Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Algemene cursusvoorwaarden

  Dit zijn de algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst tot het deelnemen aan een cursus tussen een cursist en Windesheim.
   

  Artikel 1 - Definities

  A. Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of is ingeschreven voor een door Windesheim verzorgde cursus.
  B. Windesheim: de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
  C. Aanmelding: het door de cursist kenbaar maken aan Windesheim dat hij/zij een cursus wil volgen aan Windesheim. Deze handeling geldt als een aanbod aan Windesheim tot het doen inschrijven voor een cursus.
  D. Inschrijving: de handeling van Windesheim waardoor het aanbod van de cursist door Windesheim wordt aanvaard.
  E. Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan Windesheim moet worden betaald om de cursus te mogen volgen.
  F. Examengeld: het bedrag dat door de cursist aan Windesheim moet worden betaald om aan het examen te mogen deelnemen.
  G. Cursus: cursus, niet bekostigde opleiding dan wel training.

  Artikel 2 - Aanmelding en inschrijving

  1. De aanmelding voor een cursus bij Windesheim vindt uitsluitend plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
  2. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn te vinden op de website van Windesheim.
  3. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Windesheim de inschrijving digitaal aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving, tenzij de cursist niet voldoet aan de vereiste voorkennis - of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.
  4. Windesheim is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.

  Artikel 3 - Annulering en tussentijdse opzegging

  1. De cursist kan de inschrijving binnen veertien dagen nadat hij/zij de in artikel 2 lid 3 genoemde bevestiging heeft ontvangen kosteloos annuleren.
  2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde kan de cursist de overeenkomst na aanvang van de cursus te allen tijde tussentijds opzeggen.
  3. Bij annulering na de termijn genoemd in lid 1 of bij tussentijdse opzegging is cursist aan Windesheim een door Windesheim naar redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de al door Windesheim verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de cursist daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is opgezegd. Windesheim heeft recht op de volledige prijs indien het einde van de overeenkomst aan de cursist is toe te rekenen en betaling van de volledige prijs redelijk is. Op de prijs worden de besparingen die voor Windesheim uit de tussentijdse opzegging voortvloeien in mindering gebracht.
  4. Annulering en tussentijdse opzegging dienen schriftelijk plaats te vinden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het door Windesheim beschikbaar gestelde ontbindingsformulier.

  Artikel 4 - Cursus- en examengeld

  1. De hoogte van het cursus- en examengeld is te vinden op de website van Windesheim.
  2. Het cursus- en examengeld wordt per studiejaar vastgesteld.
  3. Het cursus- en examengeld van meerjarige cursussen kan per jaar worden bijgesteld.
  4. Windesheim stuurt de cursist voor de betaling van het cursusgeld, respectievelijk examengeld, een factuur. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van het cursus- en/of examengeld is Windesheim gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

  Artikel 5 - Betalingsregeling

  1. De cursist dient het cursus- en examengeld te betalen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
  2. De cursist is door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan Windesheim is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het bedrag van het verschuldigde cursusgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Windesheim als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.
  3. De cursist is de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  Artikel 6 - De cursus

  1. Windesheim heeft het recht om een cursus voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het al betaalde cursus- en examengeld.
  2. Windesheim is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal.
  3. Windesheim verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Windesheim is niet gehouden tot vergoeding van kosten aan cursisten ten gevolge van deze uitval.
  4. Windesheim is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de cursus en/of docententeam aan te brengen.
  5. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de cursus en eindigt door het verstrijken van de cursusduur, zonder dat daarvoor enige nadere rechtshandeling vereist is.

  Artikel 7 - Auteursrecht

  Windesheim is rechthebbende op het auteursrecht op het aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmateriaal, tenzij het betreffende cursusmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Windesheim. Deze bepaling blijft ook na het beëindigen van de overeenkomst van kracht.

  Artikel 8 - Aansprakelijkheid

  Windesheim is niet aansprakelijk voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor cursisten of derden ontstaat in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Windesheim.

  Artikel 9 - Slotbepaling

  Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.

  Uitleg over cookie niveaus