Student voor een scrumbord met plakbriefjes

Inhoud opleiding

In de post-hbo-opleiding Autismecoach staan competentieleren en vraagsturing centraal. Binnen kaders geef je jouw leerproces flexibel vorm.

De opleiding sluit zo aan op jouw persoonlijke leervragen, de wensen van het beroepenveld en de maatschappij.

Jouw eigen werkplek is de belangrijkste plaats om te leren. Praktijkopdrachten voer je daarom uit in je eigen werkomgeving. Je neemt leeropbrengsten, feedback van mensen met autisme, collega’s en management mee naar de opleiding. Zo maak je een betekenisvolle groei door en zorg je gaandeweg het traject dat je de benodigde competenties behaalt.

Kennisbasis

Je leert omgaan met verschillende kennisbronnen, kennis genereren, delen, verwerken en betekenis geven. Daarbij zijn natuurlijk ook kunde, vaardigheden en begrip aan de orde. Je leert, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, actief nieuwe kennis aan reeds verworven Man en vrouw werken op laptop en tabletkennis te koppelen.

De verbinding tussen theorie en praktijk halen we door discussie en dialoog naar boven. Zo toets je het geleerde direct in de praktijk. Reflectie is dus een zeer belangrijk onderdeel in jouw professionaliseringsproces.

Kwaliteit gewaarborgd

De kwaliteit is gewaarborgd doordat ervaren en gekwalificeerde docenten lesgeven. Zij stemmen de lessen af op de behoeften in het werkveld en evalueren met studenten geregeld de bijeenkomsten.

Basisvisie: ontwikkeling

Een kwalitatieve beïnvloeding van de ontwikkeling van mensen met autisme is de basisvisie van de opleiding. Je sluit aan bij hun ontwikkeling en stemt op een systematische manier af op hun basis- en ontwikkelingsbehoeften. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat iemand met autisme nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Met deze effectieve aanpak focus je op de mogelijkheden. Deze benadering richt zich vooral op het verbeteren van het persoonlijke ontwikkelingsklimaat om de kwaliteit van leven te vergroten.

Resultaat: persoonlijk ontwikkelingsklimaat kwalitatief beïnvloeden

Na het succesvol afronden van de opleiding kun je het persoonlijk ontwikkelingsklimaat van mensen met autisme kwalitatief beïnvloeden door:

  • aan te sluiten bij de specifieke ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften
  • een effectieve aanpak te ontwerpen en toe te passen

Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

Indien de opleiding met goed gevolg wordt afgesloten is inschrijving bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA) als autismebegeleider mogelijk.

Docent: Hans Petersen

Hans Petersen studeerde in 2008 af aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen in Utrecht. In dat jaar behaalde hij ook de master Educational Needs (master EN) bij de Hogeschool Utrecht. In 2009 volgden nog de afronding van de studies aan de University of Greenwich en de master EN in Zwolle.

Theoretische achtergrond én praktijkervaring

Buiten het feit dat Hans een uitgebreide theoretische achtergrond heeft, is hij jarenlang werkzaam geweest in verschillende onderwijsvelden en heeft hij zodoende zicht op de plaats van de theorie in de praktijk en vice versa. Sinds 2011 is Hans als docent verbonden aan de Opleidingen Speciale Onderwijszorg van Windesheim. Hier werkt hij voornamelijk als docent passend onderwijs en gedrag binnen de leerroute Gedragspecialist van de master EN. Hans is vanuit vorige werkzaamheden veel betrokken geweest bij zorgstructuur en schoolontwikkeling van basisscholen en heeft veel zicht op de praktijksituatie van de intern begeleider.

Lerarenportfolio

De opleiding Autismecoach is gevalideerd door het Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in lerarenportfolio.nl. Dit is een register voor en door leraren in het primair, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.