Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Gendergelijkheid

Banner image

“De Europese Commissie stelt institutionele gendergelijkheidsplannen verplicht voor financiering vanuit Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Met ingang van 2022 moet elke juridische entiteit beschikken over een gendergelijkheidsplan om in aanmerking te komen voor financiering vanuit Horizon Europe. Gender is altijd gekoppeld aan andere sociale categorieën, zoals etniciteit, functiebeperking, leeftijd, seksuele oriëntatie en sociale klasse” (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

In de missie en visie van Hogeschool Windesheim wordt omschreven waar we voor gaan en staan als Hogeschool. Onze merkbelofte refereert aan een samenleving die gebaseerd is op gelijkheid, solidariteit, menselijke waardigheid en omarming van diversiteit. Hiermee sluiten we aan bij Sustainable Development Goals (SDG’s) gendergelijkheid en het verkleinen van ongelijkheid.

Hogeschool Windesheim staat voor een inclusieve samenleving en zet kleine en grote stappen die ertoe moeten leiden dat iedereen gelijke kansen en rechten heeft, binnen en buiten onze organisatie. Waar we naar streven is ‘dichter bij jou, met oog voor verschil’. Ten aanzien van diversiteit en inclusie, waar gender onderdeel van uitmaakt, heeft Windesheim een duidelijke ambitie:

Op Hogeschool Windesheim zorgen we er samen voor dat alle studenten en medewerkers zich welkom en prettig voelen. Wij dragen actief bij aan het creëren van situaties waarin een ieder, op basis van verschillende vermogens, gelijke mogelijkheden voelt om een bijdrage te leveren. Onze studenten en medewerkers dragen actief bij aan een inclusieve en duurzame samenleving. Wij dragen actief bij aan het bespreken en bespreekbaar maken van verschillen. We sluiten geen mensen uit op basis van zaken als huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, sociale klasse, politieke voorkeur of religie of andere persoonskenmerken en zetten ons er actief voor in om te zorgen dat er voor iedereen ruimte en waardering is op onze hogeschool.

De ambitie wordt verwezenlijkt langs vier pijlers, te weten: de inhoud van onderwijs en onderzoek, de organisatiecultuur, het studentenbeleid en het HR-beleid. Het thema gender vormt binnen Windesheim een integraal onderdeel van de diversiteit en inclusie agenda.

Op 24 januari 2022 heeft het College van Bestuur het Charter Diversiteit ondertekend. In deze notitie staat op hoofdlijnen beschreven wat wij als Windesheim doen.