Mensen die buiten op het gras zitten

Moreel verantwoordelijk handelen ten aanzien van conflicten en zorgkwesties

Module van de bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk en de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Wil jij leren hoe je levensbeschouwelijk en morele discours binnen je eigen werkomgeving omzet in praktisch en communicatief handelen? Dan is deze module wat voor jou.

De module in het kort

Je zet het levensbeschouwelijk en/of morele discours binnen je eigen werkomgeving en/of binnen het publieke domein op respectvolle en constructieve wijze om in praktisch en communicatief handelen, waarbij je oog hebt voor tegengestelde waarden en belangen, ook op organisatieniveau, en je oog blijft houden voor de morele verantwoordelijkheid die inherent is aan het pastoraal handelen.

Je bent je bewust van de gevolgen die jouw handelen heeft of kan hebben voor anderen, weet op verbindende wijze om te gaan met conflicten, en bent je bewust van je eigen professionele grenzen ten aanzien van verantwoordelijk handelen in situaties van zorg.

Studieprogramma

De module bestaat uit drie eenheden van leeruitkomsten van ieder 10 EC.

1. Levensbeschouwelijke en morele communicatie in werksetting en publiek domein
Je communiceert in actuele situaties in een werksetting en/of in het publieke domein over levensbeschouwelijke en ethische thema’s en je levert een bijdrage aan moreel beraad. Je zet levensbeschouwelijk en moreel discours om in praktisch en communicatief handelen, waarbij je onderliggende levensbeschouwelijke en morele thema’s herkent, verheldert en gebruikt in je begeleiding. Hierbij schort je je eigen interpretatie op ter wille van het verhaal van de ander. In je reflectie geef je er rekenschap van wat de ontmoeting met de ander voor gevolgen heeft of kan hebben voor jezelf (je eigen professionele handelen) en voor de ander en verantwoordt je je eigen rol, houding en handelen vanuit relevante theorieën en bronnen.

2. Conflicthantering binnen waarden gedreven organisaties
Je ontwerpt samen met anderen een nieuw product of dienst met betrekking tot een identiteitgeladen conflictsituatie binnen de leerwerkplek, die past bij de relevante ontwikkelingen in het werkveld en de mogelijkheden van de organisatie en die gericht is op het oplossen van het conflict. In je ontwerp betrek je het onderscheid tussen beleden en geleefde identiteit, maak je een analyse van de verschillende (botsende) waarden die in het geding zijn en integreer je de principes van conflicthantering. Bij je analyse maak je gebruik van theorieën omtrent waarden gedreven organisaties, waaronder die van Richard Barrett. Je voert het product of de dienst uit, waarbij je je binnen de organisatie en haar netwerk verbindend opstelt, en stelt op grond van een kritische evaluatie van de resultaten een advies op voor de organisatie.

3. Pastoraal en verantwoordelijk handelen in zorgkwesties
Je begeleidt anderen bij levensthema’s met het oog op bestaansverheldering- of vernieuwing. Je begeleidt methodisch op levensbeschouwelijke en/of pastorale wijze vanuit een christelijk en/of ander levensbeschouwelijk perspectief. Je stelt een levensbeschouwelijke en/of pastorale diagnose, toetst deze en stemt je eigen handelen daarop af. Je hanteert de professionele grenzen van intimiteit, kwaliteit, bevoegdheid en vertrouwelijkheid ten opzichte van anderen. Je handelt vanuit een houding van aanvaarding, empathie en authenticiteit. Je creëert veilige en wederkerige relaties en reflecteert op je eigen gevoelens, opvattingen en reactiepatronen (zoals weerstand, overdracht enz.) ten dienste van de communicatie met de ander. In het bijzonder heb je in je reflecties aandacht voor de wijze waarop en de mate waarin je verantwoordelijk hebt gehandeld in zorgkwesties. Met het oog hierop verantwoord je je handelen vanuit de verantwoordelijkheidsethiek, de zorgethiek en theorieën over macht.

Voor wie

De module is voor studenten Godsdienst Pastoraal Werk.

Praktische informatie

Start September 2020
Studievorm Module binnen hbo Theologie
Studieduur 6 maanden
Lesdagen en lestijden Maandag van 13.30 - 20.30 uur
Studiebelasting De studielast bedraagt gemiddeld 840 uur, inclusief contacturen, voorbereiding en stage.
Toelating Je beschikt over een hbo- of wo-getuigschrift in de theologie, filosofie of religiewetenschappen, of hebt minimaal 120 punten daarvan behaald. 
Kosten €2850,-
Inschrijven Wil je je inschrijven voor de module? Dat kan rechtstreeks bij Windesheim. Maak gebruik van de blauwe button onderaan deze pagina en schrijf je direct online in. Je kunt je inschrijven voor de gehele bacheloropleiding op de inschrijfpagina van Theologie en levensbeschouwing.
Certificering Certificaat van Windesheim
Locatie Zwolle
Contact Karel Lichtendonk