Onderzoeksthema Theologie

Dr. André Mulder

Lector Theologie en Levensbeschouwing

Contactpersoon

088 - 469 76 46 | 06 - 19 07 40 96 | 088 - 469 84 02 (secretariaat)
a.mulder@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Theologie
Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

Dr. André Mulder
Onderzoeksprojecten
 1. Zin in jeugdzorg 01 juli 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar zingeving in de residentiële jeugdzorg en de gezinszorg/pleegzorg. Het onderzoek richtte zich op het vergaren van nieuwe kennis, het verwoorden van een heldere visie en het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor en met professionals, waarmee zij in hun dagelijkse praktijk op zorgvuldige wijze over zingeving kunnen communiceren met jongeren.
  Lees verder
 1. Levensbeschouwing en rituele begeleiding 01 september 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - De maatschappelijke behoefte aan ritueelbegeleiders neemt toe. Afgestudeerden van allerlei richtingen starten een eigen bedrijfje dat voorziet in rituelen en begeleiding bij dood, geboorte en huwelijk. Anders dan priesters, dominees of imams werken ze niet vanuit een religieuze organisatie. Het onderzoeksproject maakt een profielschets van deze ritueelbegeleiders.
  Lees verder
Publicaties
 1. Levensverhaal centraal: werken aan betekenisvolle, integrale zorg in het verpleeghuis 13 februari 2017

  Eindrapportage (februari 2017) - In het project Levensverhaal Centraal onderzochten we hoe teams van zorgverleners en leidinggevenden het levensverhaal van ouderen met dementie centraal kunnen stellen, zodat dit een bijdrage levert aan betekenisvolle, integrale zorg. In de eindrapportage de resultaten van dit onderzoek.
 2. Leren van betekenis: Dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen 31 januari 2017

  Publicatie (januari 2017) - Dit boek bevat de oogst van een interessant experiment met eigentijds levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen in het land. Het traject is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van SIA Raak in 2014. Daardoor konden we scholen in staat stellen twee jaar lang te participeren.
 3. Merging Identities: Experiments in Dutch Primary Education 12 februari 2016

  Publicatie (februari 2016) - Resultaten van onderzoek in samenwerkingsscholen: een uitzondering in het duale onderwijssysteem, omdat ze een samensmelting zijn van openbare en confessionele scholen. Uit Religious Education: 10.1080/00344087.2016.1124013 (via de link opvraagbaar, hieronder een abstract als download).
 4. Waardengerichte uitvaartbegeleiding 18 maart 2015

  Publicatie (februari 2015) - André Mulder schreef voor het blad Uitvaartzorg een stuk over waardengerichte uitvaartbegeleiding. Handelt men vanuit het ‘u vraagt, wij draaien’-principe of zoals Mulder bepleit vanuit een rol waarbij men tegenspel biedt als authenticiteit, verantwoordelijkheid of schoonheid een rol spelen.
 5. Praktijkboek Deuren openen naar Zin in jeugdzorg 28 november 2013

  Publicatie (november 2013) - Tijdens de conferentie Deuren openen naar Zin in jeugdzorg verscheen dit praktijkboek. Hierin wordt uitgelegd wat zingeving is en er worden allerlei werk- en reflectievormen aangeboden om als professional in de jeugdzorg met zingeving te kunnen werken.
 6. Praktijkboek Deuren openen naar Zin in jeugdzorg 28 november 2013

  Publicatie (november 2013) - Tijdens de conferentie Deuren openen naar Zin in jeugdzorg verscheen dit praktijkboek. Hierin wordt uitgelegd wat zingeving is en er worden allerlei werk- en reflectievormen aangeboden om als professional in de jeugdzorg met zingeving te kunnen werken.
 7. Samen bouwen aan betrokkenheid 01 juni 2013

  Publicatie (juni 2013) - Het lectoraat coördineerde voor de Zorggroep Noord-West Veluwe een verhaleninterventie. Medewerkers vertelden elkaar een jaar lang over hun betrokkenheid bij bewoners, familie, collega’s, leidinggevende en de reflectie op zichzelf. In dit rapport vindt u de inhouds- en effectresultaten.
 8. Werken aan speelruimte voor Zin in jeugdzorg 01 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Jongeren bewonen een speelveld van mogelijkheden. In dit speelveld heeft de jongere behoefte om over grote en kleine vragen te praten. Hoe kan men als jeugdhulpverlener de taal waarin jongeren deze vragen naar zin stellen verstaan? Dat is de centrale vraag in het project Zin in jeugdzorg.
 9. Metal als klaagmuur 07 december 2011

  Publicatie (december 2011) - ‘Religion sickens me. Deze tekst prijkt op het T-shirt van een van de 46.000 metalheads die verzameld zijn op wat eens een grasveld was.’ Lector André Mulder schreef een column tijdens zijn bezoek aan een metalfestival in België. Is een metalfestival een plek van haat of een plek van genade?
 10. Pionieren met passie. Reli-ondernemers in bedrijf 01 november 2011

  Publicatie (november 2011) - Rapportage van een landelijk onderzoek naar het profiel, de passie en de professionaliteit van zelfstandig ondernemende theologen en religiewetenschappers. De rapportage is een uitgave van drie hogescholen: Windesheim, Fontys Hogescholen en Christelijke Hogeschool Ede.
 11. Hermeneutiek en dodenliturgie met en zonder kerk 06 oktober 2011

  Publicatie (oktober 2011) - Als het gaat om rituelen rond de dood zoeken steeds meer mensen hun heil buiten de kerk. In deze bijdrage onderzoekt André Mulder of een hermeneutisch-communicatieve omschrijving van liturgie, waarin ‘kerk’ niet meer voorkomt, ons een stap verder brengt in het nadenken over uitvaartliturgie.
 12. Ritual coaches and the communication of traditions in a new perspective 06 oktober 2011

  Publicatie (oktober 2011) - In het kader van de conferentie Death, Dying and Disposal: New European Death Ways in Nijmegen gaan André Mulder en Angela Stoof in op de vraag hoe het vertalen van tradities vorm krijgt in het werk van ‘ritual coaches’ die buiten het framework van de kerk betekenis geven aan gebeurtenissen.
 13. De engel van mijn grootvader 31 december 2010

  Publicatie (2010) - Over engelverhalen van nu (ISBN 9789021142616, Uitgeverij Meinema). André Mulder laat de diversiteit aan engelverhalen zien en zoekt naar patronen. Hij legt relaties met de biografie van de verteller, vergelijkt de verhalen met bijbelse engelverhalen en geeft zo nieuwe inzichten in de betekenis ervan.
 14. Zoeken naar woorden 05 oktober 2010

  Publicatie (oktober 2010) - Praktijkgericht onderzoek naar levensbeschouwelijke communicatie in zorg en onderwijs. Lectorale rede van André Mulder, in verkorte vorm uitgesproken op Windesheim bij de aanvaarding van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing te Zwolle op dinsdag 5 oktober 2010.

Onderzoeksfocus

De aandacht gaat bij Mulder uit naar hedendaagse constructies van religieuze identiteit en naar de levensbeschouwelijke communicatie in mensgerichte professionele praktijken (zorg en educatie). Hij onderzoekt de waarde van een fenomenologisch onderzoeksperspectief bij de analyse van zingevingsdimensies in professionele interactie. Het terrein van dood, rouw en herdenken blijft hem interesseren en deze interesse wordt concreet in onderzoek naar de praktijken van ritueelbegeleiders. Recent publiceerde hij over engelervaringen: De engel van mijn grootvader (2010).

Onderzoekservaring

Mulder doceert sinds 1996 vakken als praktische theologie, spiritualiteit, godsdienstpsychologie en liturgiek. Hij is intensief betrokken bij het ontwerpen van onderzoekslijnen in de theologische bachelor- en masteropleidingen van Windesheim. Naast het empirisch onderzoek naar uitvaarten deed hij research naar ervaringen van pelgrims naar Santiago de Compostela. Zijn kwalitatieve analyse van dagboekfragmenten resulteerde in enkele publicaties. In 2008 trad hij toe tot de kenniskring van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing als onderzoeker en per 1 oktober 2009 als lector.

Opleiding

Mulder studeerde theologie in Zeist, Driebergen en aan de Theologische Faculteit Tilburg en hij sloot zijn doctoraal examen in 1992 af met een praktisch-theologisch onderzoek naar het gebruik en effect van therapeutische rituelen in communicatief pastoraat. Zijn promotieonderzoek betrof de relatie tussen het geloof van nabestaanden en een tot expressie gebracht geloof tijdens de crematieliturgie en resulteerde in 2000 in het proefschrift Geloven in crematieliturgie dat hij aan de Radboud Universiteit van Nijmegen verdedigde.