Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Strategisch Ondernemerschap

Dit onderzoeksthema focust zich op het ontwikkelen en delen van kennis van strategisch ondernemerschap.

Organisatie-, proces- en sociale innovaties

Het kenniscentrum Strategisch ondernemerschap houdt zich bezig met de bevordering van wendbaar en duurzaam ondernemerschap in organisaties. Dit door praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken op het gebied van organisatie-, proces- en sociale innovaties. Van kansen identificeren tot kansen verzilveren: wat werkt in ondernemerschap en waarom?

Een organisatie die niet ondernemend is, redt het niet. Klanten eisen meer en meer maatwerk, waardoor hun vragen steeds complexer zijn. De levenscyclus van producten wordt steeds korter. Disruptieve innovaties en digitalisering leiden tot nieuwe business- en verdienmodellen. Bedrijven zijn steeds minder gebonden aan één specifiek land. Vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid in milieu, maatschappij en governance bepalen de agenda van een groeiend aantal organisaties (internationaal). Dit vraagt om nieuwe inzichten en kennis van innovatie en vernieuwend ondernemerschap, een visie op menselijk kapitaal, en samenwerking in de keten.

Strategisch ondernemerschap

Om in dit speelveld succesvol te blijven moet een organisatie ondernemend zijn. En wat maakt de ene organisatie ondernemender dan andere? Zit het in de genen of in de condities die je schept? Het gaat in elk geval niet alleen om het herkennen van kansen, maar ook om het bij elkaar brengen van de juiste mensen en middelen om die kansen te benutten, en een structuur om dit te faciliteren. Het is essentieel om de talenten, kennis en kunde van de mensen in het team op elkaar af te stemmen. Om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken naar innovatieve interacties met toeleveranciers en afnemers. En daadwerkelijke continuïteit houdt rekening met de belangen van toekomstige generaties (corporate sustainability).

Het kenniscentrum Strategisch ondernemerschap doet vanuit deze visie onderzoek op de volgende vlakken:

1. Familiebedrijven

Voor een gezonde, krachtige economie zijn goed functionerende familiebedrijven van groot belang, met betrokken eigenaren die vanuit een lange-termijnoriëntatie en sterke verankering in de regio werken aan het continue succes van het bedrijf.

Windesheim focust zich op de onderzoeksthema’s Goed bestuur in familiebedrijven, Ondernemerschap door de generaties heen en Meerwaarde van de familie als resource voor het bedrijf.

Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

2. Strategische samenwerking

In de hedendaagse economie ontlenen organisaties hun waarde steeds meer aan het feit dat ze met anderen samenwerken. Deze ontwikkeling zal de komende jaren steeds sterker worden, waarbij (internationale en)  flexibele samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partijen het verschil maken tussen mislukking en succes.

Windesheim focust zich op de onderzoeksthema’s Supply Chain Finance en Netwerken in een Circulaire Economie.

Lectoraat Supply Chain Finance
Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie

3. Human Capital

Organisaties creëren waarde door middel van de inzet van mensen. Het vinden van een goede balans tussen benutting van talenten, diversiteit in personen, individuele ontplooiing, innovatievermogen en duurzame flexibiliteit is in de huidige samenleving cruciaal.

Windesheim focust zich op de onderzoeksthema’s Sociale Innovatie en Nieuwe Arbeidsverhoudingen.

Lectoraat Sociale Innovatie
Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Relevante, praktisch toepasbare kennis

Het kenniscentrum draagt bij aan de ontwikkeling van kennis die relevant is voor bedrijven en instellingen en onderzoekers, en door hen daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit gebeurt in een interdisciplinaire en projectmatige samenwerking tussen onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld.