Vier volwassenen lopend buiten

De organisatie

Meer dan 20.500 studenten, duizenden cursisten en tweeduizend medewerkers: Windesheim is één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en ondernemen. Dit is georganiseerd binnen vier domeinen. Domeinen bestaan uit aan elkaar verwante opleidingen en kenniscentra, waarin het onderzoek plaatsvindt. Naast de vestiging in Zwolle heeft onze nevenvestiging in Flevoland ook een ruim aanbod in onderwijs, onderzoek en ondernemen. Drie diensten ondersteunen de primaire processen. Binnen ieder domein of dienst is een afdeling bedrijfsvoering. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de (administratieve) ondersteuning en levert diensten aan de docenten, onderzoekers, het management, studenten en het werkveld. Denk hierbij aan managementondersteuning, planning, roostering of studievoortgang. 

Organogram

Domein Gezondheid en Welzijn

Het domein Gezondheid en Welzijn bestaat uit zeven bacheloropleidingen en een kenniscentrum waarbinnen de onderzoeksactiviteiten belegd zijn. Het domein wil een grotere rol spelen in kennisoverdracht en -circulatie voor het brede werkveld van de sector Zorg en Welzijn. Daarmee speelt het domein in op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij naast onderwijs voor het sociaal-agogisch werkveld, de pijlers onderzoek en ondernemen steeds belangrijker worden. De inhoudelijke focus ligt op de onderwerpen jeugd, verslaving, ouderen en healthcare technology. Binnen het domein werken ruim 400 medewerkers en er studeren ongeveer 4500 studenten.
Je vindt hier een overzicht van de opleidingen binnen dit domein.

Onderzoek
Het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn richt zich op preventie. Onderzoek draagt bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van groepen en individuen in de lokale en regionale samenleving. Hierbij ligt de nadruk op jeugd, ouderen, verslaving en psychiatrie en techniek in de zorg.

Het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn bestaat uit de volgende lectoraten:
- Innoveren met Ouderen
- ICT-innovaties in de Zorg 
- Verslaving
- De Gezonde Stad
- Bewegen, Gezondheid en Welzijn
- Jeugd
- Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Daarnaast zijn verschillende promotietrajecten onderdeel van dit kenniscentrum. 

Domein Techniek

Het domein Techniek huisvest elf bacheloropleidingen op het terrein van Techniek, ICT en Design en Management en er zijn drie lectoraten ondergebracht. Deze lectoraten leveren een essentiële bijdrage aan praktijkgericht onderzoek. Het Domein Techniek kenmerkt zich door een cultuur waarin samenwerken gestimuleerd wordt. Er heerst een no-nonsense instelling waarin het behalen van resultaat met elkaar, docenten en studenten, de focus is. De integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemen staat centraal in het domein, dat nauwe aansluiting zoekt bij de markt en het (regionale) werkveld. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoekscentrum Polymer Science Park in Zwolle. Studenten worden betrokken bij onderzoeksactiviteiten, docenten participeren in de kenniscentra en lectoren en onderzoekers zijn nadrukkelijk verbonden met het onderwijs.
Je vindt hier een overzicht van de opleidingen binnen dit domein.

Centres of Expertise
Het domein Techniek maakt onderdeel uit van een viertal Centres of Expertise waarin samengewerkt wordt op kennisontwikkeling op specifieke expertise gebieden. Deze Centres of Expertice zijn HTSM Echo (Tech For Future), Techniek Onderwijs (Tech Your Future), Logistiek en Coci (Chemie).

Aan de opleidingen studeren 2700 studenten en er werken ongeveer 160 docenten en onderzoekers. Daarnaast werken 37 medewerkers in de ondersteunende bedrijfskolom. 

Domein Bewegen en Educatie

Het domein Bewegen & Educatie levert diensten op het brede terrein van onderwijs en behandeling, in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en de gezondheidszorg. Vanuit een (onderwijs)marktgerichte benadering en een eigen pedagogische visie streeft het domein naar partnerschap met scholen in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO), de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE), het speciaal onderwijs (SO), schoolmanagement, buitenschoolse instellingen en het hoger onderwijs. Het domein levert expertise op het gebied van lerarenopleidingen, bij- en nascholing, begeleiding, dienstverlening en onderzoek.
De missie van het Domein Bewegen en Educatie is goed, waarde(n)vol onderwijs dat uitgaat van het waarderen van verschillen.
Het onderzoeksthema Educatie levert kennis en inzichten voor de inrichting van educatieve processen, interventies en organisaties. Ook moet onderzoek leiden tot professionalisering van educatieve medewerkers. Hierbij zijn normatieve professionaliteit en verschillen tussen leerlingen, leraren en organisaties belangrijke uitgangspunten en staat de leerling voorop.
Je vindt hier een overzicht van de opleidingen binnen dit domein.

Het kenniscentrum Educatie bestaat uit verschillende lectoraten:
- Bewegen, School en Sport
- Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken
- Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
- Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten
- Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs

Domein Business, Media en Recht

Binnen dit domein kennen we twaalf bacheloropleidingen en de kenniscentra Strategisch Ondernemerschap en Media.

Onderzoek
Het domein Business, Media en Recht heeft twee kenniscentra: Strategisch Ondernemerschap en Media.
Het kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap richt zich op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van ondernemerschap. Belangrijke pijlers zijn duurzaamheid, aanpassingsvermogen en innovatie.

Dit kenniscentrum bestaat uit de lectoraten:
- Accountancy en Controlling
- Familiebedrijven
- Internationaal Zakendoen
- Nieuwe Arbeidsverhoudingen
- Sociale Innovatie en Verscheidenheid
- Supply Chain Finance
- Supply Chain Management

Binnen het onderzoeksthema Media wordt praktisch onderzoek verricht naar de vraag hoe de journalistiek beter kan bijdragen aan de kwaliteit van de democratische samenleving. Speerpunten zijn: jongeren en participatie, lokale en regionale journalistiek en professionalisering.
Je vindt hier een overzicht van de opleidingen binnen dit domein.

Dit kenniscentrum bestaat uit de lectoraten:
- Media and Civil Society
- Entrepreneurial Journalism

Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland in Almere startte op 1 september 2010 met vier opleidingen overgenomen van de Hogeschool van Amsterdam. Gesteund door landelijke, regionale en lokale overheden is het doel te groeien naar 5000 studenten in 2024. Windesheim Flevoland maakt als nevenvestiging onderdeel uit van Windesheim in Zwolle. Binnen Windesheim Flevoland onderscheiden we clusters voor onderwijs, onderzoek en ondernemen. Deze worden aangestuurd door een clustermanager. Een cluster bestaat uit opleidingen met een thematische verwantschap. Uniek bij Windesheim Flevoland is de Comakership. Het is de plek waar theorie en praktijk samenkomen. Studenten bouwen aan gerichte ervaring op het juist niveau en organisaties maken gebruik van de laatste theoretische kennis en inventieve ideeën van gemotiveerde studenten. Binnen Windesheim Flevoland werken 180 mensen en er studeren ruim 1600 studenten.
Je vindt hier een overzicht van de opleidingen binnen dit domein.

Onderzoek

De lectoraten die gestationeerd zijn bij Windesheim Flevoland werken ook voor Windesheim Zwolle en vice versa. 

Windesheim Flevoland heeft de volgende lectoraten:
- Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
- Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
- Robotica
- Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Dienst Support

Support verleent diensten op het gebied van HRM, communicatie, kwaliteitszorg en geeft advies over en beleidsontwikkeling van onderwijs, onderzoek en ondernemen. De dienst bestaat uit negen afdelingen:

- Marketing en Communicatie
- Beleid en Advies
- Kwaliteit, Evaluatie en Monitoring
- Human Resources
- Serviceplein (Windesheim Informatie Centrum, Receptie en Facilitair Loket)
- Studiesuccescentrum
- International Office
- Toetscentrum (inclusief Toetsbureau)
- Bedrijfsbureau (werkend voor beide diensten)

Daarnaast valt onder de dienst Support het organisatieonderdeel Windesheim in Dialoog. Hiermee wil Windesheim actief bijdragen aan ontwikkelingen en debatten die een impact hebben op onze maatschappij.

Dienst Bedrijfsvoering

Onder deze dienst vallen de afdelingen die zich richten op informatievraagstukken, de administratieve organisatie in de brede zin en voorzieningen en vastgoed. Deze dienst bestaat uit tien afdelingen:

- ICT-bedrijf
- Informatiemanagement
- Planning en Control
- Administraties
- Mediacentrum
- Vastgoed en Facilities (Huisvesting, Technisch beheer, Huismeesters en Logistiek)
- Bureau Evenementen
- Contractmanagement (onder andere winkel en repro, catering en schoonmaak)
- Facilitaire organisatie Windesheim Flevoland
- Stichting On Campus (en andere stichtingen zoals Hans, Grietje en Grasdorp)