Smart Cycling Futures

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar de mogelijkheden om het fietsgebruik onder inwoners te stimuleren.

Bestaande fietsinnovaties worden in dit onderzoek onder de loep genomen, zoals slimme fietspaden die oplichten bij gebruik, een groene golf voor fietsers - waardoor wachten voor een rood verkeerslicht tot het verleden behoort - en het onderling delen van fietsen (smart sharing). Daardoor moet duidelijk worden hoe deze sociale en technologische innovaties in de praktijk werken, wat de kosten en baten zijn en wat de invloed van deze innovaties is op de leefbaarheid in steden.

Leefbaarheid onder druk

Naar verwachting woont in 2050 ongeveer tachtig procent van de Nederlanders in een stad. De komende jaren zal de leefbaarheid van steden steeds meer onder druk komen te staan. Door het gebruik van de fiets te stimuleren, wordt de stad aantrekkelijker om in te verblijven, is deze beter bereikbaar en verbetert de doorstroom van het verkeer. Interessant is om onder andere na te gaan wat dit betekent voor de regionale en stedelijke economie.

Living labs

Het onderzoek in Overijssel is onderdeel van het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF) en vindt tegelijkertijd plaats in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. In de vier regio’s worden zogenoemde ‘living labs’ ingericht, waar de verschillende sociale en technologische fietsinnovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Ook monitoren de onderzoekers de impact van deze innovaties op de stedelijke en regionale economie. Wordt de stad aantrekkelijker om te wonen en te werken en is de stad beter bereikbaar wanneer het aantal fietsers stijgt?

Twee Living Labs in Zwolle e.o.

Snelfietsroute

In Zwolle en omgeving is een Living Lab georganiseerd rondom een infrastructureel concept dat in opmars is: de snelfietsroute. Het gaat om de route tussen Dalfsen en Zwolle waar een snelle fietsverbinding wordt ontwikkeld.

Lees verder

De focus van dit Living Lab ligt bij het vroegtijdig en slimmer betrekken van toekomstige gebruikers bij het traject van het Living Lab, alsmede het opnemen en het gebruik maken van slimme interventies langs de route. Er is onder meer de wens (met name bij de Gemeente Zwolle) dat de ontwikkeling van deze route nadrukkelijk ook de werkgeversaanpak terugkomt (als het gaat om stimulering fietsgebruik). Tevens is het programma Slim en Duurzaam (het vroegere Beter Benutten) betrokken bij de stimulering van het fietsgebruik rondom de route Dalfsen-Zwolle. Het onderzoeksteam van Windesheim is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de route en de interventies en het monitoren van deze nieuwe manier van werken.

Fietsen geeft vrijheid

Een tweede Living lab in Zwolle is: ‘Fietsen geeft vrijheid’. Het betreft een proef waarbij door betrokken partijen wordt uitgeprobeerd hoe fietsgebruik kan helpen om een aantal doelen te bevorderen onder bepaalde groepen.

Lees verder

Het gaat om het verbeteren van gezondheid en participatie te verbeteren bij kinderen, het activeren van mensen met overgewicht en het vergroten van mobiliteit bij migrantenvrouwen en vluchtelingen. Hiertoe worden fietslessen voor volwassen en kinderen van de scholen in de buurt georganiseerd en wordt een werkplaats in samenwerking met de ANWB geopend. Mensen die fietslessen volgen, mogen aan het einde hiervan de gebruikte houden (of een andere krijgen), zonder bijbetaling. In de fietswerkplaats repareren deelnemers fietsen als onderdeel van een activerings- of participatietraject.

De fietsen hiervoor komen via de AFAC en worden ook kosteloos beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het project. Om mobiel te blijven en kosten later te voorkomen, stellen wij voor dat de deelnemer ook een fietsreparatietraining krijgt (licht, banden, ketting e.d). Binnen dock24 worden mensen aangezet tot actieve stappen in het sociaal en maatschappelijk participeren. Daartoe behoren ook een aantal mensen van de doelgroep uit het Stimuleringsplan Fietspreventie.

Met Deltion, die één van de vier rijwielherstelopleidingen in Nederland heeft, wordt gesproken over verschillende vormen van samenwerking. De betrokken partijen zijn de GGD in Zwolle, gemeente Zwolle, Travers Welzijn, Hogeschool Windesheim en Tour de Force. Inmiddels hebben ook twee studenten van Windesheim (opleiding Ruimtelijke ontwikkeling – Mobiliteit) in het kader van hun afstuderen een onderzoek binnen het Living lab uitgevoerd door het maken van een voorlopig monitoringsplan.

 

Onderzoeksresultaten

 

Onderzoeksresultaten worden verwerkt in een afstudeerscriptie, brochures en papers. Aan de zijkant van deze pagina vindt u alle verschenen resultaten

 

Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS)

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. In november 2019 zijn vanuit ons onderzoek 2 papers ingediend en gepresenteerd tijdens dit congres.

Samenwerking

Het onderzoeksproject Smart Cycling Futures is een samenwerking van meerdere partijen. De partners zijn Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en Hogeschool Windesheim in nauwe samenwerking met de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle, evenals de provincies Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant en de stadsregio Amsterdam.

Lees verder

SCF maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Smart Urban Regions of the Future’ (SURF) van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS, www.verdus.nl). Hierin werken de ministeries IenW, BZK en EZK samen met NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Binnen het SURF-onderzoeksprogramma zijn voor het eerst naast universiteiten ook hogescholen in de gelegenheid gesteld een subsidieaanvraag in te dienen bij het NWO. De toekenning van de subsidie is een erkenning voor en bevestiging van de hoogwaardige kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het praktijkgerichte onderzoek van Hogeschool Windesheim.

Kijk voor informatie over het gehele onderzoek op www.smartcyclingfutures.nl.