Vrouw die je aankijkt

Gezondheid en Welzijn

Wij willen graag je gespreks- en opleidingspartner zijn over participatie, eigen regie en effectief samenwerken.

Wat zijn je mogelijkheden?

Dit zijn begrippen die in deze tijden van continue verandering hoog op de agenda staan in het domein Zorg en Welzijn.

Veranderende omgeving

Gemeenten, maar ook alle betrokken instanties en professionals hebben te maken met grote veranderingen in het takenpakket, de te bedienen doelgroepen en de financiering van het aanbod. Veranderingen die lang nog niet allemaal helder zijn en veel onzekerheden met zich meebrengen. Ze hebben effect op de politiek, op de wijk en de regio, op de ketens en netwerken, op de competenties van de (zorg)medewerker en op de (cross-sectorale) samenwerking, waarbij ook de mantelzorgers en vrijwilligers niet vergeten mogen worden.

Samen zoeken naar een oplossing

Wij willen graag je gespreks- en opleidingspartner zijn. Niet omdat wij meteen een antwoord op je vraag hebben, maar omdat wij de deskundigheid en ervaring in huis hebben om samen met jou en je medewerkers de situatie te analyseren en samen het antwoord te zoeken. Wij zijn een innovatieve kennisinstelling die verbinding heeft en zoekt met zowel de praktijk als met onderzoek.

Intergenerationele focus

De focus van Windesheim is intergenerationeel: van jong tot oud. Jongeren en ouderen hebben daarbij onze speciale aandacht en onze kennis over hun specifieke problematiek delen wij graag met jou. Ook in de onderwerpen psychiatrie en verslaving zijn wij gespecialiseerd.

Bij- en nascholing

Graag kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden je wensen te vertalen naar een maatwerktraject waarmee je beter in kunt spelen op alle (toekomstige) veranderingen. En of je nu kiest voor een cursus, Post-hbo opleiding, intervisie of coaching; deze wordt altijd afgestemd op je vraag en op de wensen van je organisatie. Onze deskundige en ervaren trainers verzorgen op jouw verzoek ook in-company trainingen, zoals:

Assessment GGZ-agoog

Je gaat aan de slag met nieuwe sociaal-agogische methodieken, intervisie en cases met het accent op behandeling, rehabilitatie en herstel. Je krijgt nieuwe inzichten in psychiatrische lachende jongerenproblemen in combinatie met verslavingsproblematiek.

Casemanagement Dementie

Casemanagement bij dementie is bedoeld om mantelzorgers en hun naasten met dementie te ondersteunen in dit traject en het mogelijk te maken dat de persoon met dementie zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen. De casemanager moet fungeren als een centraal aanspreekpunt en vertrouwde professional met veel kennis over dementie en de dementiezorg, die in verschillende fasen van het ziektetraject de persoon met dementie en de mantelzorger begeleidt. 

Coachen in Zorg en Welzijn

In de sector Gezondheid en Welzijn hebben medewerkers voortdurend te maken met verandering. In deze cursus leer je hoe je hen hiertoe kunt stimuleren en hoe je hun zelfsturend en reflectief vermogen vergroot.

Culturele diversiteit bij mensen met dementie

Na deze cursus kun je, met de kennis rondom dementie bij deze groep, de diensten en de zorg van je organisatie beter afstemmen op de oudere generaties in onze maatschappij, met een migratie achtergrond.

Ervaringsdeskundigheid

Je leert hoe je je eigen cliënt- of probleemervaringen én die van andere cursisten professioneel kunt gebruiken bij de begeleiding van je cliënten. Daarnaast ontwikkel je een visie op ervaringsdeskundigheid als onderdeel van een bredere herstelvisie.

Ervaringsdeskundigheid voor aankomende zorgprofessionals

Je leert hoe je je eigen cliënt- of probleemervaringen én die van andere cursisten professioneel kunt gebruiken bij de begeleiding van cliënten. Daarnaast ontwikkel je een visie op ervaringsdeskundigheid als onderdeel van een bredere herstelvisie.

Expertcoach Mediaopvoeding

Je leert hoe je als expertcoach mediaopvoeding een sleutelpositie kunt vervullen. Hoe je beleid rond mediaopvoeding en mediawijsheid kunt vormgeven en hoe je in die rol kennis verzamelt, collega’s adviseert, faciliteert en begeleidt. Maar ook hoe je gezinnen en kinderen kunt begeleiden en zorgt voor verbinding met andere organisaties in de branche en de samenleving.

Gerontologie

Bedrijven en instellingen hebben behoefte aan professionals die anders durven denken en doen. Na deze opleiding kun je, met kennis van de gerontologie, diensten of producten beter afstemmen op de oudere generaties in onze maatschappij.

Intervisiebegeleiding in Zorg en Welzijn

In deze cursus leer je verschillende intervisiemethodes onderscheiden en hanteren. In de rol van intervisiebegeleider kun je zo direct je medewerkers op een gestructureerde manier begeleiden.

LVB en verslaving

Deze cursus voorziet in je behoefte aan actuele kennis over specifieke kwetsbaarheden en kenmerken van LVB-cliënten met een verslaving. In het praktische deel behandelen we verschillende manieren waarop je mensen van deze doelgroep kunt begeleiden.

Motiverende gespreksvoering

Je leert hoe je in je werk de uitgangspunten en basisprincipes van motiverende gespreksvoering kunt toepassen. Je leert hoe je de innerlijke bereidheid van mensen om te veranderen, kunt vergroten. In de cursus oefen je na een korte theoretische inleiding met gesprekstechnieken.

Netwerkgericht werken in de pleegzorg

Een uithuisplaatsing van een kind is heel complex. Met name omdat er diverse partijen bij zijn betrokken met verschillende belangen. Als hulpverlener is het belangrijk om het netwerk van betrokkenen goed in kaart te hebben en te monitoren. In deze training leer je hoe en word je je bewust van je rol als hulpverlener.

Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen

Tijdens deze cursus leer je meer over onderwerpen als palliatief redeneren, pijnmanagement en symptoombestrijding, kwaliteit van leven, spirituele zorg en palliatieve sedatie en euthanasie. Na afloop van deze cursus kun je de kwaliteit van zorg in de palliatieve praktijk bevorderen en borgen.

Patiëntcoaching

Na het volgen van deze training ben je in staat mensen goed voor te bereiden op consulten met zorgprofessionals, doordat ze zich bewust zijn van hun waarden, zorgen en behoeften én dat ze daarover communiceren in het consult met hun behandelaar.

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn

Je leert hoe je hbo-studenten nog effectiever kunt begeleiden en de deskundigheidsbevordering nog beter kunt stimuleren. We gaan je rol van praktijkbegeleider aanscherpen. Kernwoorden zijn leervragen, leerstijlen, begeleidingsstijlen, leiderschapsstijlen, feedback, visieontwikkeling en evaluatie en beoordeling.

Samen beslissen bij dementie

In deze cursus reiken we je handvatten aan waarmee je zorgvragers motiveert zelf initiatief te nemen om hun situatie te verbeteren. Ook leer je hoe je de mantelzorgers het netwerk van zorgvragers hierbij te betrekken om zo gezamenlijk op te trekken. 

Teamcoaching in zorg en welzijn

In de cursus Teamcoaching in Gezondheid en Welzijn leer je op verschillende manieren te kijken naar teams en hoe je het bewustzijn en de eigen kwaliteiten en mogelijkheden van je team(s) kunt bevorderen.

Verpleegkundig indiceren hbo

Tijdens de cursus Verpleegkundig Indiceren word je als verpleegkundige geschoold in de nieuwe terminologie, onderliggende theorieën en de aanpak van indiceren en zorg toewijzen.

Zelfsturende teams in Zorg en Welzijn

In deze cursus gaan wij in op wat een zelfsturend team is en welke rollen er binnen zo'n team zijn. Samen met andere deelnemers aan deze opleiding leer je hoe je er samen voor zorgt dat de teamdoelen behaald worden. Deze nieuwe kennis en vaardigheden kun je direct toepassen in je werk.

Contact

Wij helpen je graag verder. Neem contact op met Marian van Ingen, onze Senior Accountmanager Contractactiviteiten:

Telefoon: (06) 510 26 139
E-mail: mj.van.ingen@windesheim.nl