Afbeelding van een man en vrouw in het X-gebouw

JG1 Interveniëren en regie bij complexe situaties

Module binnen de bacheloropleiding Social Work en Verpleegkunde

Deze module is onderdeel van het programma waarmee studenten Social Work met het profiel Zorg of WS kunnen voldoen aan de SKJ-eisen voor registratie als Jeugd- en gezinsprofessional.

Module in het kort

Het inzetten van pedagogische en gedragsgerichte interventies in de context Jeugd- en gezinsprofessional is een essentieel onderdeel (leerdoel)  van dit programma. Je signaleert en inventariseert veiligheidsrisico’s binnen de context jeugd- en gezinsprofessional. Ook word je geleerd hoe je regie moet voeren en hoe je interdisciplinair werkt binnen de jeugdcontext.

Na afronding van deze module zet je in een begeleidingstraject, in dialoog en in samenwerking duurzame pedagogische en/of gedragsgerichte interventies in. Dit met het oog op het bevorderen en het sociaal functioneren van de mensen in hun primaire leefomgeving zoals interventies gebaseerd op het positief opvoeden, ontwikkelingsstimulering en competentiegericht werken.

Je kan de gemaakte keuzes onderbouwen vanuit kennis over persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling en sociale kwetsbaarheid, praktijktheoretische benaderingen zoals rehabilitatie en herstel ouderschapstheorieën, het normen- en waardenperspectief en reflecteert hierbij op eigen handelen binnen het begeleidingstraject, ten aanzien van de aanpak, het proces, het resultaat, de eigen bijdrage/rol daarin als professional en lessons learned.

Je signaleert veiligheidsrisico's in een primaire leefomgeving (zoals kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld) en maakt deze bespreekbaar met mensen en/of hun netwerken volgens richtlijnen, zoals de meldcode. Je bent in staat je te positioneren en je te engageren en tevens zet je vaardigheden in op het gebied van motiveren en conflict- en agressiehantering. Je voert in een primaire leefomgeving (ook bij sprake van drang of dwang) een risico-inventarisatie uit en zet vervolgens de gekozen, passende en duurzame interventies in om de veiligheid van de mensen en/of hun netwerken te waarborgen. Daarbij handel je transparant en volgens de richtlijnen van de meldcode en/of andere geldende richtlijnen, vanuit wettelijke kaders zoals de BOZP. Je bent gericht op herstel van het gewone leven. Onderbouwt de zelfstandig geselecteerde veiligheidsbevorderende interventies met juridische, methodische en ethische argumenten en reflecteert op het eigen handelen.

Je komt zelfstandig, maar in samenwerking met betrokkenen, tot een integraal plan in complexe situaties en voert in minimaal twee verschillende contexten de regie. Je werkt hierbij effectief samen met betrokkenen en stimuleert samenwerking waarbij het belang van de betrokkenen en de kwaliteit van bestaan centraal staat. Je weet bij het ontwikkelen en de uitvoering van het integrale plan de eigen kracht, regie en het netwerk optimaal te benutten. Je reflecteert op het proces waarbij je vanuit de theorie (zoals kennis over diversiteiten burgerschapstheorieën) beargumenteert welke keuzes gemaakt zijn en verantwoordt daarbij hoe en vanuit welke context de keuzes zijn toegepast. Ook kan je reflecteren op de samenwerking met de betrokkenen en analyseert en beschrijf je de oorzaken van belangtegenstellingen, zowel binnen als buiten de organisatie (bijvoorbeeld in het netwerk, bij interdisciplinair overleg, rondom maatschappelijk beleid). Je benut en verantwoordt hierbij zijn discretionaire ruimte.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online leeractiviteiten en contactonderwijs. Trainingen: Omgaan met Agressie, Ondersteunen bij Opvoeden Professionaliseringslessen: (dilemma’s, beroepscode, kwaliteit). Online leeractiviteiten en contactonderwijs: Werken in gedwongen kaders met richtlijnen, Gezin, ouderschap en scheiding, Wet- en regelgeving, Psychopathologie. Verschillende onlinemodules over opvoeden en individuele coaching bij het werken aan beroepsproducten.

Binnen deze scholing wordt gewerkt met leeruitkomsten. Er wordt een digitaal dossier/port folio aangemaakt, waarin je behaalde leeruitkomsten zichtbaar zijn. Door een mix van leren op de werkplek, online opdrachten en face to face contact wordt getoetst hoe je aan de beschreven leeruitkomsten hebt voldaan.

Voor wie

Deze module richt zich op jeugd- en gezinsprofessionals die zich willen bijscholen op het gebied van actuele ontwikkelingen op het gebied van de context jeugd. 

Meer over SJK-registratie

Ook in maatwerk

De module ‘Interveniëren en regie bij complexe situaties‘ kunnen we ook op maat maken. Heb jij belangstelling voor deze maatwerkcursus? Neem dan contact op met Marian van Ingen, senior accountmanager Gezondheid en Welzijn, tel. 06 - 510 26 139, mj.van.ingen@windesheim.nl of mail je vraag naar kenniscentrumgenw@windesheim.nl.

Praktische informatie

Startdatum Februari 2019
Februari 2020
September 2020
Februari 2021
Studievorm Module binnen de bacheloropleiding Social Work of Verpleegkunde
Studieduur Half jaar
Lesdag (en) en tijden Februari 2019: dinsdag 12.30 - 20.30 uur
Februari 2020: woensdag 9.30 - 17.00 uur
September 2020: maandag 9.30 - 17.00 uur
Februari 2021: woensdag 9.30 - 17.00 uur 
Studiebelasting  Deze module omvat dertig EC. De toetsopdrachten voer je uit in de eigen beroepspraktijk. Naast de lesdag moet je rekenen op een studiebelasting van acht tot twaalf uur in de week. 
Toelating Je hebt minimaal een relevant mbo-diploma (niveau 4) en bent werkzaam of loopt stage binnen de context jeugd.
Kosten

De kosten voor de module bedragen €2.850,-. Op de pagina financieringsmogelijkheden vind je meer informatie over tegemoetkomingen en andere financieringsmogelijkheden, zoals het Levenlanglerenkrediet en praktijkleren. Schrijf je je in voor de gehele deeltijdopleiding, dan betaal je collegegeld.

Certificering Als je de toetsing van de module met een voldoende beoordeling hebt afgerond ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je een module van dertig EC behaald hebt. Geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd https://skjeugd.nl/
ID nr. SKJ202432
140 punten
 
Groepsgrootte De groepsgrootte varieert per cursusonderdeel: 20-28 personen of 12-14 personen. Je volgt onderwijs samen met de studenten die de hbo-opleiding Social Work en Verpleegkunde volgen.
Locatie  Windesheim, Zwolle