Logo Windesheim op C

Rechten en plichten

Wij hebben een studentenstatuut. Hierin kun je lezen wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Je vindt er bijvoorbeeld je rechten en plichten, het onderwijsprogramma en de voor jouw opleiding geldende Onderwijs- en examenregeling. Bovendien staat er veel praktische informatie in over de organisatie, regelingen en doelstellingen van je opleiding. Bijvoorbeeld informatie over tentamens, herkansingsmogelijkheden, studiebegeleiding, de onderwijsvisie en beschrijvingen van studieactiviteiten.
Het studentenstatuut is niet één specifiek document, maar omvat meerdere documenten en regelingen, verdeeld over een algemeen deel en een opleidingsdeel. Beide delen zijn hieronder te vinden.

1. Het algemene deel van het studentenstatuut

  • onderstaande regelingen die relevant zijn voor alle studenten (voltijd en deeltijd) van hogeschool Windesheim.
  • een beschrijving van de regelingen met betrekking tot de rechten en plichten van studenten en die strekken ter rechtsbescherming van studenten

Regelingen met betrekking tot inschrijving en uitschrijving als student aan hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving 2019 - 2020
Deze regeling bevat onder meer de procedure van aanmelding en inschrijving per 1 september 2019 of 1 februari 2020, de procedure voor een tussentijdse aanmelding en inschrijving gedurende het studiejaar 2019-2020, de mogelijkheid tot tussentijdse uitschrijving en de uitschrijving bij afstuderen.
Regeling in- en uitschrijving 2020-2021
Deze regeling bevat onder meer de procedure van aanmelding en inschrijving per 1 september 2020 of 1 februari 2020, de procedure voor een tussentijdse aanmelding en inschrijving gedurende het studiejaar 2021-2022, de mogelijkheid tot tussentijdse uitschrijving en de uitschrijving bij afstuderen.
Regeling Flexstuderen
Windesheim neemt deel aan het experiment flexstuderen. Als flexstudent krijg je de keus om een lager studietempo aan te houden dan nominaal en betaal je per studiepunt. Deze regeling bevat onder meer de voorwaarden voor deelname en de procedure van aanmelding.  

Regelingen met betrekking tot rechtsbescherming

Klachtenregeling van de opleiding
Klachtenregeling en reglement van orde klachtencommissie
In deze klachtenregeling staan de procedureregels die van toepassing zijn als je een klacht hebt ingediend via het klachtenloket (klachtenloket@windesheim.nl).
Gewijzigd uitvoeringsreglement toegankelijke faciliteit (klachtenloket)
Wil je als student bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit van het College van Bestuur, of tegen een beslissing van de examencommissie? Of wil je een klacht indienen die te maken heeft met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de opleiding? Dan kun je je wenden tot het klachtenloket (klachtenloket@Windesheim.nl). Dit loket zorgt ervoor dat jouw klacht, beroep of bezwaar naar de juiste persoon binnen Windesheim wordt gestuurd.
Gewijzigd reglement Geschillenadviescommissie
Tegen enkele beslissingen van het College van Bestuur kunnen studenten een bezwaarprocedure starten bij de Geschillenadviescommissie. Dit reglement geeft de procedurele regels weer die hierbij gevolgd worden en beschrijft tegen welke beslissingen bezwaar ingediend kan worden.
Gewijzigd Reglement College van Beroep voor de examens
Tegen beslissingen van examencommissies en examinatoren kunnen studenten beroep instellen bij het College van Beroep. Dit reglement geeft de procedureregels  weer van toepassing zijn als een student in beroep gaat bij het College van Beroep voor de examens en tegen welke beslissingen er beroep open staat.

Regelingen met betrekking tot faciliteiten en voorzieningen

Beleid studeren met een functiebeperking
Deze regeling bevat de richtlijnen en voorzieningen die mogelijk zijn als je te maken hebt met een functiebeperking. Dit kan uiteenlopen van voorzieningen voor dyslexie tot aanpassingen in het gebouw. Dat laatste gebeurt uiteraard alleen in bijzondere gevallen.
Uitvoeringsreglement Topondernemers
Deze regeling bevat richtlijnen en faciliteiten die studentondernemers in staat stelt om hun eigen bedrijf en studie succesvol te combineren. 
Uitvoeringsreglement Topsport
Deze regeling bevat richtlijnen en faciliteiten die topsporters in staat stelt om hun sport op hoog niveau te (blijven) beoefenen en daarnaast te voldoen aan de eisen die de opleiding stelt. 

Regeling met betrekking tot gedrag

Uitvoeringsreglement studieadvies in de propedeutische fase
Deze regeling bevat uitvoeringsvoorschriften voor het bindend studieadvies dat in de propedeutische fase kan worden gegeven.
Beleid van Windesheim inzake ongewenste omgangsvormen

In dit beleid is uitgewerkt hoe Windesheim studenten en medewerkers een veilige werk- en studieomgeving wil bieden. Via dit beleid wil Windesheim een bijdrage leveren aan een cultuur die uitgaat van gewenste omgangsvormen, van respect voor en tussen studenten en medewerkers.
Huisregels

In de huisregels is opgenomen hoe Windesheim omgaat met onrechtmatig of ongewenst gedrag van studenten, medewerkers en anderen die zich op de Campus bevinden.
De Gedragscode internationale student in het Nederlands Hoger Onderwijs
Gedragscode
De gedragscode beschrijft het te verwachten gedrag van Windesheim, wanneer een internationale student zich inschrijft.

Regelingen met betrekking tot bestuursactiviteiten en/of financiële ondersteuning

Medezeggenschapsreglement
Dit reglement omvat de reglementen van de Centrale Medezeggenschapsraad en van de deelraden.
Wijziging Basisregeling faciliteiten medezeggenschap
Deze regeling beschrijft de faciliteiten voor personeel en studenten bij deelname aan de medezeggenschapsorganen.
Regeling profileringsfonds
De Regeling Profileringsfonds Windesheim bevat (financiële) voorzieningen voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of dat naar verwachting gaan doen (afstudeersteun), voor bestuursactiviteiten (bestuursbeurs) of voor topsportactiviteiten (topsportbeurs).

Overige regelingen

Regels tentaminering, inclusief procedureregels rondom toetsen en tentamens 
In de regels tentaminering staan de regels rondom toetsen en tentamens zoals de regels voor het inschrijven, afmelden, deelname aan toetsen en tentamens en fraude.
ICT-reglement voor studenten
 en ICT-reglement voor medewerkers en gasten
Deze regeling bevat datgene wat je moet weten bij het gebruik van de digitale voorzieningen van Windesheim.
Reglement cum laude Windesheim

In deze regeling zijn de regels opgenomen die gebruikt worden om vast te stellen of een student op zijn propedeutisch of eindgetuigschrift de vermelding ‘Cum Laude’ krijgt.
Het gewijzigd Reglement Calamiteitenfonds

Deze regeling bevat de mogelijkheid van ondersteuning als je onvoorzien te maken krijgt met incidentele en noodzakelijke uitgaven. Uitgaven, die niet uit een studentenbudget bekostigd zouden moeten kunnen worden.
Gedragscode decanaat
In deze Gedragscode is het professioneel functioneren van studentendecanen beschreven

2. Het opleidingsdeel van het studentenstatuut

Het opleidingsdeel van het studentenstatuut bestaat uit twee documenten. De Onderwijs- en examenregeling en het Reglement examencommissie. Het Reglement examencommissie staat op de intranetpagina van de opleiding, de Onderwijs- en examenregeling kun je hieronder vinden.

De Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen, een algemeen deel (het Instellingsdeel onderwijs- en examenregeling) en een deel dat speciaal gericht is op een betreffende opleiding (het Opleidingsdeel onderwijs- en examenregeling). Het algemene deel is voor alle studenten van toepassing en bevat algemene regels over bijvoorbeeld inschrijven, toetsen en de omvang van de onderwijseenheden. Als je deze wilt lezen kun je op de link onder deze alinea klikken. Het opleidingsdeel geeft o.a. een beschrijving van de studie-inhoud van de opleiding waarvoor jij je als student hebt ingeschreven. Door in onderstaand overzicht op een van de interessegebieden te klikken, ontvouwt zich een overzicht van de verschillende opleidingsdelen van de Onderwijs- en examenregeling die binnen dat interessegebied vallen.

Klik hier voor het Instellingsdeel Onderwijs- en examenregeling voor de voltijdse, deeltijdse en duale bachelor-en associate degree-opleidingen

Klik hier voor het Instellingsdeel Onderwijs- en examenregeling voor de voltijdse en deeltijdse masteropleidingen

Opleidingsdelen Onderwijs- en examenregeling

Het opleidingsdeel van de OER van het studiejaar 2020-2021 kun je opvragen via de mailbox onderwijsjuristen@windesheim.nl. Geef in je mail aan om welke opleiding het gaat inclusief de locatie en variant (voltijd, deeltijd, duaal).