Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

Banner image

Weten hoe we zorg toegankelijker maken met techniek?

Om de zorg toegankelijker te maken en betaalbaar te houden zijn eHealth-initiatieven heel belangrijk. Mensen kunnen efficiënter geholpen worden en houden regie over hun eigen zorg. Het lectoraat onderzoekt hoe technologische innovaties een structurele plek kunnen krijgen in de gezondheidszorg. Ook ontwikkelt het eigen producten en diensten, zoals technologie en ondersteuning van personeel in de zorg. En er is een sterke band met onderwijs, zodat studenten betrokken worden bij onderzoek en uitvoering. 

Veel mensen zien eHealth als een veelbelovende ontwikkeling; dalende kosten en een betere efficiëntie en kwaliteit van de zorg liggen binnen handbereik. Toch zijn er nog weinig ICT-innovaties structureel ingebed in de zorgpraktijk. 

Het lectoraat onderzoekt waarom. Trends als langer thuiswonende ouderen, eigen regie van zorgconsumenten, self-monitoring, value based healthcare, patient pull, personele tekorten en toenemende vergrijzing in de zorgsector leiden weliswaar tot een groot aantal eHealth-initiatieven, maar niet tot de structurele inbedding ervan. Ook de politiek roept om versnelde invoering van eHealth.

Structurele inbedding als hoofdthema

Het lectoraat richt zich daarom op het overbruggen van de kloof tussen veelbelovende ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorgpraktijk. Het onderzoek levert toepasbare kennis op, bijvoorbeeld tools die zorgverleners ondersteunen bij het inzetten van eHealth of handzame instrumenten voor ondernemers bij hun zoektocht naar structurele financiering van innovaties.

Drie onderzoeksthema’s

Het lectoraat stelt dat de kans op een structurele inbedding sterk toeneemt als er in een innovatietraject gekeken wordt vanuit drie perspectieven: de zorgpraktijk, de techniek en de businessimplementatie. De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat zijn daarom multidisciplinair ingestoken vanuit drie onderzoeksthema’s:

Onderzoeksthema 1: Smart & Connected
Met een smartphone kun je contact hebben met een zorgverlener, maar ook bijvoorbeeld je gezondheidsgegevens bijhouden en doorgeven. Het onderzoeksthema Smart & Connected richt zich op vragen als: hoe ontwerpen we smartphonetoepassingen die bijdragen aan het verbeteren van de zorgpraktijk? Bijvoorbeeld door ziektes te voorkomen, of mensen te helpen met herstel of het omgaan met een aandoening. Hoe stimuleren we het gebruik ervan? En hoe meten we de beoogde verbeteringen in de zorgpraktijk?

Onderzoeksthema 2: Innovatie & Zorgpraktijk
eHealth is een innovatief hulpmiddel met een grote impact voor de zorg. Niet alle veranderingen zijn even concreet en herkenbaar. Het onderzoeksthema Innovatie & Zorgpraktijk richt zich daarom op vragen als: Welke veranderingen brengen ICT-innovaties in de zorgpraktijk teweeg? Welke vragen roept dit op bij zorgverleners en patiënten? Hoe kunnen zorgverleners beter toegerust worden om hiermee om te gaan?

Onderzoeksthema 3: Business & Implementatie
In het onderzoeksthema Business & Implementatie onderzoekt het lectoraat, samen met allerlei stakeholders uit de praktijk, hoe de inbedding van ICT-innovaties succesvol kan verlopen in de zorg. Onderzoeksvragen hierbij zijn: Hoe ziet het businessmodel eruit van een nieuwe eHealth-dienst? Hoe toon je voor verschillende stakeholders de meerwaarde van jouw innovatie aan? En hoe kun je een regionaal succesvolle eHealth-innovatie nationaal of internationaal opschalen?

Samenwerking

Binnen onderzoeksprojecten vindt er regelmatig een dialoog plaats met ondernemers, patiënten, verzekeraars, netwerkorganisaties en overheden. Het lectoraat werkt samen met de hbo-opleidingen HBO-ICT, Verpleegkunde, Industrieel Product Ontwerpen en Leven Lang Leren. Studenten hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van onderzoek en het toepassen van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk.

Beroepspraktijk

We helpen zorgprofessionals om met de nieuwe technologieën om te kunnen gaan door kennisoverdracht en door hulpmiddelen te ontwikkelen voor de beroepspraktijk: brochures met praktijkverhalen, e-learning-modules of serious games. Daarnaast levert het onderzoek hulpmiddelen op voor e-health-ondernemers die ze kunnen inzetten bij het maken van businessmodellen en het vinden van structurele financiering voor hun eHealth-innovatie.

TechForFuture

Het lectoraat neemt binnen diverse onderzoeksprojecten deel aan TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim. Samen met Saxion zet Windesheim in op de toekomst van innovaties en groei op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM). HTSM is een van de negen topsectoren en een motor van de Nederlandse economie. Het Centre zoekt vergaande samenwerking met het innovatieve bedrijfsleven. Ambitie is een impuls te geven aan toegepast HTSM-onderzoek.