Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Urban Innovation

  Weten hoe je maatschappelijke opgaven in de stad aanpakt?

  Het onderzoek en de activiteiten van ons lectoraat richten zich op een inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. Daarmee beogen we de economische, sociale en ecologische verbanden tussen de bewoners, bestuurders en alle andere betrokkenen in stedelijke omgevingen (zoals ondernemers, experts en/of maatschappelijke organisaties) te versterken. De verhalen van bewoners in hun leef-, woon- en werkomgeving vormen daarbij het vertrekpunt van het onderzoek. De uitkomsten van het praktijkgericht onderzoek bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van een (meer) participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van wijken. 

  Werken aan veelzijdige stedelijke vraagstukken en daarbij in fieldlabs heel concreet samenwerken met het onderwijs, onderzoek, de overheid, ondernemers en alle omwonenden. Met als doel dat we maatschappelijke innovaties op het snijvlak van fysieke en sociale opgaven sneller realiseren, dat die innovaties duurzamer beklijven en dat bewoners dat ook zichtbaar(der) merken. Dat is in een notendop het nieuwe lectoraat Urban Innovation.

  Onze bijdrage aan regionale uitdagingen

  Vanuit het lectoraat dragen we bij aan drie regionale uitdagingen:

  1. Het versterken van het economisch ecosysteem door het wendbaar en weerbaar maken van (mkb-)bedrijven en professionals
  2. Het versterken van de veerkracht en het verminderen van de kansenongelijkheid tussen zelfredzame en kwetsbare groepen en hen betrekken bij collectieve opgaven
  3. Het richting geven aan een aantrekkelijke, groene en duurzame invulling van de bouwopgave in Almere en Flevoland, waarbij de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en economische belangen op ieder schaalniveau in balans zijn

  SDG's als uitgangspunt

  We richten ons specifiek op de volgende Sustainable Development Goals (SDG), de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties:

  • Doel 3: verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
  • Doel 4: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder een levenlang leren
  • Doel 8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame ecnomische groei
  • Doel 10: dring ongelijkheid terug
  • Doel 11: maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

  Ontwikkeling lectoraat

  Zoals gezegd richt het lectoraat Urban innovation zich op onderzoek dat een bijdrage moet leveren aan een inclusieve en duurzame stadsontwikkeling, zodat positieve economische, sociale en ecologische verbanden worden versterkt tussen bewoners, bestuurders en iedereen die zich bezighoudt met het vormgeven aan stedelijk leven in New Towns. 

  De hoofddoelstelling van het lectoraat Urban Innovation in Almere, het bijdragen aan zo'n inclusieve en duurzamere stadsontwikkeling, wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een gezamenlijke kennisagenda met een jaarlijks activiteitenplan en met regelmatige voortgangsrapportages. Dit gebeurt samen met alle stakeholders van het Urban Innovation-programma en de nog op te richten programmaraad. Het proces van het vaststellen van de gezamenlijke kennisagenda wordt in het eerste jaar van het lectoraat afgesloten met het houden van een openbare les.

  Meer weten?

  Wat kunnen wij voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem vooal contact op met de directeur van het kenniscentrum in Almere, Josephine Lappia:

  Subsidiëring 

  Dankzij een subsidie van € 3 miljoen van het Fonds Verstedelijking Almere (toegekend in januari 2021) gaan we als kenniscentrum volop aan de slag met het thema Urban Innovation.

  Lees ook meer over ons kenniscentrum in Almere

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in