Student ingang C

Studieprogramma

De cursus is in drie modulen verdeeld, die ook los te volgen zijn.

De scholing bestaat uit drie modules (beginners, gevorderd, expert), die ook los van elkaar te volgen zijn. In het inschrijfformulier op de pagina Inschrijven kun je aangeven welke module(s) je wilt volgen.

Intake

Vooraf aan de scholing vindt een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan wat het beste aansluit op jouw scholingsbehoefte: het hele traject of één of twee losse modules.

Beginners

De volgende onderwerpen staan centraal in de eerste module:

 • Rekenvaardigheid: hoofdrekenen, schattend rekenen, meten, cijferend rekenen, breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen.
 • Didactische vaardigheden: het gebruik van modellen, contexten, interactie, materiaalgebruik en oefenvormen; de hoofdonderdelen uit het ERWD - protocol, leerlijnen.
 • Klassenmanagement: het zelf verzorgen van rekenlessen, maar ook het bijwonen van rekenlessen van collega's.
 • Differentiatie: omgaan met verschillen; hoe kun je dat vormgeven?
 • Ontwerpen: kritisch kijken naar rekenopgaven.
 • Onderzoek: kennis van de opbouw van een onderzoek, verlegenheidsvraag opstellen vanuit je eigen praktijk.

Gevorderd

In deze module staan onder andere de volgende onderwerpen centraal:

 • Verdere verdieping van de genoemde onderwerpen in module 'beginners'.
 • Het organiseren van het inoefenen van vaardigheden, instructiemodellen en effectieve en gevarieerde werkvormen.
 • Het werken met de belangrijkste modellen uit het protocol ERWD, analyseren en interpreteren van gegevens, observeren en rekengesprekken voeren met leerlingen.
 • Vanuit een kijkwijzer rekenlessen observeren, op eigen school en een andere school.
 • Vergelijken van digitale producten, gangbare rekenmethodes en materialen en een bewuste keuze kunnen maken welke methoden en materialen passend zijn voor je eigen school.
 • Zitting nemen in rekenwerkgroep op je eigen school.

Expert

In de derde module gaan we in op:

 • Verdere verdieping van de genoemde onderwerpen uit module beginners en gevorderd.
 • Kennis over de betekenis en mogelijke oorzaken van dyscalculie voor een leerling.
 • Rekenbeleid: de deelnemer heeft op een aantal onderdelen zijn stempel gezet.
 • Reken-wiskunde lessen ontwerpen waarin tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen op rekengebied, zowel de rekenzwakke als de rekensnelle leerlingen.
 • Rekenexpert in de school: zorg dragen voor kennisdeling bij rekencollega's.

In de laatste bijeenkomst verzorg je een presentatie over het rekenen in je eigen school. Hierbij worden de collega's uit scholen uitgenodigd.

Afsluiting

De laatste module wordt afgerond met een assessment. Hiervoor lever je een portfolio aan. In het portfolio werk je de praktijkopdrachten uit en toon je je ontwikkeling tot bevoegd rekendocent aan.