Groepje deeltijdstudenten in het mediacentrum met tijdschriften

Jeugd- en gezinsprofessional

Dit zijn modules binnen de bacheloropleidingen Social Work en Verpleegkunde, ten behoeve van registratie jeugd- en gezinsprofessional (SKJ). Wil jij je laten (her)registreren maar voldoe je niet aan de eisen? Dan zijn deze modules wat voor jou.

Het werkveld vraagt voor een aantal functies registratie in het kwaliteitsregister Jeugd SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Met beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd laat je cliënten en je werkgever zien wat je waard bent: vakbekwaam en je werkt continu aan je professionele ontwikkeling. Windesheim biedt je twee modules die jou kunnen helpen om aan de voorwaarden voor (her)registratie te voldoen. Welke module het best bij jou past, bespreken we tijdens het intakegesprek dat je krijgt nadat je je hebt ingeschreven.  

Module Interveniëren en regie bij complexe situaties

Het inzetten van pedagogische en gedragsgerichte interventies in de context Jeugd- en gezinsprofessional is een essentieel onderdeel (leerdoel)  van dit programma. Je signaleert en inventariseert veiligheidsrisico’s binnen de context jeugd- en gezinsprofessional. Ook word je geleerd hoe je regie moet voeren en hoe je interdisciplinair werkt binnen de jeugdcontext.

Na afronding van deze module zet je in een begeleidingstraject, in dialoog en in samenwerking duurzame pedagogische en/of gedragsgerichte interventies in. Dit met het oog op het bevorderen en het sociaal functioneren van de mensen in hun primaire leefomgeving zoals interventies gebaseerd op het positief opvoeden, ontwikkelingsstimulering en competentiegericht werken.

Je kan de gemaakte keuzes onderbouwen vanuit kennis over persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling en sociale kwetsbaarheid, praktijktheoretische benaderingen zoals rehabilitatie en herstel ouderschapstheorieën, het normen- en waardenperspectief en reflecteert hierbij op eigen handelen binnen het begeleidingstraject, ten aanzien van de aanpak, het proces, het resultaat, de eigen bijdrage/rol daarin als professional en lessons learned.

Je signaleert veiligheidsrisico's in een primaire leefomgeving (zoals kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld) en maakt deze bespreekbaar met mensen en/of hun netwerken volgens richtlijnen, zoals de meldcode. Je bent in staat je te positioneren en je te engageren en tevens zet je vaardigheden in op het gebied van motiveren en conflict- en agressiehantering. Je voert in een primaire leefomgeving (ook bij sprake van drang of dwang) een risico-inventarisatie uit en zet vervolgens de gekozen, passende en duurzame interventies in om de veiligheid van de mensen en/of hun netwerken te waarborgen. Daarbij handel je transparant en volgens de richtlijnen van de meldcode en/of andere geldende richtlijnen, vanuit wettelijke kaders zoals de BOZP. Je bent gericht op herstel van het gewone leven. Onderbouwt de zelfstandig geselecteerde veiligheidsbevorderende interventies met juridische, methodische en ethische argumenten en reflecteert op het eigen handelen.

Je komt zelfstandig, maar in samenwerking met betrokkenen, tot een integraal plan in complexe situaties en voert in minimaal twee verschillende contexten de regie. Je werkt hierbij effectief samen met betrokkenen en stimuleert samenwerking waarbij het belang van de betrokkenen en de kwaliteit van bestaan centraal staat. Je weet bij het ontwikkelen en de uitvoering van het integrale plan de eigen kracht, regie en het netwerk optimaal te benutten. Je reflecteert op het proces waarbij je vanuit de theorie (zoals kennis over diversiteiten burgerschapstheorieën) beargumenteert welke keuzes gemaakt zijn en verantwoordt daarbij hoe en vanuit welke context de keuzes zijn toegepast. Ook kan je reflecteren op de samenwerking met de betrokkenen en analyseert en beschrijf je de oorzaken van belangtegenstellingen, zowel binnen als buiten de organisatie (bijvoorbeeld in het netwerk, bij interdisciplinair overleg, rondom maatschappelijk beleid). Je benut en verantwoordt hierbij zijn discretionaire ruimte.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online leeractiviteiten en contactonderwijs. Trainingen: Omgaan met Agressie, Ondersteunen bij Opvoeden Professionaliseringslessen: (dilemma’s, beroepscode, kwaliteit). Online leeractiviteiten en contactonderwijs: Werken in gedwongen kaders met richtlijnen, Gezin, ouderschap en scheiding, Wet- en regelgeving, Psychopathologie. Verschillende onlinemodules over opvoeden en individuele coaching bij het werken aan beroepsproducten.

Binnen deze scholing wordt gewerkt met leeruitkomsten. Er wordt een digitaal dossier/port folio aangemaakt, waarin je behaalde leeruitkomsten zichtbaar zijn. Door een mix van leren op de werkplek, online opdrachten en face to face contact wordt getoetst hoe je aan de beschreven leeruitkomsten hebt voldaan.

Module Positionering binnen de maatschappelijke context

Wil jij beroepstaken in de context van jeugd kunnen uitvoeren? In dit programma is het initiëren van een samenwerking tussen organisaties en goede zorg een essentieel onderdeel (leerdoel). Je signaleert en analyseert kansen en bedreigingen op het gebied van samenwerking tussen organisaties. Je doet dit op basis van eigen ervaring, kennis van de sociale kaart van onder andere naastliggende disciplines binnen en buiten het sociale domein en concrete voorzieningen, op basis van practice-evidence-based data. Je formuleert hierop je eigen visie en verbetervoorstellen en onderbouwt deze met theorieën op het gebied van (jeugd)criminologie en sociologie. In deze verbetervoorstellen word je geleerd om de invloed van maatschappelijke en politieke factoren, zoals belemmeringen op het gebied van sociale klasse en vraagstukken op het gebied van machtsongelijkheid op het organiseren van zorg en samenwerking tussen de organisaties duidelijk in beeld te krijgen. Zo kan je na afloop van deze module in bijvoorbeeld een beleidsnotitie of projectplan, verbindingen aanbrengen op beleidsniveau om vandaaruit te komen tot collectieve arrangementen die naadloos op elkaar aansluiten en leiden tot duurzame samenwerking. Je maakt hierbij gebruik van de kennis en beleid en bestuur in een politieke context, lokaal, landelijk en internationaal.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit een combinatie van werkplekleren, online leeractiviteiten en contactonderwijs. De thema’s die aan bod komen zijn: duurzame samenwerking in de jeugdzorg, jeugd- gezondheid, criminaliteit en beleid, wet- en regelgeving.

Binnen deze module wordt gewerkt met leeruitkomsten. Er wordt een digitaal dossier/portfolio aangemaakt, waarin je behaalde leeruitkomsten zichtbaar zijn. Door een mix van leren op de werkplek, online opdrachten en face-to-face-contact wordt getoetst hoe je aan de beschreven leeruitkomsten hebt voldaan.

Voor wie

Deze modules richten zich op jeugd- en gezinsprofessionals die zich willen bijscholen op het gebied van actuele ontwikkelingen op het gebied van de context jeugd. 

Meer over SJK-registratie

Ook in maatwerk

De modules Jeugd en Gezinsprofessional kunnen we ook op maat maken. Heb jij belangstelling voor deze maatwerkcursus? Neem dan contact op met Marian van Ingen, senior accountmanager Gezondheid en Welzijn, tel. 06 - 510 26 139, mj.van.ingen@windesheim.nl of mail je vraag naar kenniscentrumgenw@windesheim.nl.

Praktische informatie

Startdatum September 2020
Februari 2021
Studievorm Modules binnen de bacheloropleidingen Social Work of Verpleegkunde
Studieduur Half jaar per module
Lesdag (en) en tijden September 2020: maandag 9.30 - 17.00 uur
Februari 2021: woensdag 9.30 - 17.00 uur 
Studiebelasting 

De module Interveniëren en regie bij complexe situaties bevat 30 EC. De module Positionering binnen de maatschappelijke context bestaat uit 15 EC. De toetsopdrachten voer je uit in de eigen beroepspraktijk. Naast de lesdag moet je rekenen op een studiebelasting van acht tot twaalf uur in de week. De uiteindelijke studiebelasting is afhankelijk van jouw situatie. We bespreken jouw studieprogramma tijdens het intakegesprek dat je krijgt nadat je je hebt ingeschreven voor deze module. 

Toelating Je hebt een afgeronde HSAO opleiding of een Social Work opleiding zonder profiel Jeugd.
Je kunt deze modules ook volgen met minimaal een mbo-opleiding, maar dit biedt dan geen mogelijkheden tot een SKJ-registratie. 
Kosten

Module Interveniëren en regie bij complexe situaties: € 2.850,-
Module Positionering binnen de maatschappelijke context: € 1.425,-
De definitieve kosten worden bekend na intakegesprek.

Op de pagina financieringsmogelijkheden vind je meer informatie over tegemoetkomingen en andere financieringsmogelijkheden, zoals het Levenlanglerenkrediet en praktijkleren. 

Certificering Als je de toetsing van de module met een voldoende beoordeling hebt afgerond ontvang je een certificaat. Deze modules zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd https://skjeugd.nl/

ID nr. SKJ202432 Jeugd- en Gezinsprofessional: Interveniëren en regie bij complexe situaties. 140 punten

ID nr. SKJ202463 Jeugd- en Gezinsprofessional: Positionering binnen de maatschappelijke context. 96 punten
 
Groepsgrootte De groepsgrootte varieert per cursusonderdeel: 20-28 personen of 12-14 personen. Je volgt onderwijs samen met de studenten die de hbo-opleiding Social Work en Verpleegkunde volgen.
Locatie  Windesheim, Zwolle 
Vragen?  Neem voor vragen contact op met Brenda Goossens via het onderstaand contactformulier. 
Voorwaarden Bij inschrijving voor een cursus of module van Windesheim zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden er bij inschrijving voor een module aanvullende voorwaarden