Man die aan het hardlopen is buiten

Inhoud opleiding

Na de master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek kun je leer- en veranderprocessen in jouw vaksectie en organisatie (nog sterker) beïnvloeden.

Het onderwijs verandert continu. Ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren, bewegen in de virtuele ruimte, vakoverstijgend leren. In onderwijs 2032 wordt een beeld geschetst van 21ste eeuwse vaardigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van een kind. Maar over wat dit betekent voor het bewegingsonderwijs is nog niet voldoende nagedacht. Tijdens de master leer jij hier een bijdrage aan te leveren.

Uitdagend programma

De master daagt je uit om op een andere manier naar je eigen onderwijs te kijken. Je leert bijvoorbeeld:

  • onderwijsvernieuwingen te analyseren zoals de gezonde school, het atletic skills model en het antipestprogramma
  • wetenschappelijk te onderbouwen waarom iets wel of niet goed lukt
  • sneller veranderingen door te voeren in de school en je eigen vak

Het prachtige risico van sportpedagogiek

Pedagogische professionals in bewegingsonderwijs en sport zijn vakmensen: hun ambacht vraagt om virtuositeit in het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld bij het afwegen van belangen op individueel en groepsniveau. De goede keuzes maken, ook in de ogen van de kinderen en jongeren, levert altijd spanning en risico’s op. Kennis over groepsdynamische processen, individueel maatwerk en zelfkennis zijn daarin van groot belang. Je leert reflecteren vanuit pedagogisch perspectief en verdiept je in (verborgen) aannames over wat goed is voor kinderen en jongeren in onderwijs en sport. 

Leiderschap en professionele identiteit in organisatieontwikkelingen

Als professional is het jouw taak om binnen de eigen werkcontext veranderingen in gang te zetten die tot verbetering van de pedagogische praktijk leiden. Dit vraagt om kennis van zaken niet alleen rondom het eigen vak of de doelgroep, maar van het hele ‘speelveld ’waarbinnen men zich beweegt. 

Je leert over organisatiestructuren en verandermanagement en de rol die jij, vanuit je professionele identiteit, daarbinnen kan spelen. Daarbij is het ook van belang dat je oog hebt voor maatschappelijke veranderingen waar de organisatie mee te maken kan krijgen, nu en in de toekomst, en de uitdagingen die deze vanuit pedagogisch perspectief met zich mee brengen.

Praktijkgerichte modellen en methodieken

Professionals in bewegingsonderwijs en sport bepalen grotendeels wat het aanbod is voor deelnemers en op welke manier dat op de praktijkvloer wordt georganiseerd. Deze keuzes over vakinhoud in de microsituatie van de gymzaal of het sportveld vereist een kritische blik en een betekenisvol pedagogisch didactisch perspectief. Het is daarom van belang dat je meer leert overmethodieken, didactische curriculum modellen en actuele onderwijsinterventies. Vervolgens leer je dit aanbod te analyseren en ontwikkel je kennis over hoe je op verschillende niveaus dit aanbod kan aanpassen en arrangeren. Op deze wijze kan een onderwijsmodel of methodiek voor deelnemers worden voorzien van een stevige en geschikte onderbouwing. 

Je leert van en met elkaar

In de opleiding werk je samen met medestudenten in leerteams om kennis en ervaringen uit te wisselen. In een leerteam ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van individuele competenties. Aan de hand van ervaringen die je hebt opgedaan en parate kennis reflecteren we hierop en vervolgens verbinden we dit in de opleiding met nieuwe praktijkervaringen en de theoretische kennis die je in de masteropleiding opdoet.

Persoonlijke begeleiding

We hechten belang aan persoonlijke aandacht. Je wordt begeleid door een docent die als studiebegeleider optreedt. Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt en draagt bij aan het succesvol afronden van je studie.

Deskundige docenten

De docenten van de masteropleiding werken nauw samen met het lectoraat Bewegen, School en Sport en het lectoraat Sportpedagogiek. Hierdoor zijn ze op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek van het bewegingsonderwijs, digitalisering van de gymles, schoolsport en een veilig sportklimaat.

De zes beroepscompetenties van de master (eindkwalificaties):

  1. Ontwerpen en implementeren van beweeg- en sportpraktijken
  2. Ontwerpen en implementeren van beleid en strategie
  3. Beïnvloeden van leer- en veranderprocessen
  4. Verbinden
  5. Onderzoeken
  6. Ontwikkelen van professionaliteit

NVAO-accreditatie en certificering

Onze opleiding is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd. Daarmee voldoen we aan internationale eisen ten aanzien van het programma, het personeel en opleidingsspecifieke voorzieningen. De NVAO is van oordeel dat het masteronderwijs goed is vormgegeven en waardeert de pedagogische benaderingswijze die de master een heldere identiteit en duidelijke visie geeft. De verbinding met lectoraten en werkveld is positief en het docententeam wordt gekwalificeerd als kundig en enthousiast.

Heb je deze master afgerond, dan ontvang je een getuigschrift en mag je de titel Master of Arts voeren.