Student eet brood aan picknicktafel buiten

De Gezonde Stad

In De Gezonde Stad draait het om de gezondheid en het welzijn van de Zwolse jeugd.

Overgewicht bij kinderen is één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s. Centrale vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: Welke factoren zijn in een stad van belang voor een gezonde leefstijl bij 0 tot 19 jarigen? Hoe kunnen we deze factoren beïnvloeden?

Zwolle als werkterrein

Zwolle leent zich bij uitstek als werkterrein. De stad profileert zich als een woonstad waarin zorg en welzijn hoog staan aangeschreven. Gezondheid is een speerpunt van de gemeente Zwolle, van de lokale instellingen voor zorg en welzijn én van het Zwolse bedrijfsleven.

Samenwerken

Om kennisontwikkeling te stimuleren tussen instellingen in de stad werken we samen met scholen, thuiszorginstellingen, huisartsen, de Isala klinieken, de GGD, Travers Welzijn, Sportservice Zwolle, de Vrije Universiteit,de gemeente Zwolle en acht Zwolse bedrijven.

Bekijk hier een filmpje over Zwolle Gezonde Stad en het project JOGG op You Tube
Lees het nieuwsbericht over Windesheimstudenten die onderzoek doen op de website van JOGG 

Speerpunten

Gezonde ontwikkeling en opvoeding

Speerpunthouder: Dr. Elske de Jong. Onderzoeker: drs. Maaike Koning, dr. Carry Renders
Voor de ontwikkeling van overgewicht en ongezond gedrag bij kinderen en de rol van opvoeding in de preventie van overgewicht bij jonge kinderen (0-6 jaar) en basisschool kinderen (4-12 jaar) zijn de centrale onderzoeksvragen:
● Wat zijn de kenmerken van ongezonde patronen van ontwikkeling van gewicht?
● Wat zijn kenmerken van ongezonde ontwikkelingen van gedrag?
● Welke rol speelt de opvoeding in het ontstaan van overgewicht?
● Op welke manier kunnen ouders ondersteund worden in het stimuleren van gezond eten en bewegen bij hun kinderen?
● Wat hebben professionals nodig om kinderen en ouders te ondersteunen in het stimuleren van gezond eten en bewegen bij kinderen?

Op basis van de ChecKid-studie bij 10.000 basisschoolkinderen uit Zwolle vindt herhaald onderzoek plaats naar gewicht, lengte, buikomvang, gedrag en determinanten van gedrag. Op basis van deze gegevens worden patronen van gewichtsstijging bestudeerd, determinanten van ongunstige gewichtsstijging en determinanten van gedrag die leiden tot dergelijke ongunstige gewichtsstijging.

- Voedingspraktijken van ouders en de relatie met voedingsgedrag en overgewicht
● Is er een relatie tussen de voedingspraktijken van ouders en het voedingsgedrag van kinderen?
● Is er een relatie tussen de voedingspraktijken van ouders en overgewicht?
- Rol van vaders in de preventie van overgewicht
● Is er een relatie tussen voedingspraktijken van vaders en voedingsgedragingen?
● Is er een relatie tussen voedingspraktijken van vaders en overgewicht?
● Vinden we andere relaties dan bij moeders?
● Hoe kunnen we vaders meer betrekken bij onderzoeken en interventies rondom gezond eten en bewegen?

Gezonde wijk en school

Speerpunthouder: Dr. Carry Renders. Onderzoekers: Ir. Linda Hiemstra-Willemsen en Dr. Monique Ridder
De community-based benadering richt zich op universele en selectieve preventie; preventie die zich richt op de algehele bevolking en groepen met een verhoogd risico op het ontstaan van overgewicht. Interventies worden op maat aangeboden en sluiten aan bij de behoefte en leefwereld van de deelnemers en hun omgeving.
Daarbij is participatie van de doelgroep bij ontwerp, implementatie en evaluatie van groot belang zodat interventies en activiteiten aansluiten bij de behoefte, talenten en leefwereld van de deelnemers. Ook afstemming en samenwerking tussen verschillende stakeholders (publieke en private organisaties, professionals, beleidsmakers op diverse beleidsterreinen) is essentieel om de acceptatie door de doelgroep, het bereik, het effect en de duurzaamheid van interventies te optimaliseren.
Omdat ongezond gedrag en overgewicht vaak het resultaat is van interactie tussen individueel gedrag en de (sociale en fysieke) omgeving, is het belangrijk om interventies te ontwikkelen die zowel op (determinanten van) het individuele gedrag als de fysieke en sociale omgeving aangrijpen. Met sociale omgeving wordt de sociale en culturele context bedoeld, waarin het gedrag wordt uitgevoerd. Met de fysieke omgeving wordt de beschikbaarheid van het aanbod in en de (her)inrichting van de openbare ruimte bedoeld.
Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een integrale aanpak vanuit een participatieve benadering binnen o.a. de setting school en wijk om daarmee gezond eet- en beweeggedrag te bevorderen.

Proces evaluatie
Ir Linda Hiemstra richt zich met haar onderzoek op hoe integrale wijkaanpak wordt geïmplementeerd en wat daarin de rol is van de stakeholders. Hierbij maakt ze met name gebruik van kwalitatieve onderzoekmethoden die van belang zijn bij de monitoring en evaluatie van de integrale wijkaanpak. En tevens richt zij zich er op hoe activiteiten succesvol kan worden gemonitord, zodat de monitoring en evaluatie bijdraagt aan het verbeteren van de implementatie van de integrale aanpak, met specifieke aandacht voor de participatie van stakeholders in de monitoring en evaluatie (praktijkgericht/ participatief onderzoek). Daarin staat het gebruik maken van een logisch model (JOGG/EPODE) voor het opzetten, uitvoeren en dissemineren van onderzoek centraal.

Onderzoek op het voortgezet en middelbaar onderwijs
Dr. Monique Ridder (Domein Bewegen en Educatie)  heeft in 2015 haar promotieonderzoek afgerond naar de preventie van overgewicht bij scholieren op de middelbare school en de rol van de school, docenten, ouders en de tieners zelf. In 2016 hebben Dr. Renders (projectleider) en Dr. Ridder subsidie verworven voor een nieuw promotie onderzoek waarin een  werkwijze ontwikkeld zal worden om de Gezonde School Aanpak op een praktische, duurzame wijze vorm te geven in 4 vmbo-scholen van Landstede scholengroep, uitgaande van de ‘eigen kracht’ van de betrokkenen in de school. Bij dit onderzoeksvoorstel  zijn ook de Landstede groep (Bart van de Bosch) en GGD IJsselland (Ina van Oostenbrugge) betrokken.

Gezonde zorg: het verbinden van preventie en zorg

Speerpunthouder: Dr. Tommy Visscher Onderzoeker: Ir. Anne-Esther Marcus Varwijk
Het lectoraat richt zich op de preventie van overgewicht. Daarbij hoort ook de zorg-gerelateerde preventie. De zorg voor overgewicht en obesitas is tegenwoordig sterk gericht op de bevordering van gezond gedrag, de persoonsgerichte aanpak en multidisciplinair werken. Het onderzoek richt zich dan ook als vanzelfsprekend op chronic disease management rond overgewicht en obesitas. In het JOGG-model heeft dat onderzoek een plek onder pijler 5: Het verbinden van zorg en preventie.

Zorg voor oud
Er is een sterke samenwerking met het lectoraat Innoveren met ouderen (Lector Dr. Carolien Smits en onderzoeker Anne Esther Marcus-Varwijk.
Overgewicht en obesitas komen veel meer voor bij senioren dan bij kinderen. Bovendien is het absolute risico op de gevolgen van obesitas veel groter bij senioren dan bij kinderen. Het is daarom belangrijk om het onderzoek naar de verbinding van preventie en zorg ook te richten op senioren.
Promovendus Anne Esther Marcus-Varwijk, van het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg (promotor: Prof. Dr. Joris Slaets en copromotoren Lector Dr. Carolien Smits en Dr. Tommy Visscher) richt zich op de rol van de verpleegkundige bij het bevorderen van gezond gedrag bij senioren.
Dr. Tommy Visscher heeft onderdeel uitgemaakt van de commissies die verantwoordelijk waren voor de CBO-richtlijn voor de behandeling van obesitas en de PON zorgstandaard obesitas en is nu betrokken bij besprekingen met EU-afgevaardigden om obesitas als ziekte op de agenda te krijgen.

Zorg voor volwassenen
Met de Vogellanden zijn gesprekken gaande om financiering te vinden voor een promotieonderzoek naar het Integraal Behandelprogramma Obesitas (IBO) van de Vogellanden bij volwassenen. In eerder onderzoek is een vergelijking gemaakt van de obesitas aanpak in Europa. Samen met de European Association for the Study of Obesity heeft WHC studente Magdalena Uehrlich een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom de behandeling van obesitas in Europa en de rol van preventie daarbij.

Monitoring en evaluatie Zwolle Gezonde Stad

Speerpunthouder: Dr. Tommy L.S. Visscher, onderzoeker: Drs. Maaike Koning
De evaluatie van Zwolle Gezonde stad als integrale aanpak samen met de GGD en andere partners in de stad laat zien dat de aanpak van Zwolle Gezonde Stad effectief is: het percentage overgewicht en obesitas bij kinderen in Zwolle en de twee aandacht wijken  is gedaald sinds de invoer van Zwolle Gezonde Stad. Ook zijn gezondheidsverschillen kleiner geworden. Bovendien heeft het onderzoek inzichtelijk gemaakt dat er sprake is van borging van de aanpak.

ChecKid
ChecKid is de belangrijkste dataset van het lectoraat die is ingezet bij de evaluatie van Zwolle Gezonde Stad. Bij 80% van de basisscholen in Zwolle zijn kinderen gewogen, is hun buikomvang gemeten en is er een vragenlijst afgenomen over gezond gedrag en omgevingsdeterminanten van gedrag. ChecKid is uitgevoerd in 2006, 2009 en 2012. In 2012 deden ongeveer 10.000 kinderen en hun ouders mee.
Zwolle Gezonde Stad is op dit moment bezig om nieuwe doelstellingen te formuleren. Om de voortgang van die doelstellingen te kunnen toetsen, is continue monitoring en een herhaalde evaluatie nodig. Het lectoraat is bezig om fondsen te werven om Zwolle Gezonde Stad blijvend te kunnen evalueren. Tegelijkertijd wordt samen met het JOGG-bureau opgetrokken om in heel Nederland monitoring en evaluatie nog beter voor elkaar te kunnen krijgen.

Minor De Gezonde Stad

Als derde- en vierdejaarsstudent kun je via onze minor meewerken aan een gezonde stad voor jong en oud. Een gezonde omgeving maakt de keuze voor gezond gedrag gemakkelijk en logisch. Binnen de minor werk je mee aan een onderzoeksproject. Dat doe je samen met studenten van andere die te maken hebben met gezondheidszorg, welzijn, sport en bewegen, onderwijs, ruimtelijke ordening, recreatie, mobiliteit, veiligheid, economische zaken of communicatie.

Lees meer over de minor

Publicaties
 1. Twelve years Zwolle Healthy City 23 februari 2018

  Explaining and strengthening the keys to success in policy and practice with focus on target group participation.
  Download
 2. Obesity perceived as risk factor and disease 20 maart 2017

  Obesitas wordt te vaak niet serieus genomen. De medische gevolgen van obesitas worden vaak niet erkend door patiënten en de acute sociale problemen van obesitas worden vaak niet onderkend door behandelaars. Senior sprekers en junior bezoekers van een top Summer School door de European Association for the Study of Obesity gaan in dit artikel dieper in op het onderschatten van het obesitasprobleem.
  Download
 3. Challenges in lifestyle and community. A call for innovation 1 november 2016

  As a founding section editor for BMC Obesity, Tommy Visscher he wrote an editorial to invite innovative research articles on lifestyle and community interventions. Applied researchers are very welcome to submit their work. The journal welcomes studies of heterogeneous designs, including those of qualitative, quantitative, mixed and systems methodologies. Studies of interest include not only outcomes research of interventions but also process evaluation, cost-effectiveness or cost-benefit analysis, and implementation and dissemination research.
  Download
 4. EASO Verklaring van Milaan 1 november 2016

  Tommy Visscher vertaalde de Milan declaration for action on obesity in het Nederlands. De Europese Associatie voor de Studie van Obesitas doet een oproep tot actie gericht op obesitas. EASO’s patiëntenraad doet een voorstel voor actiepunten op de achterzijde van de Verklaring. Tommy Visscher is de wetenschappelijke vertegenwoordiger voor EASO’s patiëntenraad.
  Download
 5. Guideline for the management of insulin resistance 1 november 2016

  Ellen Govers developed the guideline for the Management of Insulin Resistance on behalf of the Knowledge Centre for Dietitians for Prevention and Management of Overweight and Obesity (KDOO). The guideline has important implications for professionals providing nutritional advice to patients ad clients. Tommy Visscher is member of the advisory board for KDOO.
  Download
 6. How can we better prevent obesity in children? 1 november 2016

  Tommy Visscher and Stef Kremers wrote an editorial on How can we better prevent obesity in children. They noted the process of implementation and the analysis thereof should more often come before the analysis of behaviours and the determinants of behaviour. In applied research, the expertise from the ‘real world’ practitioners should be used in an early stage to find out whether the answers on research questions really help us in preventing childhood obesity.
  Download
 7. Inequities baseline results EPHE 1 november 2016

  Krystallia Mantziki studied socio-economic differences in health behaviours and their determinants in the EPODE Promotion of Healthy Equity study in which the Campherbeek school and the Werkschuit participated. She concluded that parental rules and home availability were consistently different between the two socio-economic groups in our study in all countries. Ingrid Bakker was responsible for the interventions at the two schools from Zwolle. Tommy Visscher was responsible for the research and acted as the project-leader.
  Download
 8. Obes Facts: Global Actions on Fluid Intake Patterns 1 november 2016

  In a collaboration with the European Association for the Study of Obesity, Max Lafontan studied opportunities for Intervention Strategies for Weight Management: Global Actions on Fluid Intake Patterns. He concludes that fluid intake advices are missing in most of food pyramids offered to the public, and water requirements and hydration challenges remain often neglected. There is an important role for water consumption in the prevention of overweight. Tommy Visscher is part of the Hydration Working Group on behalf of the European association for the Study of Obesity.
  Download
 9. BMC Public Health 2016 Identifying developmental trajectories of BMI in childhood 1 november 2016

  Maaike Koning studied 613 children in the longitudinal CecKid study to identify BMI trajectories in childhood and to examine associations between these distinct trajectories and dietary, sedentary and physical activity behaviors. She identified two trajectories. Children in with increasing body mass index levels showed more unhealthy behaviours. Results are important in the search for strategies identifying children at young age who are at risk to develop overweight and obesity. Carry Renders and Tommy Visscher supervised.
  Download
 10. Inequalities EPHE evaluation study 1 november 2016

  Krystallia Mantziki evaluated the EPODE Promotion of Health Equity study in which the Campherbeek School and the Werkschuit participated. The evaluation shows long term effects on health behaviour in children and reductions in socio-economic differences in unhealthy behaviours. Carry Renders is the co-promotor. Ingrid Bakker was responsible for the interventions at the two schools from Zwolle. Tommy Visscher was responsible for the research and acted as the project-leader.
  Download
 11. GGM Optimizing Tailored Health Promotion for Older Adults 1 november 2016

  Anne Esther Marcus-Varwijk explored older adults’ perspectives on healthy living, and their interactions with professionals regarding healthy living. She advices that health professionals should focus on building an equal relationship of trust and focus on positive health outcomes, such as autonomy and self-sufficiency when communicating about healthy living. Tommy Visscher is co-promotor.
  Download
 12. Werkboek Gezond Gewicht Kinderen 2.0 1 november 2016

  Op basis van onderzoek en ervaringen binnen de Academische Thuiszorg Werkplaats Overgewicht en Gezondheid dichtbij, is in samenwerking met Stichting Thuiszorg Icare dit werkboek Gezond Gewicht ontwikkeld. Geschikt voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen met overgewicht. Tommy Visscher acted as the research coordinator for the Academic workplace.
  Download
 13. Obes Facts Obesity management in Europe 1 november 2016

  Windesheim student Magdalena Uerlich assessed the status of obesity management in the European region and identified future goals and objectives of professionals working in the field of obesity. Her research among 74 professionals from 23 countries shows that multidisciplinary approaches for obesity management and the collaboration between general practitioners and hospitals as well as between professionals at the local level and networks of obesity management centers need to be improved across Europe. Tommy Visscher acted as the daily supervisor.
  Download
 14. Factsheet ChecKid en andere Zwolse monitors met betrekking tot overgewicht en leefstijl bij kinderen 6 april 2016

  Verschillende Zwolse partijen die informatie over de gezondheid van Zwolse kinderen verzamelen, hebben zich gebogen over onderlinge afstemming en samenwerking om inefficiëntie door overlap en ongebruikte gegevens tegen te gaan. Ook wil men overbelasting van ouders en kinderen die deelnemen aan de verschillende onderzoeken voorkomen.
  Download
 15. Factsheet EPHE, Europees gezondheidsprogramma op twee Zwolse basisscholen 30 maart 2016

  Europees gezondheidsprogramma op twee Zwolse basisscholen, de Campherbeek (Berkum) en de Werkschuit (Aalanden) in het schooljaar 2013/2014. Doel van dit project was het in kaart brengen en verkleinen van de gezondheidsverschillen van kinderen in Europa.
  Download
 16. Hulpverlening aan huishoudens met complexe en meervoudige problemen 16 maart 2015

  Een verkennende literatuurstudie naar de problematiek en de hulpverlening. Een publicatie van lector Joop ten Dam en kenniskringlid Lubke van ’t Hul.
  Download
 17. Gezonde stadsgezichten 16 maart 2015

  Een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid.
  Download
 18. De Gezonde Stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter 16 maart 2015

  In zijn lectorale rede schetst Joop ten Dam de aanpak van de preventie van overgewicht en de verschillende lijnen die hierin te onderkennen zijn: gezond leven (de community-benadering), gezonde zorg (de ketenbenadering) en gezonde omgeving (integraal gezondheidsbeleid).
  Download
 19. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 1 maart 2015

  Tweede gebruik- en waarderingsonderzoek van het Sutu Court in Diezerpoort Zwolle. Deze 1-meting is het vervolgonderzoek op de 0-meting die binnen twee maanden na de opening van het Sutu Court (11 oktober 2013) heeft plaatsgevonden (Bakker et al., 2014a). Dit vervolgonderzoek uit 2014 brengt het gebruik en waardering in kaart om te zien of het eerder vastgestelde enthousiasme blijvend is én om het stimuleren van bewegen in de wijk Diezerpoort te blijven waarborgen.
  Download
 20. "We are healthy, so we can behave unhealthily": a qualitative study of the health behaviour of Dutch lower vocational students 1 september 2014

  In: Health Education, vol 110 (januari 2010). Ridder, MAM, Heuvelmans, MA, Visscher, TLS, Seidell, JC, & Renders, CM (2010).
  Download
 21. "We are healthy, so we can behave unhealthily”. Benefits, barriers and strategies of healthy eating and physical activity according to Dutch lower vocational students, their parents and school staff. 1 september 2014

  Zie: European Congress on Obesity, May 6 – 9, 2009. Amsterdam. Posterpresentation. Ridder MAM, Visscher TLS, Seidell JC, Hirasing RA, & Renders CM. (2009).
  Download
 22. De Speelscan: instrument voor inschatten bruikbaarheid en benutten van speelruimte 1 mei 2014

  De SpeelScan is ontwikkeld als project van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde (AC-MMK) door het lectoraat De Gezonde Stad van Windesheim in samenwerking met de gemeente Zwolle. Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht.
  Download
 23. Meetinstrumenten met handleiding Sutu Court 28 februari 2014

  Deze handleiding beschrijft de werkwijze die ten grondslag ligt aan het gebruik- en waarderingsonderzoek en is mogelijk ook breder inzetbaar. Denk daarbij aan gebruik- en waarderingsonderzoeken gericht op andere Sutu Courts en/of op andere soorten sport- en/of speelruimtes. De drie soorten meetinstrumenten die zijn gebruikt, hebben elk een eigen handleiding met een beschrijving van de voorbereiding, uitvoering, analyse en de verslaglegging.
  Download
 24. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 28 februari 2014

  Een gebruik- en waarderingsonderzoek naar het gebruik en de waardering van het Sutu-Court om nuttige informatie te verzamelen die onder meer kan bijdragen aan verbetering van de bestaande voorziening.
  Download
 25. Lang leven in een goede gezondheid 31 december 2013

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over het belang van een goede gezondheid voor iedereen. Er zijn echter grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Wanneer je laag opgeleid bent of in een 'aandachtswijk' woont is lang leven in een goede gezondheid minder vanzelfsprekend. Dit artikel gaat in op de vraag hoe deze verschillen mogelijk verkleind kunnen worden.
  Download
 26. Resultaten ChecKid 2012 21 juni 2013

  ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid werd in 2012 voor de derde keer uitgevoerd, na eerdere onderzoeken in 2006 en 2009.
  Download
 27. Kinderen en ouders aan de slag voor speelnatuur in de wijk Diezerpoort in Zwolle 31 maart 2013

  Het uitgangspunt van de aanleg van een stuk speelnatuur in de Zwolse wijk Diezerpoort is het idee dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen zoals buitenspelen. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het stuk speelnatuur werd een innovatieve participatieve methodiek toegepast. Deze eindrapportage beschrijft de effecten van de toepassing van de methodiek op de totstandkoming van het project.
  Download
 28. Resultaten CheckTeen 1 september 2012

  Monitoringsonderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2e klas voortgezet onderwijs in Zwolle.
  Download
 29. De invloed van de fysieke omgeving op lichamelijke activiteit; hoe beweeg je beleidsmakers? 31 december 2011

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over aspecten die aan bod komen bij de (her)inrichting van een beweegvriendelijke wijk. Het is bedoeld om de kennis te vergroten onder beleidsmakers en -uitvoerders, binnen én buiten de gezondheidssector, over de relatie tussen zes wijkgerelateerde beleidsthema’s en lichamelijke activiteit. De zes beleidsthema’s zijn: algemene voorzieningen, buitenspeelvoorzieningen, sportvoorzieningen, natuurlijke elementen, bewegingsonderwijs en actief vervoer.
  Download
 30. Gelijke gezondheid gelijke kansen; tien jaar ervaring met wijkgericht werken 31 december 2011

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over Gelijke Gezondheid, Gelijke Kansen (GGGK) in Tilburg. Het is het langstlopende wijkgerichte gezondheidsproject in ons land. Op 11 november 2010 vierde het project zijn tienjarig bestaan. Hoofddoel van GGGK was én is het verkleinen van de gezondheidsverschillen bij de groep bewoners met een lage sociaaleconomische status (SES).
  Download
 31. Gemeentelijke intersectorale samenwerking stimuleren: lokale begeleiding bij het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid 31 december 2011

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) over de regio Zuid-Limburg waar gemeenten een integraal gezondheidsbeleid overgewicht (IGBO) prioteerden. Voor integraal beleid is intersectorale samenwerking vereist. Belangrijk knelpunten zijn het ontbreken van voldoende kennis, competenties en bestuurlijke en ambtelijke continuïteit. In dit artikel een pleidooi voor een langetermijnperspectief, een doelgerichte aanpak en vooraf geformuleerde einddoelen.
  Download
 32. Resultaten ChecKid 2006 1 september 2011

  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle en in de determinanten die hieraan ten grondslag liggen.
  Download
 33. Resultaten ChecKid 2009 1 september 2011

  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle. De resultaten worden afgezet tegen die van 2006.
  Download
 34. Gezond Beleid 31 december 2010

  Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Gezondheidsbevordering lijkt de laatste jaren tegen grenzen aan te lopen. Zo neemt achterstand in gezondheid bij lage opgeleide groepen eerder toe dan af, lijkt de epidemie van overgewicht niet te stuiten en gaat het niet goed met het gezondheidsgedrag van jongeren. Vooral alcoholgebruik en een zittend bestaan achter beeldschermen trekken de aandacht. Als logische reactie hierop vinden er in gezondheidsbevordering verschuivingen plaats.
  Download
 35. Gezond eet- en beweeggedrag volgens vmbo-leerlingen, hun ouders en docenten 1 september 2010

  In: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jaargang 86 (2), Nederlands Congres Volksgezondheid. Ridder, MAM (2008).
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Twelve years Zwolle Healthy City 23 februari 2018

  Explaining and strengthening the keys to success in policy and practice with focus on target group participation.
  Lees verder
 2. Geletterheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen 10 mei 2016

  Onderzoek heeft aangetoond dat laaggeletterden meer kans hebben op een slechte gezondheid dan hoger geletterden. Wat is de aard van deze relatie?
  Lees verder
 3. Speelscan 1 mei 2014

  De SpeelScan is ontwikkeld als project van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde (AC-MMK) door het lectoraat De Gezonde Stad van Windesheim in samenwerking met de gemeente Zwolle. Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht.
  Lees verder
 4. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 28 februari 2014

  Op 11 oktober 2013 werd in de Zwolse wijk Diezerpoort het Sutu Court geopend, een multifunctioneel sportveld met een interactieve Sutu-muur. Het project is gerealiseerd vanuit het programma ‘Zwolle Gezonde Stad’ dat werkt volgens de landelijke aanpak ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG). Hoewel niet de eerste Sutu-voorziening, is het wel de eerste waarbij een gebruik- en waarderingsonderzoek is uitgevoerd.
  Lees verder
 5. Kinderen en ouders aan de slag voor speelnatuur in de wijk Diezerpoort, Zwolle 31 maart 2013

  Het uitgangspunt van de aanleg van een stuk speelnatuur in de wijk Diezerpoort is het idee dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen zoals buitenspelen. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het stuk speelnatuur werd een innovatieve participatieve methodiek toegepast. Deze eindrapportage beschrijft de effecten van de toepassing van de methodiek op de totstandkoming van het project.
  Lees verder