Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Algemene cursusvoorwaarden

Banner image
Algemene cursusvoorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst tot het deelnemen aan een cursus tussen een cursist en Windesheim. Read the general terms and conditions for courses in English

Artikel 1 - Definities

a. Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of is ingeschreven voor een door Windesheim verzorgde cursus.
b. Windesheim: de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim.
c. Aanmelding: het door de cursist kenbaar maken aan Windesheim dat de cursist een cursus wil volgen bij Windesheim.
d. Inschrijving: de handeling van Windesheim waarmee de aanmelding wordt vastgelegd.
e. Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan Windesheim moet worden betaald om de cursus te mogen volgen.
f. Examengeld: het bedrag dat door de cursist aan Windesheim moet worden betaald om aan de afsluitende toets te mogen deelnemen.
g. Cursus: onderwijsdienst die op basis van een overeenkomst door de cursist van Windesheim wordt afgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding met personen die zich als student of extraneus bij Windesheim hebben ingeschreven voor een opleiding die in de landelijke Registratie instellingen en opleidingen (Rio) is geregistreerd.

Artikel 2 - Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een cursus bij Windesheim vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal inschrijfformulier.
 2. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en de regels die zijn te vinden op de website van Windesheim.
 3. De aanmelding wordt digitaal aan de cursist bevestigd. Behoudens het bepaalde in het vierde lid geldt de bevestiging als bewijs van inschrijving.
 4. Indien voor een cursus toelatingsvoorwaarden gelden, geldt de bevestiging van de inschrijving door Windesheim als een voorwaardelijke inschrijving. Een overeenkomst tussen de cursist en Windesheim komt in dat geval definitief tot stand op het moment dat door Windesheim is vastgesteld en bevestigd dat aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan.
 5. Windesheim is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.

Artikel 3 - Cursus- en examengeld

 1. De hoogte van het cursus- en examengeld voor het betreffende cursusjaar is te vinden op de website van Windesheim.
 2. Het cursus- en examengeld wordt per cursus vastgesteld.
 3. Het cursus- en examengeld van meerjarige cursussen kan per cursusjaar worden gewijzigd.
 4. Windesheim stuurt de cursist voor de betaling van het cursusgeld en examengeld een factuur. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van het cursus- of examengeld is Windesheim gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 4 - Betalingsregeling

 1. De cursist dient het cursus- en examengeld te betalen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 2. De cursist is door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan Windesheim is de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over het bedrag van het verschuldigde cursusgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Windesheim als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.
 3. De cursist is de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 - De cursus

 1. Windesheim heeft het recht om een cursus voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het al betaalde cursus- en examengeld.
 2. Windesheim is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal.
 3. Bij uitval van docenten spant Windesheim zich in zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Windesheim is niet gehouden tot vergoeding van kosten aan cursisten ten gevolge van deze uitval.
 4. Windesheim is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de cursus of het docententeam aan te brengen.
 5. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de cursus en eindigt door het verstrijken van de cursusduur, zonder dat daarvoor enige nadere rechtshandeling vereist is.

Artikel 6 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die resulteren uit de door Windesheim ten behoeve van de cursist uit te voeren diensten berusten bij Windesheim. Alle door Windesheim verstrekte stukken en software zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet zonder toestemming van Windesheim door de cursist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 7 - Annulering en tussentijdse opzegging

 1. De cursist kan zijn inschrijving kosteloos herroepen gedurende een bedenktermijn van veertien dagen vanaf zijn aanmelding.
 2. De cursist kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Bij opzegging voorafgaand aan de start van de cursus ook wel gesproken over “annuleren”.
 3. Behoudens het bepaalde in het eerste lid is de cursist bij opzegging een redelijk deel van het cursus- en examengeld verschuldigd (een “redelijk loon”), waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.
 4. Tot dertig dagen vóór de start van de cursus bedraagt het redelijk loon 10% van het cursus- en examengeld.
 5. Bij annulering in de periode tussen dertig dagen vóór de start en de startdatum wordt het redelijk loon vastgesteld op 25% van het cursus- en examengeld.
 6. Bij opzegging na de start van de cursus geldt voor de redelijke vergoeding de volgende staffel:
  a. Bij opzegging tot het moment waarop 25% van de cursus is afgerond, wordt het redelijke loon vastgesteld op 35% van het cursus- en examengeld;
  b. Bij opzegging tot het moment waarop 25% van de cursus is afgerond tot het moment waarop 50%van de cursus is afgerond, wordt het redelijke loon vastgesteld op 60% van het cursus- en examengeld;
  c. Bij opzegging tot het moment waarop 50% van de cursus is afgerond tot het moment waarop 75%van de cursus is afgerond, wordt het redelijke loon vastgesteld op 80% van het cursus- en examengeld;
  d. Bij opzegging vanaf het moment waarop 75 % van de cursus is afgerond, wordt het redelijke loon vastgesteld op 100% van het cursus- en examengeld.
 7. Bij opzegging van de overeenkomst vervallen eventuele eerder tot stand gekomen afspraken over betaling in termijnen. Het redelijk loon dient binnen veertien dagen na de opzegging voldaan te zijn.
 8. Annulering en tussentijdse opzegging dienen schriftelijk plaats te vinden en gericht te worden aan de cursistenadministratie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het op de website van Windesheim beschikbaar gestelde ontbindingsformulier.
 9. De ontbinding of opzegging van de overeenkomst ontslaat de cursist niet van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, voor zover deze verplichtingen expliciet of naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven ook na het einde van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld verplichtingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid en intellectuele eigendom.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en gedragsregels

 1. Windesheim is niet aansprakelijk voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor cursisten of derden ontstaat in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Windesheim.
 2. Indien de cursist gebruik wenst te maken van een toepasselijke subsidieregeling is Windesheim niet aansprakelijk tegenover de cursist voor de eventuele weigering of intrekking van deze subsidie of voor enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik van die regeling. Indien de subsidie op grond van bedoelde regeling wordt ingetrokken en de subsidiegever Windesheim om welke reden dan ook verzoekt om de uitgekeerde subsidie terug te betalen, is de cursist alsnog zelf het oorspronkelijk gesubsidieerde bedrag aan Windesheim verschuldigd.
 3. De cursist zal zich onthouden van gedragingen en activiteiten die op enigerlei wijze strijdig zijn met de tussen Windesheim en cursist geldende regels, zoals onder meer de huisregels en het ICT-reglement voor studenten, of anderszins in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk dienen te worden aangemerkt. In het bijzonder zal de cursist zich onthouden van gedragingen en activiteiten die het doel of effect hebben om het onderwijs, de kennisverwerving of een eerlijke evaluatie van de prestaties te frustreren, waaronder het plegen van plagiaat en fraude.

Artikel 9 - Persoonsgegevens en geheimhouding

 1. De door de cursist verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van Windesheim voor een verantwoorde en noodzakelijke bedrijfsvoering. Windesheim verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Windesheim is te vinden in het Privacy statement op de website van Windesheim.
 3. Zowel cursist als Windesheim verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs dienden te kennen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht, geschillen en slotbepaling

 1. Op alle overeenkomsten tussen Windesheim en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen zullen partijen zich inspannen het geschil gezamenlijk op te lossen.
 3. Indien een geschil over de uitvoering van de diensten van Windesheim niet in goed overleg kan worden opgelost, kan de cursist, tenzij het vierde lid van toepassing is, gebruik maken van de algemene klachtenregeling van Windesheim via het klachtenloket@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad). De Klachtenregeling is te vinden op de website van Windesheim. Een klacht wordt ingediend binnen de termijn en op de wijze genoemd in de Klachtenregeling.
 4. Bij een cursus waarin de cursist een of meer onderdelen volgt van een opleiding die is geregistreerd in de landelijke Registratie instellingen en opleidingen (Rio)  (elders ook “aanschuifonderwijs” genoemd) en de bepalingen uit de Onderwijs- en Examenregeling voor cursisten op de cursist van toepassing zijn verklaard, kan de cursist voor de geschilbeslechting, in plaats van de klachtenregeling genoemd in het derde lid, gebruik maken van de procedure bij het College van Beroep voor de Examens Windesheim (CBE). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk.
 5. Indien een geschil niet in goed overleg kan worden opgelost en hetzij de cursist geen gebruik wenst te maken van de interne klachtenprocedure of de procedure bij het CBE, hetzij deze procedure niet tot een voor partijen bevredigende oplossing leidt, vindt de geschilbeslechting plaats door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij Windesheim ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de cursist
 6. Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
General terms and conditions for courses in English

General terms and conditions for courses

Article 1 - Definitions

a. Course participant: the natural person applying for or registered in a course provided by Windesheim. 
b. Windesheim: The Christelijke Hogeschool Windesheim Foundation. 
c. Application: the action taken by a course participant to indicate to Windesheim that they want to follow a course at Windesheim.
d. Registration: the action taken by Windesheim to formally register the application. 
e. Course fee: the sum the course participant must pay to Windesheim for following the course. 
f. Examination fee: the sum the course participant must pay to Windesheim for sitting the final test. 
g. Course: an educational service provided by Windesheim and used by the course participant based on a contract. These general terms and conditions are not applicable to the legal relationship with persons registered at Windesheim as students or external students in a study programme registered in the National Registration of Institutions and Study Programmes (Dutch acronym: Rio).

Article 2 - Application and Registration

 1. The application for a course at Windesheim is done only by means of a digital application form. 
 2. By submitting their application for a course the course participant agrees to these terms and conditions and to the regulations available from the Windesheim website. 
 3. The course participant receives confirmation of their application in digital form. This confirmation serves as proof of registration, notwithstanding the provision of paragraph 4.
 4. If admission to a course is subject to any entry requirements, the confirmation of registration by Windesheim shall serve as a conditional registration. In that event, a contract between the course participant and Windesheim does not become final until Windesheim has established and confirmed that the entry requirements have been fulfilled.
 5. Windesheim has the right to refuse a course participant’s registration. 

Article 3 - Course and examination fees

 1. The amounts of the course and examination fees for the course year in question can be found on the Windesheim website. 
 2. Course and examination fees are set for each course separately. 
 3. Course and examination fees for multi-year courses may change each course year. 
 4. Windesheim sends the course participant an invoice for payment of the course and examination fees. If the course or examination fee is not paid in full, or not paid in time, Windesheim has the right to deny the course participant access to the course. 

Article 4 - Payment

 1. The course participant shall pay the course and examination fees within the applicable payment period, without any deduction, settlement or set-off. 
 2. When the payment term has expired, the course participant is in default, without any warning, notice of default or any judicial intervention being required. The course participant in default then owes Windesheim statutory default interest on the amount of the course fee owed for each month or part thereof that they are in default, without prejudice to Windesheim’s right, if it concerns payment of an instalment, to claim the amount outstanding forthwith. 
 3. The course participant shall pay the collection charges, both in court and out of court, to be incurred. These charges shall be calculated based on the Netherlands Extrajudicial Collection Costs Decree.

Article 5 - The course

 1. Windesheim has the right to cancel a course prior to its commencement, for any reason whatsoever. In that event, the course participant is entitled to reimbursement of the full amount of course and examination fees already paid. 
 2. Windesheim is not liable for any cost of study materials already purchased. 
 3. If lecturers are unavailable, Windesheim will make every effort to arrange replacements as soon as possible. Windesheim shall not be obliged to reimburse any costs course participants may have incurred as a result of this unavailability. 
 4. Windesheim has the right to make changes in the programme, the course content or the lecturers’ team. 
 5. The contract is concluded for the duration of the course and shall expire when the course duration ends, without any legal act being required.

Article 6 - Intellectual property

All intellectual property rights resulting from services to be performed by Windesheim on behalf of the course participant shall belong to Windesheim. All documents and software provided by Windesheim are intended for use by the course participant only and may not be multiplied, published or divulged to any third party without Windesheim’s consent.

Article 7 - Cancellation and interim termination

 1. The course participant may decide to cancel their registration free of charge during a reflection period of fourteen days from the application date.
 2.  The course participant may decide to terminate the contract at all times. Termination prior to commencement of the course is also referred to as “cancellation”.
 3. Notwithstanding the provision of paragraph 1, if a course participant terminates the course contract, he owes a reasonable part of the course and examination fees (“fair pay”), in accordance with Article 7:411 of the Dutch Civil Code.
 4. Up to thirty days prior to commencement of the course, fair pay equals 10% of the course and examination fees.
 5. If the course participant cancels within a period of thirty days prior to commencement of the course, fair pay is set at 25% of the course and examination fees.
 6. If the course participant terminates the course contract after commencement of the course, fair pay shall be set according to the following graduated scale:
  a. If the course contract is terminated when up to 25% of the course is completed, fair pay shall be set at 35% of course and examination fees;
  b. If the course contract is terminated when between 25% and 50% of the course is completed, fair pay shall be set at 60% of course and examination fees;
  c. If the course contract is terminated when between 50% and 75% of the course is completed, fair pay shall be set at 80% of course and examination fees;
  d. If the course contract is terminated when at least 75% of the course is completed, fair pay shall be set at 100% of course and examination fees.
 7. Termination of the course contract renders any arrangements made concerning payment by instalments null and void. The fair pay amount shall be paid within fourteen days of termination.
 8. Cancellation and interim termination shall be done in writing and addressed to the course participants administration department. This can be done using the termination form made available on the Windesheim website.
 9. Course contract termination or cancellation does not exempt the course participant from their obligations pursuant to the contract or to these general terms and conditions, to the extent that these obligations are explicitly or by nature intended to remain in effect even after contract termination, for instance obligations concerning confidentiality, liability and intellectual property.

Article 8 - Liability and Rules of Conduct

 1. Windesheim is not liable for any damage caused to course participants or third parties, regardless of the cause, in relation to the course, unless it involves an intentional act or omission or gross negligence on Windesheim’s part.
 2. If the course participant decides to make use of an available subsidy scheme, Windesheim shall not be liable towards the course participant for any refusal or cancellation of this subsidy or for any other damage resulting from the use of the subsidy scheme. If the subsidy based on the scheme referred to is cancelled and the subsidizer for whatever reason requests repayment from Windesheim of the subsidy paid, the course participant still owes the original subsidy amount to Windesheim.
 3. The course participant shall refrain from any conduct or activities that are in any way in violation of the regulations applicable to the relationship between Windesheim and the course participant, including the house rules and the ICT regulations for students, or that are in any other way regarded as improper in social conduct. The course participant shall refrain in particular from any conduct or activities whose object or effect is to frustrate the education, knowledge acquisition or fair performance evaluation, including plagiarism and fraud.

Article 9 - Personal data and confidentiality

 1. The personal data provided by the course participant will be incorporated in Windesheim’s administration for the purpose of responsible and necessary operation. Windesheim processes personal data in accordance with applicable law and regulations.
 2. More information concerning Windesheim’s processing of personal data can be found in the Privacy Statement on the Windesheim website.
 3. Both the course participant and Windesheim undertake to keep confidential any and all information they receive from each other as part of service performance and the confidential nature of which they are, or reasonably ought to be, aware of.

Article 10 - Applicable law, disputes and final provision

 1. All contracts between Windesheim and the course participant are subject to Dutch law. 
 2. In the event of disputes, parties shall endeavour to reach an amicable settlement together. 
 3. If a dispute concerning the performance of Windesheim’s services cannot be settled amicably, the course participant may resort to Windesheim’s general Complaints Regulation through klachtenloket@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad), unless paragraph 4 applies. The Complaints Regulation is available from the Windesheim website. A complaint is to be submitted within the term and in the manner specified in the Complaints Regulation.
 4. For a course in which the course participant follows one or several parts of a study programme registered in the National Registration of Institutions and Study Programmes (Dutch acronym: Rio) (also referred to as “contract teaching” elsewhere) and for which the provisions of the Examination Regulations for contract teaching course participants have been declared applicable to the course participant, said course participant may also use the procedure with the Windesheim Board of Appeal for Examinations (‘CBE’), instead of the complaints regulation referred to in paragraph 3, for dispute settlement. Decisions taken by this Board cannot be appealed against with the Administrative Law Division of the Council of State.
 5. In the event that a dispute cannot be settled amicably and the course participant does not want to use the internal complaints procedure or the procedure with the Board of Appeal for Examinations, or if this procedure fails to lead to a mutually satisfactory solution for parties, the dispute shall be settled by the Court of Overijssel, at Zwolle, unless Windesheim decides to submit the dispute to the competent court in the course participant’s place of residence.
 6. If any provision of these terms and conditions is declared null and void, or quashed, the remaining provisions of these terms and conditions shall remain in full force.