Student die aan het bellen is

Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van medewerkers en studenten van Windesheim.

Windesheim kent drie medezeggenschapsorganen:
• centrale medezeggenschapsraad;
• deelraden;
• opleidingscommissies.


Centrale Medezeggenschapsraad

De CMR denkt en beslist mee over beleid en veranderingen binnen Windesheim en is gesprekspartner van het College van Bestuur. De CMR telt twintig zetels. Tien worden bezet door medewerkers en tien door studenten. De CMR kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van vier leden; de voorzitter, de vice-voorzitter en twee student-leden. Ieder CMR-lid heeft zitting in één van de CMR-commissies.

Deelraden

Op het niveau van de domeinen en diensten behartigen de deelraden de belangen van medewerkers en studenten. Ieder domein heeft een eigen deelraad, bestaande uit medewerkers en studenten. Voor de diensten is er een gezamenlijke deelraad, bestaande uit medewerkers. De deelraad heeft onder meer tot taak de realisatie van de doelstellingen van het domein of dienst mede te bevorderen.

Opleidingscommissies

Voor elke (groep van) opleiding (en) van Windesheim is er een opleidingscommissie. Deze bestaat uit medewerkers en studenten. De commissie heeft een adviserende rol bij het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Voor wat betreft de onderwijs- en examenregeling heeft de opleidingscommissie instemmingsrecht op die delen die gaan over de inrichting van het onderwijs en adviesrecht op de overige onderdelen.

De CMR, deelraden en opleidingscommissies oefenen hun taak uit in overeenstemming met het medezeggenschapsreglement.