Studenten voor X

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van Windesheim.

De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim en in het reglement van de Raad van Toezicht. In het toezicht- en toetsingskader heeft de Raad van Toezicht uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij gehanteerd worden.

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een termijn van ten hoogste vier jaar. De leden worden benoemd en herbenoemd door de Raad van Toezicht. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad. Herbenoeming van het lid dat is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad behoeft voorafgaande instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Bij (her)benoemingen tot lid van de Raad van Toezicht van Windesheim op of na 1 januari 2013 wordt voorafgaand aan de (her)benoeming getoetst of het aantal toegestane toezichthoudende functies in overeenstemming is met de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Windesheim bestaat uit vijf leden. In de Raad hebben momenteel zitting: Peter den Oudsten (voorzitter), Margreeth Kasper de Kroon MM&I, mr. Gerrit van Munster, professor dr. Yvonne Burger cmc en Peter Jaspers RA.

Raad van Toezicht

Peter den Oudsten, voorzitter

Peter den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht WindesheimVoorzitter Peter den Oudsten (1951, NL) neemt per 1 januari 2014 zitting in de Raad van Toezicht. Sinds 1 januari 2015 is hij burgemeester van Groningen.

Den Oudsten begon zijn loopbaan in 1975 als ambtenaar bij de gemeente Enschede op de afdeling voorlichting. Hier was hij vanaf 1979 plaatsvervangend hoofd. In 1984 trad hij aan als hoofd in- en externe betrekkingen bij het Provinciaal Energiebedrijf Friesland, dat later verder ging als onderdeel van Nuon. In 1991 stapte hij over naar Royal Friesland Food om hoofd corporate communications te worden.

In 1997 ging Den Oudsten in Leeuwarden als wethouder aan de slag en van juli 1998 tot maart 1999 was hij er waarnemend burgemeester. Na deze periode werd hij in 2001 benoemd als burgemeester van Meppel. Vervolgens was Den Oudsten van 1 mei 2005 tot 1 januari 2015 burgemeester van Enschede. Sinds 1 januari 2015 is hij burgemeester van Groningen.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Peter Jaspers

Peter Jaspers RA (1965, NL) maakt sinds 1 januari 2019 deel uit van de Raad van Toezicht. Peter Jaspers - Raad van Toezicht

Peter Jaspers is directeur financiën en risicomanagement bij Achmea Investment Management. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van financiën, risicomanagement, compliance en vastgoed.

Peter begon zijn loopbaan in 1984 als assistent accountant bij Ernst & Young. In 1995 maakte hij de overstap naar AEGON als controller en hoofd consolidatie en administratie van de afdeling Group Finance. In 2003 vervolgde Peter zijn loopbaan bij Achmea waar hij diverse management- en directiefuncties heeft bekleed, waaronder directeur financiën van de Achmea Divisie Pensioenverzekeren en directeur financiën en risicomanagement Syntrus Achmea. Sinds 2015 is hij werkzaam als directeur financiën en risicomanagement bij Achmea Investment Management. Daarnaast was Peter tot en met 31 december 2018 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter Audit comité van Stichting AVOO.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Margreeth Kasper de Kroon

Margreeth Kasper de Kroon Lid Raad van ToezichtMargreeth Kasper de Kroon MM&I (1963, NL) maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van de Raad van Toezicht. 

Mevrouw Kasper de Kroon is sinds juni 2012 voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Zij startte haar loopbaan in de zorg in 1982 als Z-verpleegkundige op Groot-Schuylenburg te Apeldoorn. Tussen 1986 en 1991 doceerde zij verpleegkunde bij het Hietveld van Stichting Hoogeland-Hullenoord en bij Stichting Philadelphia Zorg. Bij laatstgenoemde stichting was zij tevens coördinator ethische vraagstukken. In de periode 1991-1998 heeft Kasper de Kroon managementfuncties bekleed bij de IJsselmeerziekenhuizen en ROC Flevopoort. Van 1998 tot 2000 was ze werkzaam als adviseur gehandicaptenzorg bij Groene Land verzekeringen. In 2000 vervolgde Kasper de Kroon haar loopbaan bij Achmea. Hier heeft ze tot medio 2012 verschillende functies bekleed, waaronder regiomanager Flevoland, manager landelijke inkoop divisie zorg en directeur zorginkoop. In 2012 maakte Kasper de Kroon de overstap naar Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Woordvoerder en onderhandelaar langdurige zorg bij Actiz
Voorzitter bestuur GezondVeluwe

Gerrit van Munster

Gerrit van Munster Lid Raad van ToezichtMr. Gerrit van Munster (1963, NL) is sinds 1 januari 2012 lid van de Raad van Toezicht.

Van Munster is een ervaren P&O directeur en interim executive, met ruime ervaring in strategische veranderingsprocessen bij bedrijven en organisaties. Van 1986 tot 2000 heeft hij diverse functies binnen Baan Company N.V. bekleed, waaronder senior vice president human resources. In 2000 heeft Van Munster VMCI Group BV opgericht, waarvan hij thans nog directeur is. Van 2004 tot 2008 was Van Munster executive vice president human resources en secretaris van de raad van commissarissen van Getronics N.V. Sinds 2013 is hij directeur van Bold Capital Management B.V, waarvan hij tevens mede-oprichter is.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Lid van de adviesraad van EuroDev
Voorzitter algemene kerkenraad Hervormde Gemeente (PKN) Rijssen

Yvonne Burger

Yvonne BurgerProf. dr. Yvonne Burger cmc (1965, NL) maakt sinds 22 februari 2018 deel uit van de Raad van Toezicht.

Yvonne Burger is sinds 2007 deeltijd hoogleraar organisatiecultuur, communicatie en leiderschap bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. Ze is verbonden aan het Center for Executive Coaching. Daarnaast heeft zij al ruim twintig jaar een eigen praktijk als organisatieadviseur en executive (team) coach. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van directieteams, raden van bestuur en raden van toezicht in samenwerkingsvraagstukken en ze coacht individuele directieleden in de top van de publieke en private sector bij ontwikkelvraagstukken.

Yvonne heeft van 1992 tot 1999 bij een aantal adviesbureaus gewerkt, waaronder Twynstra Gudde en Deloitte & Touche. Van 1999 tot 2004 was zij werkzaam bij Sioo (interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde), eerst als programmamanager en vanaf 2002 als rector. Yvonne is tevens docent geweest bij de Stichting Bedrijfskunde, Sioo, De Baak en Intercoach. Ze werkte regelmatig voor het IMD in Lausanne en werkt samen met Ashridge Business School. Ze is als (vaste) executive coach actief voor een aantal multinationals en in de top van de Nederlandse overheid.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Lid adviesraad Tijdschrift voor Begeleidingskunde
Lid adviesraad Tijdschrift voor ontwikkeling in Organisaties
Lid wetenschappelijke raad van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs
Academic Fellow ICMCI namens de Orde voor Organisatiekundigen en adviseurs
Lid raad van advies van Rechtbank Gelderland
Lid maatschappelijke raad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
Programma professor Topprogramma Neerlands Diep

 
Secretaris van de Raad van Toezicht is mevrouw drs. A.H. Metzelaar.

Lees de profielschets Raad van Toezicht

Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht

Commissies Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht functioneren een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek. De taken en werkwijze van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen. De auditcommissie wordt gevormd door Peter Jaspers en Margreeth Kasper de Kroon. De remuneratiecommissie bestaat uit Peter den Oudsten en Gerrit van Munster. Peter den Oudsten en Yvonne Burger zitten in de commissie onderwijs en onderzoek.

Reglement Auditcommissie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Commissie Onderwijs en Onderzoek