Studenten buiten X zonnebril

Samenwerken met Windesheim

Als kennisinstelling voor onderwijs, onderzoek en ondernemen werken we samen met andere organisaties.

Met onze samenwerkingsverbanden willen we bijdragen aan innovatie en verbetering van producten regionaal, nationaal en internationaal.

Partner van Windesheim

Windesheim is samen met de Kamer van Koophandel Oost-Nederland partner van de Stichting Kennispoort Regio Zwolle, de plek waar ondernemers, onderzoek & onderwijs en overheid elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en innovatieve projecten met elkaar realiseren.

Sterk verbonden

Windesheim is sterk verbonden met de uitvoering van diverse projecten. Circa twaalf projecten zijn ontstaan waarin Windesheim als samenwerkingspartner deelneemt. Een mooi voorbeeld dat de pers heeft gehaald is de ontwikkeling van een kunststof kipper waarbij het lectoraat Kunststoftechnologie nauw betrokken is.

Samenwerken

Voorbeelden van organisaties waar we mee samenwerken zijn Business Hanse, Kennispoort Zwolle, Polymer Science Park en de Regiocampus.

Business Hanse

logo_member_business_hanseWindesheim is sinds 2014 lid van de business Hanse. Hiermee committeert de hogeschool zich als eerste hoger onderwijsinstelling aan dit samenwerkingsverband van bedrijven en (onderwijs)instellingen uit meer dan twintig Hanzesteden in vijf landen. Windesheim richt zich vooral op de innovatieve bijdrage die hoger onderwijsinstellingen binnen de Business Hanse kunnen geven. Business Hanse stelt groot belang in de samenwerking met hoger onderwijsinstellingen bij het opzetten en het uitvoeren van innovatieve projecten, zoals bijvoorbeeld binnen Erasmus plus of Horizon 2020. De organisatie wil door het inschakelen van de expertise van hoger onderwijsinstellingen de kansen vergroten op nationale of Europese (mede)financiering. Concreet moet de samenwerking resulteren in innovatieve plannen om bijvoorbeeld de kloof tussen onderwijs en praktijk te dichten, plannen om de werkloosheid onder schoolverlaters aan te pakken en de samenwerking met de MKB-sector te stimuleren. Deze onderwerpen sluiten naadloos aan bij de strategische agenda van de Economic Board van de Regio Zwolle en op de innovatieagenda van de Europese Unie die de economische ontwikkeling van regio’s wil versterken.

De Business Hanse

Business Hanse werd op 13 juni 2013 opgericht door 24 gemeenten, waaronder Zwolle, Kampen en Deventer en organisaties uit vijf landen. Het doel is om door samenwerking tussen bedrijven en (onderwijs)instellingen, de economische ontwikkeling van de betrokken regio’s te stimuleren. Het samenwerkingsverband zet zich in om oude Hanze-waarden als vertrouwen, betrouwbaarheid en eerlijkheid in ere te herstellen en in dienst te stellen van een betere samenleving door duurzame en eerlijke handel.
Meer informatie (in het Engels of Duits) over Business Hanse

City Deal Kennis Maken

City Deal Kennis Maken (CDKM) in Zwolle heeft tot doel studenten, docenten en onderzoekers structureel te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van (regio) Zwolle. Dit doet zij door de stad aan te bieden als rijke leeromgeving waarin gemeente en kennispartners met elkaar samenwerken aan opgaven binnen de volgende vier thema’s: de groene omgeving (klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie), de zorgzame samenleving, de wendbare en inclusieve werkomgeving en de informatiesamenleving. De CDKM beoogt de bestaande structuren en agenda’s in de stad te versterken en de samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen te bevorderen. Een belangrijke eerste stap hierin is het organiseren van de vraagarticulatie om te komen tot dynamische kennisagenda’s als basis voor het vormgeven van samenwerking in projecten, onderzoeken en curricula. Een tweede stap is om het proces van leren en delen effectief vorm te geven. Dan gaat het om zowel de samenwerking binnen de CDKM in Zwolle, als het breder delen van de ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen vanuit de inhoudelijke kennisagenda’s met andere initiatieven en structuren. Om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen is de uitdaging om de kennis en inzichten vanuit de CDKM dusdanig op te schalen en te ontsluiten naar de stad en regio, dat deze daar verder tot waarde komen. Het eerste programmajaar van de CDKM wil Zwolle gebruiken om de organisatie van de samenwerking neer te zetten, te bouwen aan samenwerking rond de vier strategische thema’s en eerste concrete samenwerkingsprojecten te realiseren.

Health Innovation Park (HIP)

Health Innovation ParkHet Health Innovation Park (HIP) helpt zorginnovaties op de markt te brengen en wil hiermee de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders verbeteren en de zorgkosten verlagen. Hiermee wordt ook de omzet en de werkgelegenheid van en bij ondernemers in de regio Zwolle gestimuleerd. De regio Zwolle verbetert zo haar economisch en maatschappelijk rendement. HIP is voortgekomen uit de keuze van de regio Zwolle voor de topsector Health en Life Sciences met het doel om wat sterk is nog sterker te maken.

Het HIP helpt het innoveren van producten, diensten en concepten van ondernemers en zorgaanbieders met advies en begeleiding. Zorgverzekeraars, kennisinstellingen en overheden zijn ondersteunend in dit proces. Samen vormen zij een netwerk en een platform voor samenwerking en het delen van faciliteiten, kennis en ervaring om innovaties optimaal af te stemmen tussen zorgvragers en -aanbieders.

Het HIP kent alle relevante partijen in de regio en weet welke initiatieven er zijn en begeleid deze desgewenst. Het HIP vormt zonder eigenbelang of winstoogmerk een kwalitatief hoogwaardig netwerk waar ondernemingen en zorgaanbieders doelgericht met elkaar in verbinding worden gebracht en ondersteund.
De deelnemers van het HIP vormen het netwerk, het HIP faciliteert dit.

De volgende partijen zijn lid van Health Innovation Park:
Baalderborg Groep, BMA Ergonomics, Cloud9 Health Solutions, Diagram, Deltion, Expertisecentrum Voet & Beweging, Isala, Landstede, Rabobank, Salland Electronics, Viaa en Windesheim.
Het initiatief wordt gesubsidieerd door de provincie Overijssel.

Kijk voor meer informatie op http://healthinnovationpark.nl

Ondernemershuis voor het Vechtdal

Logo Ondernemershuis Vechtdal Het Ondernemershuis is de verbindende plek voor succesvolle ondernemers in het Vechtdal. Met een compleet aanbod aan kennis en informatie op het gebied van innovatie, onderwijs en financiering ondersteunt het Ondernemershuis bij het vergroten van zakelijke succes. Het Ondernemershuis is er voor en door alle ondernemers.


Partnerovereenkomst Ondernemershuis Vechtdal
Samenwerkingsovereenkomst Vechtdal Academie

Polymer Science Park

Het Polymer Science Park is die industriële broedplaats voor de kunststofindustrie. Een open innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie, dat focust op onderzoek naar (high) performance polymeren, waaronder composieten, rubbers, engineering plastics, coatings en biopolymeren. Van idee tot productrijpe prototypes.

Kennis delen en verspreiden
Sleutelwoorden bij het Polymer Science Park zijn samenwerken, kennis vermarkten, kennis delen en kennis verspreiden. Ondernemers in de kunststofsector opereren veelal in een zeer competitieve markt. Innoveren kan dan cruciaal zijn om te overleven. Maar innoveren kost tijd, geld en menskracht en is omgeven met risico’s. Samen innoveren en deel uitmaken van een uitgebreid netwerk van kunststofbedrijven kan veel hordes wegnemen. De drempel voor succesvolle innovaties wordt lager en dat levert profijt en zekerheid op.

Studenten van Windesheim kunnen bij het Polymer Science Park een minor volgen, stage lopen of afstuderen. Ze krijgen hiermee een mooie gelegenheid om in aanraking te komen met het bedrijfsleven en de kunststofindustrie. Daarnaast doen veel praktijkervaring op die perfect aansluit bij de behoeftes op de arbeidsmarkt.

Initiatiefnemers
Het Polymer Science Park is een initiatief van Oost NV, DSM, Wavin, Hogeschool Windesheim, Deltion College, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Het opende in maart 2012.
Ieder bedrijf en elke onderwijs – en onderzoeksinstelling kan deelnemen. 

Lees hier meer over het Polymer Science Park 
Download de brochure van het Polymer Science Park

Regiocampus: 'Samen sterk in werken, leren en vernieuwen'

Regio CampusRegiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt. Ondersteund door de nieuwste kennis en technieken worden er voldoende en gekwalificeerde medewerkers opgeleid, afgestemd op de continue veranderende zorgvraag. Daarnaast is de Regiocampus een aantrekkelijke en inspirerende leerwerkomgeving waar leer-, ontwikkel- en onderzoeksplaatsen in de sectoren zorg, techniek, wonen en welzijn worden aangeboden. De Regiocampus draagt bij aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel en daarmee aan een positief vestigings- en werkklimaat in de regio.

Ontwikkeling en innovatie
De Regiocampus investeert in vernieuwing en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen. Door het bundelen van competenties en kennis wil De Regiocampus het innovatief vermogen van bedrijven verhogen, het onderwijs beter laten aansluiten op de zorg, studenten enthousiasmeren voor de zorg en antwoord bieden op de vraag naar goed personeel in de zorg. Dit moet leiden tot een stimulans van de regionale werkgelegenheid.

Samenwerking
De Regiocampus is een coöperatie waarin Windesheim zijn krachten bundelt met Zorgcombinatie Noorderboog, De Stouwe, Deltion College, de Gereformeerde Hogeschool en de Rabobank. De coöperatie werkt daarnaast samen met de gemeente Meppel, Drenthe College, RSG Stad & Esch en het kenniscentrum Calibris. Naast de eerste vijf partijen, is het voor ieder ander bedrijf, onderwijs- en onderzoeksinstelling mogelijk om deel te nemen in de coöperatie.

Kijk voor meer informatie op www.regiocampus.nl  

Stichting Kennispoort Regio Zwolle

Logo KennispoortKennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk te brengen.

Samenwerken aan innovatie
Innovatie vraagt om strategische samenwerking en partnerschap. Daarvoor is het belangrijk dat u de juiste partners vindt. Kennispoort is het innovatienetwerk dat (kruis)verbindingen maakt tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid om kennis en ervaring met elkaar te delen. Dat netwerk maakt Kennispoort voor u bereikbaar.

Creëer kansen
Kennispoort biedt een betrouwbaar platform waar deskundigen ondernemers met kansrijke innovaties professioneel begeleiden van idee tot realisatie. Vraagstukken op het gebied van kunststoffen en health
worden in nauwe samenwerking met het Polymer Science Park en het Health Innovation Park verder geholpen.

Voor ondernemers die verder willen
Deel uw idee, plan, product of vernieuwing met Kennispoort. Of stel uw vraag aan de innovatie adviseurs, bijvoorbeeld tijdens een van de vele verschillende bijeenkomsten die Kennispoort organiseert. Leer van
andere bedrijven, vind informatie om uw innovatie te verbeteren en bekijk financieringsmogelijkheden op de website.

kennispoortregiozwolle.nl
038 202 20 20

Zorgtrainingscentrum

Logo ZorgtrainingscentrumOm de zorgprofessionals, maar ook studenten en docenten bekwaam te houden en maken voor de zorg van de toekomst hebben onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle samen het Zorgtrainingscentrum opgericht. Het Zorgtrainingscentrum is een bijzonder concept. Het leren gebeurt namelijk in drie samenhangende
labs. Een wijkzorg lab, een zorgethisch lab en een zorgtechnisch lab. In deze labs - innovatieve, hybride omgevingen - leren en werken studenten (mbo/hbo: zorg en ICT), zorgprofessionals en docenten continu in de praktijk, samen met de cliënt en zijn mantelzorgers. Ze leren ook met elkaar: studenten en professionals van verschillende niveaus (multilevel) en uit diverse
vakgebieden (multidisciplinair) zitten bij elkaar in een team.
Vanuit Windesheim zijn met name de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat ICT-innovaties in de zorg verbonden met het Zorgtrainingscentrum.

Kijk voor meer informatie op https://www.zorgtrainingscentrum.nl/