Master Educational Needs - master EN

Leerroute Specialist jonge kind

Als specialist jonge kind draag je bij aan de (door)ontwikkeling van onderwijs binnen je eigen school. Je werkt met creativiteit en lef vanuit een visie om de best mogelijke onderwijsplek te bieden aan het jonge kind.

Onderwijs aan het jonge kind is onderwerp van debat. Jonge kinderen ontwikkelen zich anders dan oudere kinderen. Spel en spelend(erwijs) leren nemen hierbij een belangrijke plaats in. Dit vraagt om leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind.

Daarbij moeten leraren kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind en ontwikkelingsgebieden. Zij zetten deze kennis in om rijke leersituaties en leeromgevingen te creëren. Om jonge kinderen tot hun recht te laten komen, vergroten scholen hun professioneel kapitaal. Steeds meer gespecialiseerde leraren worden opgeleid en ingezet om het onderwijs voor jonge kinderen te verbeteren.

Wat leer je?

In de leerroute hanteren we vijf richtinggevende kernbegrippen: spelend leren, beginnend- en aanvankelijk leren, brede ontwikkeling, passend onderwijs arrangeren vanuit diversiteit en samenwerken met ouders en omgeving. In de leerroute word je uitgedaagd tot het ontwikkelen van gepassioneerd professioneel gedrag dat zich richt op het verbeteren van onderwijs aan jonge kinderen. Daarbij is het uitgangspunt dat je al het aanwezige potentieel mobiliseert en benut.

Voor wie?

Leraren die werken met jonge kinderen (3-8 jaar).

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Specialist jonge kind ontwikkel je deskundigheid over spel en spelend(erwijs) leren in een complexe context. Daarin is samenwerken met alle betrokkenen een voorwaarde.
Je bestudeert actuele onderwijsinhoudelijke bronnen en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. Je brengt vanuit een kritisch-analytische houding je eigen onderwijs en dat van je school in kaart. Vanuit een positieve mindset ontwerp je creatieve aanpakken voor onderwijs dat meer vraagt dan een standaardbenadering. Dat doe je samen en in overleg met collega’s. Je experimenteert met nieuw ontworpen aanpakken waarbij je pedagogisch tactvol leerkrachtgedrag laat zien. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij jouw onderwijssituatie. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan de orde komen:

Rekenen aan de basis; rekengesprekken en rekeninterventies

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. De module Rekenhulp zoomt in op het rekenleerfstofgebeid tot 1000. De onderwijsbehoeften van de lerende achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak voor ongeveer zes weken gericht op bevordering van de rekenontwikkeling. De lerende wordt actief bij het ontwerp betrokken en het plan wordt met de ouders en andere betrokkenen besproken.

Ontwerpen: kind en sociale omgeving

Kinderen groeien op in een sociale omgeving. In deze module krijg je inzicht in de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en welke rol de leraar daarin speelt. Wat is de invloed van je eigen gedrag als leraar? Hoe kun je eventuele stagnaties herkennen? Hoe kun je de ontwikkeling weer proberen vlot te trekken? Deze module is erop gericht inzicht te krijgen in de interactie tussen het kind en zijn sociale omgeving. Je verkent de mogelijke interventies met het doel om het handelen te verbeteren door gebruik te maken van bewust ingezette interactie en spel.

Spelen met taal en geletterdheid

Taal is belangrijk in de kleutergroepen en groep 3. Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel en door denken, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. In relatie tot deze onderwerpen wordt ingegaan op de mogelijkheden van technologie in het onderwijs aan jonge kinderen.

Ontwerpen voor spelen

Kinderen groeien op in een sociale omgeving. In deze module krijg je inzicht in de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en welke rol de leraar daarin speelt. Wat is de invloed van je eigen gedrag als leraar? Hoe kun je eventuele stagnaties herkennen? Hoe kun je de ontwikkeling weer proberen vlot te trekken? Deze module is erop gericht inzicht te krijgen in de interactie tussen het kind en zijn sociale omgeving. Je verkent de mogelijke interventies met het doel om het handelen te verbeteren door gebruik te maken van bewust ingezette interactie en spel.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar het inzetten van pre-teaching bij leerlingen die onvoldoende profiteren van voorlezen. Een ander voorbeeld is onderzoek naar handelend leren rekenen in werkelijkheidssituaties. Je kunt kiezen voor het uitvoeren van een individueel onderzoek, maar ook deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep waarin je gezamenlijk onderzoek doet, bijvoorbeeld naar de executieve functies bij jonge kinderen

Studievormen

De leerroute Specialist jonge kind kun je volgen in deeltijd.

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Specialist jonge kind deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master