Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland

Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland

  •   GGZ en Samenleving
  •   1 september 2022 - 1 september 2023

Hogeschool Windesheim en GGD Flevoland zijn initiatiefnemer van de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland. Samen initiëren zij projecten met als doel het verbeteren van de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. 
 

Aanleiding

Flevoland heeft als eerste regio een startsubsidie gekregen om een aanvraag te doen voor een kenniswerkplaats over onbegrepen gedrag. Het lectoraat GGZ en Samenleving en de GGD Flevoland hebben samen het initiatief genomen om de startsubsidie verder uit te werken tot een aanvraag voor een kenniswerkplaats onbegrepen gedrag voor de regio voor de periode 2022-2026.
In de KWP participeren alle betrokkenen, dat wil zeggen mensen met ‘onbegrepen gedrag’, naasten, buren, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, opleiders en docenten en onderzoekers participeren. In de KWP komen deze mensen met hun referentiekaders samen. 

In de KWP gaan we na  hoe betrokkenen zich beter met elkaar kunnen verbinden en versterken en welke partijen daartoe bijeengebracht moeten worden: bestaande samenwerkingsvormen worden nieuw leven ingeblazen of  verstevigd en verbonden aan grotere netwerken. Er is aandacht voor versterking van lokale projecten maar ook voor activiteiten met een regionale insteek. De betrokken partijen werken in de KWP samen om producten te gaan maken die beleid, professionele kennis en ervaringskennis verbinden. De producten zijn gericht zijn op het persoonlijke, maatschappelijke en functionele herstel van mensen met psychische aandoeningen en kwetsbaarheden  en op preventie van ontwrichting en crisis.  

Meer lezen over achtergrond van dit project? 

Doel en werkwijze

De kenniswerkplaats heeft als doel ervaringskennis vanuit de leefwereld te verbinden met die van professionals en beleid en kennis om inclusie te bevorderen. De kennis die we ontwikkelen maken we toegankelijk voor alle betrokken partijen, ook voor de mensen die het betreft en hun naasten. Het uiteindelijke doel van de kenniswerkplaats is om de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten te verbeteren. Kennis over onbegrepen gedrag zit in wetenschappelijke onderzoeken, in beleidsdocumenten, in methodieken van professionals, maar ook in de expertise van mensen met onbegrepen gedrag en naasten. Binnen de kenniswerkplaats willen we juist de kennis van mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten ontsluiten, omdat zij vaak minder gezien en gehoord worden in overleggen.

Naast het ontsluiten, vertalen en verbinden heeft de KWP ook tot doel om te leren van de spanningsvelden die er tussen de kennisbronnen en de onderliggende wereldbeelden bestaan. De KWP wil onderzoeken waar kennisbronnen botsen, waar ze elkaar aanvullen en daarnaast oplossingen aandragen voor dilemma’s die de uitwisseling belemmeren. Het opzetten van Leernetwerken voor Onbegrepen Gedrag is hier een goed voorbeeld van. Hier wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het expliciteren van kennis van naasten, maar worden ook alle partijen samengebracht in een leernetwerk waarin perspectieven op (afgesloten) casuïstiek worden gedeeld. Zo wordt er ruimte gemaakt voor echte ontmoeting en gezamenlijke ontwikkeling in een werkwijze die participatief, gelijkwaardig en wederkerig is. Er is blijvend aandacht voor lokale verschillen, overstijgend, cyclisch leren, uitwisselen op regionaal niveau en onderzoeken hoe deze uitwisseling bij kan dragen aan verbeterprocessen. 

De KWP initieert, faciliteert en ondersteunt bestaande en nieuwe verbindingen zodat partijen en perspectieven elkaar beter kunnen vinden, behoeften en mogelijke bijdragen van verschillende partijen zichtbaar worden en men van elkaar kan leren. De initiatieven in de KWP worden steeds ingebed in de reguliere werkzaamheden van de partners. 

Opbrengsten

Gedurende de periode 2022-2026 starten we  verschillende participatieve trajecten op.  Zo is er in de periode 2022-2023 gewerkt om de Herstelnetwerken in Flevoland in kaart te brengen. In de periode 2023-2025 zijn vervolgactiviteiten gepland, die tot doel hebben de positie van ervaringsdeskundigen te versterken, en om een aantal leernetwerken op te zetten.

Meer informatie over deze projecten is ook te vinden op de website van de
kenniswerkplaats onbegrepen gedrag Flevoland(opent in nieuw tabblad).

Meer weten? 

Neem contact op met Joyce Lamerichs, senior onderzoeker Lectoraat GGZ & Samenleving

Joyce Lamerichs(opent in nieuw tabblad)
j.m.w.j.lamerichs@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)