Studenten voor X

Goed bestuur

Goed bestuur betekent open en transparant verantwoording afleggen aan onze omgeving over het reilen en zeilen van Windesheim.

Code Goed Bestuur

Windesheim rekent het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om over het reilen en zeilen van de hogeschool open en transparant verantwoording af te leggen aan zijn omgeving. Hierover gaan we de dialoog aan met relevante stakeholders. Windesheim hanteert de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen als basis voor zijn governancebeleid. Conform deze code beschikt Windesheim over een klokkenluidersregeling, klachtenregeling ongewenste omgangsvormen, integriteitsbeleid en een statuut strategische samenwerking.

Klokkenluidersregeling

Met deze regeling hebben medewerkers de mogelijkheid zonder gevaar voor hun rechtspositie te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard.

Download de klokkenluidersregeling

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Wij bieden onze medewerkers en studenten een veilige werk- en studieomgeving, waarbij niemand wordt gehinderd in volledige en gelijke deelname aan arbeids- en onderwijsvoorzieningen. Met de regeling ongewenste omgangsvormen kunnen medewerkers en studenten rapporteren over ongewenst gedrag zonder dat hun rechtspositie of studieloopbaan in gevaar komt.

Download de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid van Windesheim ligt vast in huisregels en richtlijnen met betrekking tot nevenwerkzaamheden. Op specifieke onderwerpen ligt het beleid daarnaast ook vast in de door Windesheim onderschreven gedragscodes voor onderwijs en statistiek en voor praktijkgericht onderzoek voor het hbo.

Download de huisregels
Download richtlijnen met betrekking tot nevenwerkzaamheden
Download gedragscode voor onderwijs en statistiek
Download gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Statuut strategische samenwerking

Windesheim werkt samen met vele kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Algemeen uitgangspunt is dat de samenwerking bijdraagt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en/of een bijdrage levert aan kennisvalorisatie. Voor verschillende vormen van samenwerking gelden daarnaast specifieke uitgangspunten, die in bijgevoegd statuut zijn beschreven.

Download het statuut strategische samenwerking