plaatsten. Oog te hebben voor de mens in een multiculturele maatschappij.  

Tijdens de studie leg je de basis voor het beroep van leraar verzorging en/of leraar zorg en welzijn of een leraar binnen het beroepsonderwijs die aansluit bij de sectoren zorg, welzijn, facility en gezondheid en bewegen. We schenken veel aandacht aan de vakinhoud die aansluit bij de thema's zorg, welzijn, facility management en sport en bewegen. Je volgt vakken die je voorbereiden op het leraarschap: onderwijskunde/pedagogiek. Daarin leer je onder andere wat het beroep van leraar inhoudt en hoe je vakinhoud vertaalt naar lessen en werkvormen voor leerlingen. Hierbij focussen we op het beroepsonderwijs (v)mbo.

Meer dan alleen lesgeven

Maar je geeft niet alleen les. Het is ook jouw taak het onderwijs zo in te richten dat jongeren en volwassenen hun talenten optimaal kunnen benutten en verder ontwikkelen. Je ontwikkelt je tot een professional die kennis van zorg, welzijn, facility en gezondheid en bewegen kan overdragen op leerlingen.

Wat heb je nog meer nodig?

Je maakt je alles eigen wat een leraar nodig heeft, zoals een onderzoekende houding, vakkennis, didactische vaardigheden en leer je samenwerken met collega studenten en begeleiders in je leerproces. Ook ga je aan de slag met je vermogen te reflecteren.

Hoe leer je dat?

Je leert door observeren, uitvoeren van opdrachten en door zelf de rol van leraar op je te nemen zowel op de hogeschool als tijdens werkplekleren. Daarnaast volg je vakinhoudelijke colleges en bestudeer je zelfstandig de literatuur.

Thema's

De Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn kent vier vakinhoudelijke thema's, namelijk: zorg, welzijn, gezondheid en bewegen en facility. Daarnaast is er een thema onderwijskunde en is het samen opleiden de rode draad door de opleiding.

Onderwijskunde

Bij onderwijskunde ga je antwoorden zoeken op de volgende vragen:
• Hoe leren leerlingen het beste? (cognitieve en sociale ontwikkeling)
• Welke morele dilemma’s kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
• Op wat voor school wil je werken?
• Moet je als docent alleen je vak geven of meer?

Je voert regelmatig opdrachten uit in de praktijk. We stimuleren je om kritisch na te denken over de theorie en te onderzoeken of je die in de praktijk van het vak herkent, en andersom natuurlijk.

Samen opleiden

De kwaliteit van de lerarenopleiding is geborgd dankzij het Samen Opleiden-model. Dit houdt in dat de opleiding met een groot aantal schoolbesturen samenwerkt in het opleiden van leraren. Die samenwerkingsverbanden vormen met elkaar partnerschappen en daarbinnen worden studenten opgeleid volgens Samen Opleiden.
Samen Opleiden vormt 40% van het leerplan. Samen opleiden is een overkoepelend begrip voor de volgende onderdelen:
- werkplekleren
- oriëntatie beroepenveld 
- onderzoekende houding
- culturele diversiteit en loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Het samen opleiden doen we samen met de scholen waar jij de periode van werkplekleren bent.

Studielast

Gemiddeld per week 40 uur, inclusief zelfstudie en de periode van werkplekleren. Je hebt gemiddeld 16 contacturen. Naarmate de studie vordert heb je minder contacturen en breng je meer tijd door in de periode van werkplekleren.

Studiebegeleiding vanaf het begin

Tijdens de studie sta je er niet alleen voor. Je hebt klasgenoten en een LOB-er (mentor). Dat is degene die meekijkt en je begeleidt in je loopbaan. Met de mentor bespreek je de studie voortgang, studievaardigheden en ontdek je je drijfveren en je sterke en minder sterke punten. Tijdens de periode van werkplekleren krijg je begeleiding van een docent van de opleiding en van een vakcoach op je stageschool. Daarnaast word je door vakdocenten persoonlijk begeleid bij je opdrachten en kun je bij hen terecht met vakinhoudelijke vragen. Lees meer over studiebegeleiding bij Windesheim.

Waarde(n)volle leraar

We leiden je op tot een waarde(n)volle leraar. Waardevol voor leerlingen die uitstekend opgeleide leraren nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. En waardenvol omdat je vanuit jouw persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke inhouden en waarden, kunt bijdragen aan de vorming van leerlingen en hun levensvragen. We begeleiden en stimuleren je om een eigen visie op mens en multiculturele maatschappij te ontwikkelen en deze toe te passen in beroepssituaties. Zo dragen we bij aan een waarde(n)volle samenleving.