Volwassene loopt uit X

Inhoud cursus

Wil jij via PBS op je school gedeelde waarden creëren, waaraan alle schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en zorgpartijen zich verbinden?

Wat leer je tijdens de PBS-opleidingen?

Je kiest voor de opleiding die het best aansluit bij jouw werksituatie. Je leert meer over de PBS-piramide: het raamwerk voor het implementeren van PBS-interventies op drie ondersteuningsniveaus. Je leert vaardigheden die passen bij de gekozen opleiding, zoals een uitbreiding op je coachvaardigheden of vaardigheden op het gebied van data-analyse of het analyseren van gedragsvraagstukken, zodat jij straks vanuit jouw rol kunt bijdragen aan het creëren van een veilige schoolomgeving.  

Na de opleiding

Na een van de opleidingen tot PBS-professional kun je binnen een PBS-team op jouw school een bijdrage leveren, die past bij jouw specifieke rol, aan een veilig en voorspelbaar schoolklimaat in het basis- of voortgezet onderwijs, voor zowel leerlingen, collega's als ouders.

Wat is PBS?

Positive Behavior Support werkt preventief en er wordt gebruikgemaakt van data. Het is een schoolbrede en systematische aanpak, die oorspronkelijk afkomstig is uit de Verenigde Staten. Maar al te vaak krijgen kinderen die zich slecht gedragen de aandacht en zien leraren goed (leer)gedrag juist over het hoofd. Positive Behavior Support draait dit om. Hierdoor ontstaat een positieve, voorspelbare en gezonde leeromgeving: gedragsproblemen verminderen en leerprocessen worden effectiever.

Vijf pijlers

PBS is geen kant-en-klare methode, maar een schoolontwikkelingsmodel dat rust op vijf pijlers:

  1. Vanuit gedeelde waarden schoolbreed werken aan gedrag en leren
  2. Preventie staat centraal vanuit een meergelaagd model van ondersteuning
  3. Positieve benadering: aanleren en waarderen
  4. Datagestuurd werken
  5. Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners

Positieve effecten

Onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat het PBS-model, mits goed geïmplementeerd, onder andere de volgende positieve effecten heeft:

  • Het aantal gedragsincidenten neemt af
  • Leerresultaten verbeteren
  • Effectiviteit en efficiëntie van organisaties verbeteren
  • Betrokkenen ervaren het schoolklimaat als positief, veilig en voorspelbaar
  • Leraren rapporteren minder pestgedrag en ervaren een gezonder werkklimaat

Implementatie binnen jouw school

De implementatie van PBS vraagt commitment en inzet van alle betrokkenen. Binnen, maar ook buiten de school. Goed opgeleide PBS-professionals, zoals de coach en de specialist, spelen hierin een cruciale rol. Daarnaast is het ook van belang dat er kennis over PBS in het team wordt gerealiseerd. Dit kan via de basiscursus SWPBS of andere cursussen rondom een specifiek thema.

Lees meer over de inhoud van deze functies

Implementatie van 3 jaar

Een PBS-traject start met een gedegen voorbereiding. Het eerste gesprek voeren we met een kleine delegatie van de school, waaronder in ieder geval de directeur. Hierna volgt een tweede gesprek met een grotere delegatie, waarin ook mensen vanuit de zorg en andere geledingen betrokken kunnen zijn. Indien uit deze gesprekken blijkt dat minimaal 80% van de aanwezigen enthousiast is, wordt het team door middel van een workshop voorgelicht. Hierna peilen we of het team voor meer dan 80% achter de aanpak staat. Pas dan wordt besloten tot invoering. Implementatie van de PBS-aanpak duurt gemiddeld 3 jaar. Het PBS-team in de school stuurt dit proces aan.

Samenstelling PBS-team

Wij leveren voor het PBS-team een externe PBS-coach, die de school ondersteunt bij de implementatie van de aanpak. Andere teamleden zijn: de directeur van de school, iemand vanuit de zorg, een afvaardiging van leraren en overig personeel, een datamanager, een ouder en soms ook een leerling. Ook kunnen ambulant begeleiders en/of medewerkers vanuit de jeugdzorg een rol krijgen in het implementatieproces naar leraren en leerlingen toe. Belangrijke rollen zijn weggelegd voor:

- de voorzitter, tevens intern coach
- de notulant, die zorgt voor heldere communicatie
- de datamanager die data verzamelt, verwerkt en aantrekkelijk publiceert

Fontys OSOKwaliteit van de opleidingen

Wij bieden de PBS-opleidingen aan met Fontys OSO als partner. Wij bundelen onze kennis en krachten en ontwikkelen de inhoud en opzet van het programma samen. Daarnaast is PBS opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het  Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als ‘Goed onderbouwd’. Er is veel buitenlands effectonderzoek. Accreditatie van de opleidingen voor het lerarenregister is aangevraagd.

Accreditatie voor gedragswetenschappers

Accreditatie bij NIP en NVO voor gedragswetenschappers, in het kader van de (her)registratie-eisen, wordt door ons aangevraagd voor de opleiding tot PBS-coach en voor de opleiding tot PBS-specialist.

Registrering PBS-professional

Om als professional in aanmerking te komen voor opname in het Kwaliteitsregister PBS-functionarissen gelden, naast de eis dat je de opleidingsmodulen afrondt, aanvullende kwaliteitseisen. Aan deze eisen kun je voldoen door het uitvoeren van opdrachten tijdens de invoering van SWPBS op een school.

Onze PBS-specialisten

Windesheim werkt actief mee aan de implementatie van het PBS-model, zowel in Nederland als in Europa, samen met een netwerk van organisaties uit onderwijs en zorg. Onze PBS-coaches worden ondersteund vanuit het Expertisecentrum PBS Windesheim. Vanuit het Expertisecentrum worden de opleidingen verzorgd, wordt er onderzoek gedaan en worden diverse implementatietrajecten in het po/vo en mbo uitgevoerd en ondersteund.

Maatwerk

Een maatwerktraject ter ondersteuning van PBS-implementatie op scholen, voor het bestuur of in het kader van een samenwerkingsverband door een PBS-coach van Windesheim behoort tot de mogelijkheden. Je kunt dan (onderdelen van) de opleiding op locatie afnemen. De data worden in onderling overleg vastgesteld. Neem voor meer informatie contact met ons op.