Student die aan het bellen is

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestuurt en vertegenwoordigt Windesheim.

Taken

De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in de wet, de statuten van Windesheim en het bestuurs- en beheersreglement. Windesheim hanteert de branchecode Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen als basis voor zijn governancebeleid. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Het CvB van Windesheim bestaat uit twee personen, de heer drs. H.N (Henk) Hagoort (voorzitter) en mevrouw drs. I.T.J. (Inge) Grimm. Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Henk Hagoort, voorzitter

Henk Hagoort

Henk Hagoort (1965) is sinds 1 september 2016 collegevoorzitter. Binnen het CvB behartigt hij de portefeuilles onderwijs, marketing en communicatie, beleid & kwaliteit, internationalisering en medezeggenschap. Daarnaast is Henk portefeuillehouder voor de domeinen "Bewegen en Educatie", "Gezondheid en Welzijn" en "Windesheim Flevoland". 

Henk studeerde geschiedenis en was van 1 juni 2008 tot 1 september 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. Van 2000 tot 2008 was hij werkzaam als directeur van de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van 1993 tot 2000 als afdelingshoofd informatieve programma’s en was hij lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in dienst kwam, werkte Henk als docent en onderzoeksmedewerker Middeleeuwse Geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool en Driestar, en als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht.

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Groene Hart Ziekenhuis 

Overige nevenactiviteiten

 • Lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen
 • Lid van het bestuur van Studielink

Qualitate qua

 • Bestuurder van de Stichting Windesheim Sportaccommodaties
 • Lid van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)

Inge Grimm

Inge Grimm

Inge Grimm (1969) is sinds 16 augustus 2017 lid van het CvB. Binnen het CvB heeft zij de volgende aandachtsgebieden: onderzoek, bedrijfsvoering, huisvesting, personeel en organisatie, ICT, finance & control en studentzaken. Daarnaast is Inge portefeuillehouder voor de domeinen “Business Media en Recht” en “Techniek”.

Inge heeft Sociologie, Arbeid & Organisatie, gestudeerd na het behalen van haar HEAO Bedrijfseconomie diploma. Van 2009 tot augustus 2017 was zij werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij een Sciences Group van Wageningen University & Research. In deze functie was zij verantwoordelijk voor verschillende business units en leerstoelgroepen. Inge begon haar loopbaan bij de Wageningse universiteit in 2003. Voordat Inge in 2009 directeur bedrijfsvoering werd, was zij in verschillende functies onder andere verantwoordelijk voor financiën, HR, organisatie ontwikkeling en facilitaire zaken. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als manager bedrijfsvoering bij CNV Vakcentrale en business manager bij sociale werkvoorziening Permar.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht.

 • Lid van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Lid van de Raad van Commissarissen Breman Installatiegroep

Overige toezichthoudende functies

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen IW4 Beheer

Overige nevenactiviteiten

 • Vice-voorzitter van de ledenraad van SURF
 • Penningmeester bestuur Stichting Kasko - "Huis voor Muziektheater"
 • Lid van de Economic Board Regio Zwolle

Qualitate qua

 • Bestuurder van de Stichting Windesheim Sportaccommodaties
 • Lid van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)
 • Voorzitter van de Stichting Ten Clarenwater

Secretaris

Secretaris van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.H. Metzelaar.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden, waaronder de bezoldiging, van de leden van het College van Bestuur vast. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft hierbij een voorbereidende en adviserende rol. Voor het remuneratiebeleid en het bepalen van de hoogte van de bezoldiging vormen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen het kader. De hoogte van de bezoldiging wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening

Lees meer over de hoofdlijnen van het renumeratiebeleid van de Raad van Toezicht