Jolien Dopmeijer

Onderzoekscoördinator en onderzoeker van programma FIVE

Contactpersoon

+31884696242
jm.dopmeijer@windesheim.nl
Jolien Dopmeijer

Onderzoeksfocus

Het doel van mijn onderzoek is om de relatie tussen psychosociale problemen en studievertraging en uitval te onderzoeken, evenals de relatie tussen het studieklimaat en psychologische interventies die je kan inzetten bij studenten met problemen.

FIVE

In 2010 startte ik samen met lector Rob Bovens aan het schrijven van het plan voor Project FIVE (Fit & Veilig Windesheim). Met een subsidie van de eigen hogeschool konden we voor 4 jaar aan de slag.

Het project richtte zich op het creëren van een gezond en veilig studieklimaat voor studenten in het hoger onderwijs. De focus in dit project lag op het verminderen van onnodige studievertraging en uitval vanuit het perspectief van het psychosociaal welbevinden en ervaren binding (sociale cohesie) van de student.

Samen met projectleider Danielle Schwartz werkten we 4 jaar aan agendasetting op deze focus en in 2012 voerden we de eerste meting uit met de door mij ontwikkelde monitor. Ruim 2300 studenten namen deel. Voor het eerst toonden we de relatie aan tussen psychosociale problemen zoals angst, somberheid en alcohol- en drugsgebruik enerzijds en studievertraging en uitval anderzijds. De ervaren problemen onder studenten bleken ernstig en bij vele studenten aanwezig. De studenten die psychosociale problemen ervaren en zich belemmerd zien in hun studie bleken eveneens de studenten die een lage mate van binding ervaren met de opleiding en de school. Voor cijfers verwijs ik naar rapportages en factsheets hierover. In het project zijn we naar aanleiding van de cijfers herhaalde metingen gaan uitvoeren en hebben we met diverse opleidingen initiatieven opgepakt om de student met problematiek beter te ondersteunen. Van visievorming tot het opzetten en onderzoeken van learning environments, van het verbeteren van introductieprogramma’s tot trainingen groepsdynamica en het signaleren van dreigende uitval in de klas.