Twee studenten met telefoon buiten X
14 sep

Symposium Samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat

Werk je in het onderwijs of in de sport of ben je bijvoorbeeld wijkagent of vrijwilliger en vind je dat je sociale veiligheid voor jongeren het best kunt creëren door samen te werken met de ander?

Op donderdag 14 september 2017 organiseren het lectoraat Sportpedagogiek en de projectgroep Sociale Veiligheid van hogeschool Windesheim met partners NOC*NSF, Deltion, Landstede, de Nationale Politie, Stichting School en Veiligheid, gemeente Arnhem, gemeente Rotterdam en Sportservice Overijssel en Zwolle gezamenlijk een symposium over het thema 'Samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat'.

Een veilig sport- en schoolklimaat

Na het incident met assistent-scheidsrechter Van de Nieuwenhuizen in 2012 kwam het thema ‘veilig sportklimaat’ landelijk hoog op de agenda te staan en ook de laatste tijd kun je haast geen krant openslaan zonder iets te lezen over de schandalen rondom seksueel misbruik in de sport. Ook op scholen is het thema 'veilig schoolklimaat' een hot item: van cyberpesten tot polarisering.

Vaak worden oplossingen voor grensoverschrijdend gedrag in de eigen omgeving gezocht. Maar door samen te werken met andere organisaties die met jongeren werken, kennis met elkaar te delen en allianties te sluiten kunnen problemen veel efficiënter aangepakt worden.

Het is daarom belangrijk dat onderwijsinstellingen, sportverenigingen, beleidsmakers en bijvoorbeeld politieagenten in Nederland elkaar vinden om gezamenlijk sociale veiligheid voor jongeren te creëren. Op deze manier kunnen instellingen hun veiligheidsbeleid en de preventiemaatregelen verder ontwikkelen en implementeren én samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat.

Programma

Tijd Onderdeel
14.30 tot 15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.00 tot 15.15 uur Opening en korte huishoudelijke mededelingen
15.15 tot 15.45 uur Marijn de Vries
16.00 tot 17.00 uur Workshopronde 1
17.15 tot 18.00 uur Buffet
18.15 tot 19.15 uur Workshopronde 2
19.30 tot 20.00 uur Plenaire afsluiting met Marijn de Vries
Vanaf 20.00 uur Netwerkborrel

Interdisciplinaire workshops

Op 14 september staat dit thema dan ook centraal op een symposium op Windesheim. Marijn de Vries, journaliste en voormalig profwielrenster, zal haar inzichten met het publiek delen en deelnemers kunnen interdisciplinaire workshops volgen en zich daarmee verdiepen in thema's als:

  • creëren van sociale veiligheid samen met anderen op het sportveld, op school en in de wijk
  • bewustwording van (eigen) grensoverschrijdend gedrag
  • organiseren van samenwerking sport-politie-school rondom sociale veiligheid
  • ervaringen van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de sport en op school
  • effectieve aanpak informatie-uitwisseling en samenwerking sport-school-politie-andere ketenpartners

Per ronde kun je twee voorkeurworkshops opgeven. Omdat wij het belangrijk vinden dat er binnen elke workshop een interdisciplinair team samenwerkt, word je uiteindelijk op basis van de opgegeven voorkeur en jouw functie ingedeeld. Je kunt kiezen uit:

De verbinding van sport en zorg – vier pijlers voor een ‘veilig sportklimaat’

Workshopleider: Harry Schaarman – thema-adviseur Sport en Zorg (Rotterdam Sportsupport – FlexusJeugdplein Rotterdam)

Via een interactieve presentatie vertelt Harry je meer over de 'Rotterdamse aanpak' voor een Veilig Pedagogisch Sportklimaat (VSK). De aanpak rust op vier pijlers, waarin zowel de zorg als de sportvereniging een gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt.   

Grensoverschrijdend gedrag

Workshopleider: Esther van der Steeg – consulent seksuele gezondheid en gespecialiseerd in de seksuele integriteit van professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken

Het is helaas een illusie om te denken dat de sportwereld anders is dan de ‘gewone’ maatschappij: ook op de sportclub is sprake van grensoverschrijdend gedrag. De laatste maanden is er in de media veel aandacht voor seksuele intimidatie. Maar ook andere vormen, zoals pesten, discriminatie en verschillende vormen van uitsluiting, kunnen voorkomen binnen de sport. Als trainer, coach, jeugdleider of buurtsportcoach heb je boven alles de verantwoordelijkheid om de sociale veiligheid van jouw (jeugdige) sporters te waarborgen.

Je kunt er dus maar beter op voorbereid zijn dat dergelijke incidenten ooit ook een keer bij jouw club of team(s) voorkomen. Deze workshop biedt je inzicht in de complexe thematiek van grensoverschrijdend gedrag en helpt je de signalen van grensoverschrijdend gedrag voortijdig te herkennen en bespreekbaar te maken.

We reflecteren daarbij op ons eigen gedrag en dat van een ander in herkenbare en relevante praktijksituaties, zoals het aanraken van pupillen, gebruik van sociale media en het omgaan met kleedkamersituaties. Het doel is het stimuleren van openheid, weerbaarheid en integriteit.

Online veiligheid maak je samen!

Workshopleider: Helprich ten Heuw – docent mediaopvoeding hogeschool Windesheim

In deze workshop zal de online leefwereld van kinderen en jongeren centraal staan. Er wordt gekeken naar kansen en risico's van deze leefwereld en het online gedrag van kinderen. Aan de hand van methodieken en best practices worden er handreikingen gedaan om te komen tot een online veilig klimaat. Centraal hierbij staat de rol van de school en de ouders en ook de rol van de wijk en sportverenigingen.

Als groepen lijnrecht tegenover elkaar staan

Workshopleider: drs. Birgit Pfeifer – hoofddocent Jeugd en Veiligheid op hogeschool Windesheim
Zie ook pfeiferbirgit.com


Het thema van de workshop is: samenwerken tegen polarisatie op school, op het sportveld en in de wijk

Docenten, wijkagenten of jeugdtrainers signaleren soms dat jongeren vervreemden van de samenleving. Ze voelen zich niet begrepen, niet meer thuis of hebben het gevoel dat ze een ongewisse toekomst tegemoet gaan.

Via sociale media zoeken en vinden ze bevestiging van hun eigen waarheid op sites die een 'wij-zij-denken' versterken. Dit kan in de klas, op het sportveld of in de wijk tot polarisatie leiden. In deze workshop worden deze processen besproken en gaan we samen op zoek naar de rol die wij kunnen spelen om de tegenstellingen te verkleinen door relaties en verbindingen aan te gaan.

Gedragen Gedrag

Workshopleider: Fleur Nollet – Stichting School & Veiligheid

Een van de sleutels voor sociale veiligheid is een gedeelde en gedragen visie: alle neuzen dezelfde kant op. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Je neemt ook je eigen normen, waarden en ongeschreven regels mee. Welk gedrag leef je voor? Hanteert jouw collega dezelfde waarden en normen? Handelt jouw collega hetzelfde richting de leerlingen?

In deze workshop maak je spelenderwijs kennis met Gedragen Gedrag: een instrument voor (onderwijs)teams om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot gedragen gedrag.

Samen met de politie preventief werken aan grensoverschrijdend gedrag

Workshopleider: Frank Brouwer – Stichting School & Veiligheid en een medewerker van de Nationale Politie

Iedereen in het onderwijs en in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Grensoverschrijdend gedrag vormt een bedreiging voor de veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan seksueel misbruik, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling.

Sociale media spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Cyberpesten, sexting en sextortion zijn hier voorbeelden van. Het is belangrijk om alert te zijn op de problematiek, deze te herkennen en – waar mogelijk – in de kiem te kunnen smoren.

Samenwerking met de politie kan de veiligheid vergroten. De politie is er niet alleen voor de repressieve aanpak bij strafrechtelijke zaken, maar ook voor het preventief signaleren, adviseren en verwijzen. Onlangs is een gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie verschenen, bedoeld om samenwerking tussen de politie en de scholen vorm te geven of te verbeteren.

Tijdens deze workshop bespreken we verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, signalen van betrokkenen en de rol van de politie bij deze vorm van preventie.

Waar ligt de grens?

Workshopleider: Giti Bán – Stichting School & Veiligheid

Elke begeleider op school en in de sport balanceert dagelijks tussen afstand en nabijheid. Dit is voor een docent of coach een dagelijkse opdracht en een boeiende uitdaging, maar ook een weg met valkuilen. Een opdracht voor de docent of coach is dat hij de balans bewaakt tussen vertrouwde en veilige nabijheid en een gepaste afstand. Elke docent-leerlingrelatie fungeert tussen deze twee polen.

Tijdens deze workshop krijg je een korte inleiding over het belang van bewustwording wat betreft jouw professionele beroepshouding in jouw contacten met leerlingen en pupillen.

Vragen die centraal staan: Wat wordt van een begeleider verwacht? Waar liggen de grenzen? Welke kaders helpen je de professionele grens te bewaken? En hoe kunnen deze kaders tevens veiligheid bieden aan zowel de leerlingen en pupillen als aan de docenten en begeleiders?

Een veilig sportklimaat, de plaats binnen het mbo en de meerwaarde voor de praktijk

Workshopleiders: Jorien Mater & Wouter Claassen – docenten Sport en Bewegen Landstede

- Plaats van pedagogiek in het curriculum van de mbo-sportopleiding bij Landstede
- Pedagogiek en sociale veiligheid in het werkveld van de sport
- Mbo-keuzedeel Veilig Sportklimaat: doelen en inhoud
- Pilot ‘een veilig sportklimaat: hoe doe je dat in de praktijk’

'Maar dat is toch normaal??'

Workshopleider: Jaco van Gent – opleidingsmanager Sport en Bewegen Deltion

Welke tips, trucs en tools hebben we als professionals binnen het onderwijs om binnen de muren van onze school het veilig schoolklimaat positief te beïnvloeden? In deze workshop gaan we door middel van interactieve werkvormen op verkenningstocht langs de geschreven én vooral de ongeschreven regels en afspraken die er gelden in de contacten tussen professionals en hun leerlingen en/of studenten.

‘Boundary crossing': transformatie van PBS naar de sportcontext

Workshopleider: Harold Hofenk – Instituut voor Sportstudies Hanzehogeschool en lectoraatslid Sportpedagogiek & Arnold Bronkhorst – Windesheim en lectoraatslid Sportpedagogiek

Boundary crossing is het proces om over de grenzen van afzonderlijke praktijken heen (bijvoorbeeld sport, onderwijs en welzijn) tot meer samenwerking te komen. Crossovers kunnen leiden tot kennisinnovatie, nieuwe concepten, cultuurveranderingen, andere perspectieven en zelfs totaal nieuwe beroepen. Het creëren van veilige omgevingen vraagt om echte samenwerking en een lange adem: ‘opvoeden doen we met elkaar’.

De uit het Amerikaanse onderwijs overgewaaide methode Positive Behavior Support (PBS) kan gezien worden als een ‘boundary crossing’-aanpak, waarin getracht wordt over de muren van de school en het sportpark heen te kijken en waarbij verbinding wordt gezocht met partners uit de jeugdketen.

Het lectoraat Sportpedagogiek heeft in samenwerking met het Expertisecentrum PBS (beide ondergebracht bij Windesheim) een onderzoek uitgevoerd onder vijf pilotlocaties. Hier werd door middel van de PBS-aanpak in sportverenigingen geprobeerd om een veilig sportklimaat te creëren. In deze workshop bespreken we de inzichten uit het onderzoek en houden we met elkaar een dialoog over de rol van boundary crossing bij het creëren van een veilig school- en sportklimaat.

Seksueel misbruik binnen school of binnen sportclubs: wat (niet) te doen!!!

Workshopleider: specialist zedenzaken Politie Nederland

Wat betekent het als er seksueel misbruik plaatsvindt op een school of een sportvereniging? Wat komt er als bestuur op je af? Wat betekent het voor je docenten of trainers? Wat moet je doen en niet doen? Welke rol heeft eenieder en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Welke dilemma’s kom je tegen en wat levert een goede samenwerking op?

De rol van de politie en partners in een realistische casus staat in deze workshop centraal: op welk moment schakel je wel de wijkagent of de specialisten van de zedenpolitie in? Wat is wijsheid en wie heeft regie? Gezamenlijk brengen we de rollen van de verschillende partners en daarmee de dilemma’s van eenieder in beeld, zodat we elkaar nog meer gaan begrijpen en kunnen werken aan een betere samenwerking aan de hand van wat er in deze casus allemaal naar boven komt.

School en sportvereniging ‒ een logische link?

Workshopleider: Tessa Blom
Tessa is kinder- en jeugdpsycholoog en geeft op diverse scholen in Amsterdam gedragstrainingen aan leerlingen en docenten. Tegelijkertijd heeft zij met een aantal mensen het project Sportpedagoog opgezet. Door middel van dit project worden besturen en vooral trainers en coaches begeleid, zodat zij beter in staat zijn om ieder kind met plezier te laten sporten.


In de hulpverlening spreken we vaak over de driehoek thuis-school-vrije tijd. Tussen school en thuis ontstaat er de laatste jaren steeds meer verbinding. In veel steden zijn er ook sportstimuleringsprogramma’s, waarbij kinderen op school worden gestimuleerd om te gaan sporten. Maar daar houdt de verbinding meestal op, terwijl juist hier veel kansen liggen. Hoe mooi zou het zijn als we deze werelden wel met elkaar verbinden?

In deze workshop gaan we nader in op de succesverhalen die er al zijn en bepalen we met elkaar hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we nog meer verbinding en samenhang tot stand kunnen brengen.

Marijn de Vries

Marijn de VriesMarijn de Vries is een Nederlandse journaliste en voormalig profwielrenster. De Vries sloot haar carrière in 2015 af en was daarnaast tot december 2010 redacteur bij het sportprogramma Holland Sport en schreef columns en artikelen voor Wieler Revue en HP/De Tijd. Sinds augustus 2013 heeft De Vries een column in het dagblad Trouw, als opvolgster van Mart Smeets. Ook schrijft ze columns voor De Stentor en Cycling.be. Samen met Nynke de Jong schreef ze het boek Vrouw & Fiets, handboek voor de fietsende vrouw. Op 28 november 2016 vertelde De Vries in haar column in Trouw openhartig over haar eigen ervaringen met ongewenst (seksueel) gedrag en intimidatie binnen de wielersport.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die met (groepen) jongeren te maken hebben, zoals in het onderwijs, op het sportveld of in de wijk als docent, trainer of bijvoorbeeld wijkagent.

Tijd en locatie

Het symposium Samenwerken aan een veilig sport- en schoolklimaat vindt plaats op donderdag 14 september 2017 van 15.00 tot 20.00 uur op Windesheim, Campus 2-6 Zwolle.

Bekijk de routebeschrijving

Kosten

De kosten voor het symposium bedragen € 60,- (inclusief twee workshops, keynote, warme maaltijd en borrel).

Meer informatie

Daarvoor kun je contact opnemen met Birgit Pfeifer (inhoudelijk) via e-mailadres B.Pfeifer@windesheim.nl of Lucienne van der Velde (aanmelden) via e-mailadres LW.van.der.Velde@windesheim.nl.

Aanmelden

Het online aanmelden is inmiddels gesloten.

Logo's partners

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze activiteit.