Compassie in de verpleegkundige praktijk, een leidend principe voor goede zorg

Onderzoeksproject (lopend) - Voor ouderen met een chronische ziekte is het van belang dat hun zorgverleners meevoelen met hun lijden. Zij ervaren dit als goede zorg. Maar hoe kun je als instelling het begrip compassie implementeren in de dagelijkse praktijk? Moeten zorgverleners hun medewerkers scholen in compassie?

Compassie is een fenomeen dat in toenemende mate aandacht krijgt in de zorgsector. Er is kennelijk behoefte aan compassie als leidraad voor zorgverleners in hun praktisch handelen. Maar hoe wordt compassie opgevat en wat is de bijdrage van compassie voor goede zorg in verpleeg- en zorgpraktijken en hoe is compassie in te zetten in de zorg? De studie beoogt compassie te  positioneren als authentieke emotie die zorgverleners juist mogen omarmen en die hen scherpt in het helder krijgen wat een zorgvrager nodig heeft en wat diens wens en voorkeur is. Daarmee kan compassie ondersteunend zijn in de toepassing van evidence based practice  (de afweging tussen het beste -wetenschappelijke- bewijs; de professionele kennis, de wens en voorkeur van een zorgvrager en de zorgcontext). Op basis van deze studie is een theoretisch model ontwikkeld waarmee compassie aangeboden wordt als moreel concept. Ook het verpleegkundig onderwijs kan uitgaan van dit model.

Publicaties over dit onderzoek

Compassie als antwoord. Een verkenning naar compassie in het domein zorg

Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een onderzoek naar de aard en betekenis van compassie voor chronisch zieke ouderen

Compassie - het belang van opmerkzaamheid 

Op zoek naar een basis voor compassie

Compassion, the missing link in quality of care

Why compassion still needs Hume today

 Abstract
 Soort promotiestudie: filosofische, historische en empirische kwalitatieve studie (2012); masterstudie (2015)
 Omvang

 

 Opdrachtgever

geen 

 Partners

diverse zorginstellingen in Noord- en midden-Nederland

 Status lopend