Student die aan het bellen is

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en studenken een stem hebben bij belangrijke beslissingen. Over beleid, over veranderingen, over de inrichting van ons onderwijs.

Deze medezeggenschap is geregeld via onze medezeggenschapsorganen:
• centrale medezeggenschapsraad; 
• deelraden; 
• opleidingscommissies. 

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Studenten en medewerkers denken én beslissen mee. Over beleid en over veranderingen binnen onze hogeschool. Tot op het niveau van het College van Bestuur. In totaal tien medewerkers en tien studenten worden hiervoor iedere drie jaar opnieuw gekozen. Zij kiezen zelf uit hun midden een dagelijks bestuur. Alle leden zijn aangesloten bij minimaal één commissie, die een specifiek aandachtsgebied heeft. 

Deelraden

Onze hogeschool is georgaiseerd in domeinen en diensten. Per domein en dienst is er een eigen deelraad. Deze bestaat uiteraard ook weer uit medewerkers en studenten. De deelraden adviseren binnen hun eigen domein over beleid. En helpen ons bij het halen van de organisatiedoelen binnen het eigen domein. 

Opleidingscommissies

Ook per opleiding(sgroep) kennen we een commissie van studenten en medewerkers. Deze commissie zorgt ervoor dat de opleidingskwaliteit hoog blijft. Ze adviseert daarin en komt met initiatieven. De opleidingscommissie heeft daarnaast ook instemmingsrecht in de onderwijs- en examenregeling waar het gaat om de inrichting van het onderwijs. Op andere punten heeft ze adviesrecht.