Student ingang C

Bijscholing Dienstverlening en Producten (D&P)

Professionaliseringstraject vmbo D&P

Ben je docent in het vmbo en wil je voldoen aan het profiel Dienstverlening & Producten? Volg dan het professionaliseringstraject bij Windesheim.

Voor wie?

Voor docenten die binnen het profiel Dienstverlening & Producten les (willen) geven bieden wij de ‘bijscholingsminor’ vmbo Dienstverlening & Producten aan. Deze is gebaseerd op de minor ‘Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten (D&P)’ zoals deze aangeboden wordt aan studenten van de lerarenopleidingen.

In het vmbo wordt gewerkt met nieuwe beroepsgerichte profielen. Eén van deze profielen is Dienstverlening & Producten (D&P), een breed georiënteerd profiel waarbij leerlingen kennismaken met meerdere sectoren en werkvelden.

Wat leer je?

De bijscholingsminor bestaat uit verschillende modules die zich op specifieke onderwerpen richten. Tijdens het traject komen de vier profielmodulen van Dienstverlening en Producten aan bod. De beroepspraktijk, de beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en –begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma.

Daarnaast kies je twee keuzevakken waarin jij je gaat verdiepen. Dit zij de keuzevakken die Windesheim aanbiedt:

  • robotica
  • geüniformeerde dienstverlening
  • digi-spel, podium
  • natuur en milieu
  • milieu hergebruik en duurzaamheid 
  • voeding en beweging

Dit zijn de verschillende modules:

Module: Organiseren van activiteiten, presenteren, promoten en verkopen (5 ECTS)

Doelstelling: Je kunt in opdracht van een opdrachtgever voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) een activiteit door leerlingen laten organiseren. Het gaat om de organisatie, promotie en presentatie van deze activiteit. Hierbij pas je kennis toe van ondersteunende modellen en stappenplannen op het gebied van financiën, verkooptechnieken, communicatie en wet- en regelgeving. Je kunt het didactisch gereedschap toepassen voor het aanleren van D&P-specifieke vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn probleemoplossingsvaardigheden, mediawijs handelen bij presenteren en promoten, duurzaam en maatschappelijk bewust handelen bij het organiseren en ondernemende vaardigheden bij het werven van de opdracht. Je kunt de leerling voorbeelden geven waarin ze het geleerde in diverse contexten kunnen toepassen.

Onderwijsinhoud: In de onderwijseenheid besteden we aandacht aan vakkennis op het gebied van eventorganisatie en/of ondernemingsplan. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van een risico-inventarisatie, veiligheidsplan, begroten, communicatiemix en draaiboek maken. Ook kennis ten aanzien van bedrijfskundige elementen (visie, missie en strategieën) en de marketingmix komen aan de orde.
Vaardigheden zijn het begeleiden van leerlingen in de eventorganisatie en/of ondernemingsplan, het betrekken van de verschillende actoren (bedrijven, school, gemeente, enzovoort) en het vertalen naar loopbaanoriëntatie, waarin netwerken en werkveldexploratie aan de orde komen.

Beschrijving werkvorm: Contactmomenten in de vorm van ondersteunende colleges wissel je af met onderdelen zelfstudie in de ELO. Het realiseren van de uitvoering van het project speelt zich in de beroepspraktijk af.

Afronding, toetsing:
- Je schrijf een plan (facilitair plan, ondernemingsplan, draaiboek) van de organisatie van de activiteit.
- Je beschrijft hoe de leerlingen zijn betrokken en aangestuurd bij de fasen organiseren, promoten, presenteren en verkopen. Je voegt het bijbehorende ontworpen educatieve materiaal bij.
- Je voert dit plan uit en beschrijft in een verslag hoe de uitvoering is verlopen.
- De presentatie bestaat uit film- en/of fotobeelden.
- Tot slot evalueer je de activiteit bij zowel leerlingen, docent als opdrachtgever en reflecteer je hierop.

Module: Multimediaal product maken en verbeteren (5 ECTS)

Doelstelling: Je kunt een lessenserie of project maken waarin leerlingen op basis van de examentermen van D&P een (multimediaal) product maken en/of verbeteren. Hierbij gebruik je kennis over 2D-/3D-tekenen en materialengebruik zoals hout, metaal, kunststof, textiel en papier. Ook pas de kennis en beheersing van elementaire verbindings-, scheidings- en vervormingstechnieken toe. Je zorgt voor een veilige werkomgeving waardoor ook met machines en gereedschappen gewerkt kan worden. Je kunt verschillende didactische instrumenten inzetten, waaronder directe instructie, om het leerproces van het ontwerpen, maken en verbeteren van een (multimediaal) product te begeleiden. Hierbij zet je ook de kennis rondom ontwerpmethodieken in.

Onderwijsinhoud: In de lessen besteden we aandacht aan digitaal ontwerpen in een 2D/3D-tekenprogramma. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan basis materiaalkennis van elementaire materialen als hout, metaal, kunststof, textiel en papier. Hiernaast is er ruimte om te werken aan het verkrijgen van de beheersing van elementaire verbindings-, scheidings- en vervormingstechnieken. Verder is er aandacht voor ontwerpmethodieken. ’Maker Education’ komt aan de orde, hierbij stimuleer je leerlingen zich te ontpoppen tot creatieve producenten of zelfs uitvinders. Basale kennis over de inzet van websites, instructiefilms en applicaties komt aan de orde. Tot slot wordt er aandacht geschonken aan een veilige werkomgeving, waarin leerlingen leren om veilig te werken met gereedschap en machines.

Beschrijving werkvorm: Contactmomenten met ondersteunende colleges wissel je af met onderdelen die je via zelfstudie via de ELO doorloopt.

Afronding, toetsing: Je maakt een lessenserie of project waarin een (multimediaal) product maken of verbeteren het doel is. Deze lessen voer je uit en de ontwerpmethodieken zijn herkenbaar. Met een toetsinstrument sluit je deze module. De lessenserie en toetsing evalueer je met de leerlingen, vakgroep en opdrachtgever. Je voegt een reflectie hierop toe aan je eigen LOB-dossier.

Module: Loopbaanoriëntatiebegeleiding (5 ECTS)

Doelstelling: Je kent de achterliggende theorieën van loopbaanbegeleiding. Door deze theorieën praktisch op jezelf te betrekken, krijg je zicht op de LOB-begeleiding van leerlingen binnen het profiel D&P. Je kunt leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling dat zich richt op de arbeidsgebieden en werksoorten. Hierbij houd je rekening met diversiteit aan talenten, affiniteiten en leerstijlen. Je kent de arbeidsmarkt in de regio, je weet hier contacten mee te leggen en te betrekken bij het loopbaanproces van leerlingen.

Onderwijsinhoud: In de lessen komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Een capaciteitenreflectie: een beschouwing van de capaciteiten van de leerling die van belang zijn voor zijn loopbaan.
- Een motievenreflectie: een beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de loopbaan.
- Een werkexploratie: een onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
- Een loopbaansturing: een loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
- Het netwerken: het opbouwen en onderhouden van contacten op de arbeidsmarkt, gericht op communicatievaardigheden, komen hierbij aan de orde.

Je leert een eigen LOB-portfolio op te stellen en leerlingen D&P hierbij te begeleiden. Communicatievaardigheden komen hierbij aan de orde.

Beschrijving werkvorm: Middels LOB-begeleiding geef je je eigen LOB vorm. Naast individuele contactmomenten krijg je ook een aantal ondersteunende colleges.

Afronding, toetsing: Je rondt de module af met een LOB-portfolio.

Module: Beroepspraktijk (10 ECTS)

Doelstelling: Na deze module heb je voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om als docent betekenisvol onderwijs te kunnen ontwerpen, gericht op de vakinhoudelijke doelen van het examenreglement van D&P. Zo kun je bijdragen aan de ontwikkeling van het profiel D&P op het vmbo. Je kunt op zowel groeps- als individueel niveau leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling, gericht op de arbeidsgebieden en werksoorten. Je houdt daarbij rekening met diversiteit aan talenten, affiniteiten en leerstijlen. Je kunt de bedrijven in de regio rondom de school duurzaam betrekken bij het onderwijs en rondom de beroepenoriëntatie van D&P. Collega’s van de vakgroep betrek je hierbij.

Onderwijsinhoud: In de beroepspraktijk voer je opdrachten uit voor onderwijsontwerp, toetsontwerp, LOB-begeleiding, beroepenoriëntatie en doorlopende leerlijnen. Dit doe je als stagiair in een school waarbij je – rekening houdend met de uiteenlopende populatie, de omgeving van de school en de collega’s van de vakgroep – de lessen D&P ontwerpt, geeft, evalueert en bijstelt. Daarnaast ben je LOB-begeleider van leerlingen.

Beschrijving werkvorm: Begeleid werken in de beroepspraktijk op een vmbo-school met een D&P-profiel.

Afronding, toetsing: Je maakt een portfolio waarin je laat zien dat je vakinhoudelijke lessen D&P kunt ontwerpen, geven, evalueren en bijstellen. De lessen laten zien dat je kunt inspelen op de diversiteit van de groep. Je toont aan dat er voor het profiel D&P passende toetsen worden ontworpen, uitgevoerd, nagekeken en geëvalueerd. Het portfolio laat tevens zien dat je LOB-activiteiten hebt uitgevoerd, zowel op groepsniveau als individueel, evenals de evaluatie en bijstelling van deze activiteiten. Je toont aan op welke wijze de omgeving van de school bij het onderwijs is betrokken en hoe samenwerking met de vakgroep vorm heeft gekregen.

Module: Keuzevakken (5 ECTS)

Doelstelling: Je kiest voor twee van de volgende doelen van de keuzevakken vmbo, profiel D&P. De oriëntatie en onderbouwing van je keuze neem je op in je eigen LOB-portfolio.

- Robotica: je kunt voor de leerlingen lessen verzorgen waarin een oriëntatie op moderne technische toepassingen gegeven wordt. Je kunt de leerlingen eenvoudige schakelingen laten bouwen en een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren.
- Digispel: je kunt de leerling begeleiden die in opdracht een digitaal, educatief spel bedenkt, maakt, demonstreert en presenteert. Je kunt ook zelf een opdracht voor de leerlingen ontwerpen.
- Podium: je kunt een groepje leerlingen begeleiden bij het bedenken, uitwerken, produceren en organiseren van een voorstelling met dans, muziek of drama of een combinatie hiervan, en hen dit vervolgens laten uitvoeren en evalueren.
- Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid: je kunt leerlingen begeleiden en onderwijs ontwikkelen rondom activiteiten voor veiligheid in (gesimuleerde) praktijksituaties. Je kunt leerlingen begeleiden en onderwijs ontwerpen bij conditionele praktijkoefeningen, het rapporteren van incidenten en het verrichten van eenvoudig onderzoek bij fictieve verdachten in gesimuleerde situaties. Ook kun je leerlingen begeleiden en onderwijs ontwerpen bij het voeren van communicatie tijdens evenementen en calamiteiten, veilig wonen en verkeer regelen binnen kaders van vigerende wet- en regelgeving.
- Milieu, hergebruik en duurzaamheid: je kunt onderwijs en/of projecten ontwerpen waarin leerlingen kennismaken met duurzaam consumeren in de persoonlijke leefomgeving, waarbij ze afvalstromen kunnen herkennen en benoemen en inzicht verkrijgen in producten recyclen en verkopen.
- Voeding en beweging: je kunt lessen of een project ontwerpen voor leerlingen om een plantaardig voedingsmiddel te produceren en te verkopen en de verantwoorde voeding te kiezen en te verwerken. Daarnaast kun je leerlingen begeleiden die voor een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit (bijvoorbeeld in de open lucht) organiseren en uitvoeren.
- Werken aan natuur en milieu: je kunt lessen of een project ontwerpen voor leerlingen om praktische maatregelen treffen ter bevordering van het milieu. Daarnaast kun je leerlingen begeleiden bij het maken van een beheerplan ter bevordering van de biodiversiteit.

Onderwijsinhoud: Na een korte introductie van de zes keuzevakken kies je een tweetal vakken (doelen). Van de gekozen vakken krijg je de inhoudelijke kennis en vaardigheden die nodig is. Binnen deze vakken ontwikkel je educatief materiaal in de vorm van lessen en/of projecten en daarbij onderwijs en/of begeleid je leerlingen. Je leert deze inhoudelijke kennis en vaardigheden te vertalen naar loopbaanbegeleiding en neemt hierin de regionale arbeidsmarkt, interesses, talenten en leerstijlen van de leerlingen mee.

Beschrijving werkvorm: Contactmomenten met ondersteunende colleges wissel je af met onderdelen die je in zelfstudie via de elektronische leeromgeving doorloopt.

Afronding, toetsing: Je maakt één eindproduct per keuzevak gericht op het ontwerpen van een project, opdracht, begeleidingsvorm of lessen voor de leerlingen.

Lesplaatsen

Het scholingsprogramma vindt deels plaats op Windesheim in Zwolle en deels via e-learning.

Incompany

Naast het aanbieden van het scholingsaanbod in een traject voor de individuele leraar bestaat er de mogelijkheid om dit scholingstraject te volgen middels een incompany-traject op je eigen school.

Praktische informatie

Ieder half jaar starten er nieuwe groepen (september en februari). De lesdag is op dinsdag. Afhankelijk van het aantal modules dat je kiest duurt het traject enkele maanden tot een jaar.
Het eerstvolgende startmoment is september 2020.

Kosten

Voordat je aan het programma begint, vindt er een intake-maatwerkadvies plaats. Op basis hiervan wordt bepaald welke modules je nodig hebt om het programma af te ronden. Daarna kies je of je daadwerkelijk inschrijft voor deze modules.

 Module  Prijs 
 Intake-maatwerkadvies €850,- 
 Organiseren van activiteiten, presenteren, promoten en verkopen €725,- 
 Multimediaal product maken en verbeteren €725,- 
 Loopbaanoriëntatiebegeleiding €725,- 
 Beroepspraktijk €300,- 
 Keuzevakken €900,- 
 Studiebegeleiding, intervisie en contact op maat €900,-

Als je het gehele programma volgt, betaal je €4165,- (met uitzondering van het intake-maatwerkadvies). 

Afronding, certificaat & bevoegdheid

Na het op voldoende niveau afronden van de toetsing per module, krijg je een Windesheimcertificaat. Na het afronden van alle modules zoals bepaald tijdens het intake-maatwerkadvies, word je bekwaam geacht om in het profiel Dienstverlening & Producten les te geven. Als je de certificaten opstuurt naar DUO, worden ze omgezet in de bevoegdheid voor ‘vakdocent Dienstverlening & Producten’ op het vmbo.

Het met goed gevolg afronden van de bijscholingsminor D&P leidt in de volgende gevallen tot een bevoegdheid voor D&P:

  • Als de deelnemer een tweedegraads lerarenopleiding voor een niet-beroepsgericht vak heeft afgerond, voldaan heeft aan de eindtermen van de bijscholingsminor Dienstverlening en Producten en ten minste 2 jaar werkervaring heeft in de afdelingsvakken, intra- of intersectorale programma’s en/of in het profielvak D&P in de periode tot 1 augustus 2018. Wat betreft de bevoegdheid geldt dat er een individuele (gesloten) aanvraag voor een bekwaamheidserkenning moet worden gedaan bij DUO. Aanvragen kan op: https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/aanvragen-ontheffing-eisen-benoembaarheid.jsp
  • Als de deelnemer een beroepsgerichte lerarenopleiding heeft afgerond en daarnaast heeft voldaan aan de eindtermen van de minor Dienstverlening en Producten. De bevoegdheid is er vanuit rechtswege als de docent die de minor heeft afgerond en beschikt over één van de getuigschriften die voor D&P zijn opgenomen in de conversietabel.

De opleiding is gevalideerd door het Lerarenportfolio - een register voor en door leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de reguliere cursus, neem dan contact op met Sandra Ehrenhard:

Telefoon: 088 - 469 8978 
E-mail: s.ehrenhard@windesheim.nl

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van een incompany-traject voor deze cursus, neem dan contact op met Emile Schütte:

Telefoon: 088 - 469 79 38 / 06 - 42 52 4998
E-mail: ega.schutte@windesheim.nl

Inschrijven

Middels de knop hieronder kun je je inschrijven.