Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

  Banner image

  Weten hoe je klantverhalen vertaalt naar zorg op maat?

  In het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg worden de verhalen en de zienswijzen van klanten in woord en beeld gebracht en vertaald naar het realiseren van zorg en ondersteuning op maat. Deze zorg op maat ontstaat door een samenspel van organisaties, professionals, techniek en burgers zelf. Het lectoraat richt zich op onderzoek dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar manier.

  Het uitgangspunt van het onderzoek van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg zijn het eigen verhaal en de context van een zorgvrager (klant). Vraagstukken waar we onderzoek naar doen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben mensen met een beperking nodig om deel te nemen aan de arbeidsmarkt? Wat is inclusief taalgebruik, hoe stem je taal af op mensen met diverse taalvermogens? Wat hebben jongeren uit de residentiële jeugdzorg nodig om weer mee te doen aan de samenleving?

  We ontwikkelen, leren en onderzoeken vraagstukken vanuit concepten als zorglogistiek, gedeelde besluitvorming, burgerinitiatieven en gebruikersperspectieven op technologische innovaties in de zorg. We zijn gespecialiseerd in action learning: onderzoek en leren vormen een proces waaraan iedereen (onderzoeker, docent, student, professional, bestuurder, burger) deelneemt.

  Zeven onderzoeksthema’s

  Het lectoraat kent zeven onderzoeksthema’s:

  1. Veerkrachtige families in Flevoland: dit onderzoeksthema richt zich op het veerkrachtig opgroeien van kinderen in Flevoland. Het lectoraat benadert dit thema vanuit meerdere perspectieven. De ervaringen en perspectieven van kinderen en hun gezinnen staan centraal. Vanuit zowel een sociologisch als politiek perspectief. 
  2. Meedoen met cognitieve uitdagingen: meedoen in de samenleving met hersenletsel en/of een verstandelijke beperking is een hele uitdaging. Binnen dit kennisthema richt het lectoraat zich op het vergroten en versterken van participatie van deze doelgroep. In navolging van de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat staan thema’s als bekendheid en begrip, participatie, deskundigheidsbevordering en monitoring centraal.
  3. Inclusie & inclusief handelen: het inclusieperspectief zet de klant centraal en belicht vanuit praktijkgericht onderzoek hoe de perspectieven van beleidsmakers en professionals zich hiertoe verhouden. Onderzocht wordt wat er nodig is om de verschillende perspectieven bij elkaar te brengen met het doel een meer laagdrempelige en werkzame verhouding of situatie te creëren.  
  4. Discipline-overstijgend samenwerken: binnen dit kennisthema staat de vraag centraal hoe kennis-overstijgend leren samenwerken praktijk kan worden. Onderzocht wordt wat daarbij helpt en wat er belemmerend werkt en hoe we met die belemmeringen om kunnen gaan. Centraal daarbij staan de samenwerking met de cliënt en het gezin en de vraag hoe zij uiteindelijk het best ondersteund kunnen worden.
  5. Zorglogistiek vanuit een klantperspectief: zorglogistiek richt zich op praktijkgericht onderzoek en onderwijs op het gebied van zorglogistieke bedrijfsvoering vanuit klantperspectief. Onder zorglogistiek verstaat het lectoraat het leveren van de juiste zorg, met de juiste dingen, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten.
  6. Interactie en de begeleiding van kwetsbare jeugdigen: binnen dit onderzoeksthema staat het perspectief van de jeugdigen en jongvolwassenen centraal. Met hen brengt het lectoraat in kaart wat helpt en hindert bij het accepteren van ondersteuning en begeleiding, ook binnen een kader van dwang of drang. Daarnaast wordt onderzocht wat ervoor nodig is om werkzame elementen in praktijk te brengen.
  7. Evenwaardige ruimte voor ervaringskennis: door de ervaringskennis in een evenwaardige positie bij allerlei levensvraagstukken te betrekken, wordt de kans vergroot dat gevonden oplossingen/veranderingsvoorstellen beter aansluiten bij de leefwereld en ontstaat er tevens meer eigenaarschap en draagvlak voor de gevonden oplossing/verandering.  

  Lees ook meer over ons kenniscentrum in Almere