Student die aan het bellen is

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van Windesheim.

De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim en in het reglement van de Raad van Toezicht. In het toezicht- en toetsingskader heeft de Raad van Toezicht uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij gehanteerd worden.

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een termijn van ten hoogste vier jaar. De leden worden benoemd en herbenoemd door de Raad van Toezicht. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad. Herbenoeming van het lid dat is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad behoeft voorafgaande instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Bij (her)benoemingen tot lid van de Raad van Toezicht van Windesheim op of na 1 januari 2013 wordt voorafgaand aan de (her)benoeming getoetst of het aantal toegestane toezichthoudende functies in overeenstemming is met de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Windesheim bestaat uit vijf leden. In de Raad hebben momenteel zitting: Peter den Oudsten (voorzitter), drs. Erica van Lente, Walter Bak QC/AC MBA, professor dr. Yvonne Burger cmc en Peter Jaspers RA.

Peter den Oudsten, voorzitter

Peter den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht WindesheimVoorzitter Peter den Oudsten (1951, NL) neemt per 1 januari 2014 zitting in de Raad van Toezicht.

Den Oudsten begon zijn loopbaan in 1975 als ambtenaar bij de gemeente Enschede op de afdeling voorlichting. Hier was hij vanaf 1979 plaatsvervangend hoofd. In 1984 trad hij aan als hoofd in- en externe betrekkingen bij het Provinciaal Energiebedrijf Friesland, dat later verder ging als onderdeel van Nuon. In 1991 stapte hij over naar Royal Friesland Food om hoofd corporate communications te worden.

In 1997 ging Den Oudsten in Leeuwarden als wethouder aan de slag en van juli 1998 tot maart 1999 was hij er waarnemend burgemeester. Na deze periode werd hij in 2001 benoemd als burgemeester van Meppel. Vervolgens was Den Oudsten van 1 mei 2005 tot 1 januari 2015 burgemeester van Enschede. Van 1 januari 2015 tot 1 oktober 2019 was hij burgemeester van Groningen.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Medisch Spectrum Twente

Overige toezichthoudende functies:
Lid van de Raad van Toezicht van Zienn
Lid van de Raad van Toezicht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Peter Jaspers

Peter Jaspers RA (1965, NL) maakt sinds 1 januari 2019 deel uit van de Raad van Toezicht. Peter Jaspers - Raad van Toezicht

Peter Jaspers is directeur financiën en risicomanagement bij Achmea Investment Management. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van financiën, risicomanagement, compliance en vastgoed.

Jaspers begon zijn loopbaan in 1984 als assistent accountant bij Ernst & Young. In 1995 maakte hij de overstap naar AEGON als controller en hoofd consolidatie en administratie van de afdeling Group Finance. In 2003 vervolgde Jaspers zijn loopbaan bij Achmea waar hij diverse management- en directiefuncties heeft bekleed, waaronder directeur financiën van de Achmea Divisie Pensioenverzekeren en directeur financiën en risicomanagement Syntrus Achmea. Sinds 2015 is hij werkzaam als directeur financiën en risicomanagement bij Achmea Investment Management. Daarnaast was Jaspers tot en met 31 december 2018 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter Audit comité van Stichting AVOO.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Lid Raad van Commissarissen en voorzitter audit comité woningcorporatie "De Goede Woning"

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Erica van Lente

Erica van Lente (1979, NL) is per 1 januari 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Van Lente is sinds 2019 burgemeester van de gemeente Dalfsen.  
Van 2003 tot 2010 vervulde Van Lente diverse adviserende functies bij Gasunie, met name op het gebied van public & regulatory affairs. In 2011 maakte ze de overstap naar het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken waar zij werkte als hoofd Strategie & Communicatie. Na een korte periode werkzaam te zijn geweest bij de NAM als senior adviseur External Affairs, werd Van Lente in 2015 benoemd tot directeur/bestuurder van VerbindDrenthe. Van 2017 tot 2019 was ze (waarnemend) burgemeester van de gemeente Bedum.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Walter Bak

Walter Bak (1970, NL) is per 1 januari 2020 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Walter Bak, oud student van Windesheim, is sinds 2017 als zelfstandige actief onder de naam B4U,  bureau voor advies, coaching, management, bestuur, toezicht, governance, interim, training en onderzoek. Via B4U was hij onder anderen algemeen directeur Baanbrekers en plaatsvervangend directeur Sociaal Domein Gemeente Eindhoven.

Bak begon zijn loopbaan in 1996 bij de gemeente Apeldoorn. In 2000 maakte hij de overstap naar Haute Finance als (senior) financieel adviseur. Van 2002 tot 2006 was hij werkzaam als hoofd Financiën en Belastingen bij de gemeente Soest, alwaar hij ook deel uitmaakte van het directieteam. Tot 2017 was Bak onder meer werkzaam als senior adviseur/interimmanager bij Bestuur & Management Consultants, als manager werk & inkomen bij de Regionale Sociale Dienst Drechtsteden en als algemeen directeur van de Regionale Sociale Werkvoorziening Drechtwerk. Daarnaast had hij verschillende nevenfuncties.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Passerel

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Yvonne Burger

Prof. dr. Yvonne Burger cmc (1965, NL) maakt sinds 22 februari 2018 deel uit van de Raad van Toezicht. Yvonne Burger

Yvonne Burger is sinds 2007 deeltijd hoogleraar organisatiecultuur, communicatie en leiderschap bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. Ze is verbonden aan het Center for Executive Coaching. Daarnaast heeft zij al ruim twintig jaar een eigen praktijk als organisatieadviseur en executive (team) coach. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van directieteams, raden van bestuur en raden van toezicht in samenwerkingsvraagstukken en ze coacht individuele directieleden in de top van de publieke en private sector bij ontwikkelvraagstukken.

Burger heeft van 1992 tot 1999 bij een aantal adviesbureaus gewerkt, waaronder Twynstra Gudde en Deloitte & Touche. Van 1999 tot 2004 was zij werkzaam bij Sioo (interuniversitair centrum voor ontwikkeling op het terrein van organisatie- en veranderkunde), eerst als programmamanager en vanaf 2002 als rector. Burger is tevens docent geweest bij de Stichting Bedrijfskunde, Sioo, De Baak en Intercoach. Ze werkte regelmatig voor het IMD in Lausanne en werkt samen met Ashridge Business School. Ze is als (vaste) executive coach actief voor een aantal multinationals en in de top van de Nederlandse overheid.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Lid adviesraad Tijdschrift voor Begeleidingskunde
Lid adviesraad Tijdschrift voor ontwikkeling in Organisaties
Lid wetenschappelijke raad van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs
Academic Fellow ICMCI namens de Orde voor Organisatiekundigen en adviseurs
Lid raad van advies van Rechtbank Gelderland
Lid maatschappelijke raad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
Bestuurslid van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen

 
Secretaris van de Raad van Toezicht is mevrouw drs. A.H. Metzelaar.

Lees de profielschets Raad van Toezicht

Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht

Commissies Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht functioneren een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek. De taken en werkwijze van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen. De auditcommissie wordt gevormd door Peter Jaspers en Walter Bak. De remuneratiecommissie bestaat uit Peter den Oudsten en Erica van Lente. Peter den Oudsten en Yvonne Burger zitten in de commissie onderwijs en onderzoek.

Reglement Auditcommissie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Commissie Onderwijs en Onderzoek