Mensen die buiten op het gras zitten

Eerste jaar

In de major die je volgt, een vast onderwijsprogramma, verwerf je kennis die je nodig hebt in je toekomstige werk.

Basiskennis

We zorgen ervoor dat je een brede basiskennis hebt van theologie en levensbeschouwing. Daarnaast leer je meer over spiritualiteit en geloof in de samenleving.

Vakken in de opleiding

We werken tijdens de opleiding in 'leerarrangementen', waarbij deels praktijk, deels theorie en deels reflectie centraal staat.

Vakken die je in het eerste jaar onder andere krijgt
Religie in meervoud  Een verkenning van de begrippen zingeving, levensbeschouwing en religie. Wat betekenen de begrippen? Hoe komen we zingeving, levensbeschouwing en religie tegen in de maatschappij? Via kenmerken onderzoeken we verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen.  
Ritueellab

Rituelen zijn een integraal onderdeel van menselijke zingeving. Vanuit deze basisgedachte worden alledaagse rituelen en levensbeschouwelijke rituelen verkend. Hierin blijven we dicht bij huis, dat wil zeggen dat we meer aandacht besteden aan herkenbare rituelen.

Ethiek (goed en kwaad) Vanuit verschillende ethische stromingen denk je na over ethische dilemma’s in het werkveld 
Heilige boeken  De heilige boeken van de vijf wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme) staan centraal. Studenten maken kennis met deze geschriften en leren over de leefwereld en de historische situatie waarin zij ontstonden. Verder leren ze over de structuur en inhoud van deze heilige boeken. Daarbij worden belangrijke thema’s en hoofdfiguren besproken.  

Inspiratie en communicatie

Communiceren kun je leren. Voor de levensbeschouwelijk professional is het belangrijk de eigenheid/identiteit binnen de levensbeschouwelijke groep die hij/zij eventueel vertegenwoordigt, te leren kennen en daarover publiekelijk te kunnen communiceren. Het aanleren van vaardigheden om dit op professionele, reflectieve en vooral ook inspirerende wijze te doen staat centraal.

Leren met kunst We besteden aandacht aan het vormgeven van leerprocessen waarin er verbindingen worden gelegd tussen levensbeschouwingen en diverse kunstuitingen.

In het eerste jaar volg je de vakken samen met de studenten van de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. In het tweede jaar ga je verder met de opleiding waar je voor gekozen hebt: hbo Theologie.

Basis leggen voor je specialisatie

In het propedeusejaar en de eerste helft van het tweede jaar leg je een basis (niveau 1). Zo kun je laten zien dat je klaar bent om je echt te specialiseren in de opleiding van jouw keuze. De focus komt steeds meer te liggen op de praktijk. Maar er komt ook genoeg theorie aan bod. In het tweede jaar moet je in deze fase in totaal 30 ECTS behalen.

Studeren en ontdekken

Je volgt colleges over de vraag wat geloof is en hoe je dat definieert. Ook zijn er colleges over de veelkleurigheid van religieuze groepen en verschijnselen en over de plek van rituelen in de samenleving. Mensen uit het werkveld verzorgen gastcolleges binnen de arrangementen of binnen de podia die we organiseren.

In het vak ‘heilige boeken’ leer je hoe de Bijbel is ontstaan en hoe de Bijbel en andere heilige geschriften, zoals de Thora, tot op de dag van vandaag doorwerken. Verder krijg je colleges over de manier waarop religieuze organisaties zoals kerken, maar ook scholen en vrijwilligersorganisaties zijn georganiseerd. Je leert reflecteren op hun plek in de samenleving.

Verder bezoek je in het eerste jaar een aantal stageplekken om te ontdekken wat het vak precies inhoudt. Bijvoorbeeld bij een kerk, een zorginstelling of het Leger des Heils.

Een gemiddelde studieweekStudiebijbel in perspectief

Je komt voor colleges, leerpleinen en ontmoeting met medestudenten en docenten een dag per week naar Zwolle. Colleges volg je met ongeveer 15 medestudenten. Je verkent de praktijk in oriënterende stageplekken, waar je in het eerste jaar circa 72 uren aan besteedt. De rest van de tijd bestudeer je literatuur, maak je opdrachten, verzamel en verwerk je informatie en schrijf je papers.

Je krijgt opdrachten, zoals het ontwikkelen van een catecheseproject voor jongeren of het bedenken en uitvoeren van een viering in een zorginstelling. Regelmatig werk je aan opdrachten samen met andere studenten. Ook ontwikkel je vaardigheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en reflectie.