Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Remedial teacher

Als remedial teacher ondersteun je leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van taal, lezen en rekenen.

Jonge vrouw

Het beschikken over goede taal-, lees- en rekenvaardigheden is van grote invloed op het welbevinden van leerlingen. Je houdt je bezig met de wijze waarop je onderwijsbehoeften kunt achterhalen en met de vraag op welke manier de verschillende leerlingen doelen kunnen behalen. Je ontwerpt voor deze leerlingen onderwijsarrangementen die aansluiten bij het leren in de klas en die in en buiten de klassencontext kunnen worden uitgevoerd. Vind je het interessant om je te verdiepen in het bieden van maatwerk aan leerlingen die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces? De leerroute remedial teaching stelt je daartoe in de gelegenheid. 

Wat leer je?

In de leerroute leer je hoe je ondersteuning biedt aan leerlingen met taal- en leesproblematiek of problemen op het gebied van rekenen-wiskunde. Je kijkt onderzoekend naar het onderwijs op school en gaat na hoe je om kunt gaan met de spanning tussen individuele en groepsdoelen. Je maakt inhoudelijke afwegingen bijvoorbeeld ten aanzien van het kiezen van onderwijsdoelen en het creëren van passende onderwijsleersituaties. Je ontwerpt onderbouwde leerarrangementen die leerlingen in staat stellen tot geëngageerd en betekenisvol leren. Je maakt daarbij weloverwogen gebruik van ICT-toepassingen. Met de inzichten die je ontwikkelt, versterk je het professioneel handelen van jezelf en je collega’s.

Voor wie?

Leraren en (aspirant) remedial teachers in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en remedial teachers die een eigen praktijk willen starten.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Remedial teaching volg je onderwijseenheden over onder andere decoderen en vloeiend lezen en reken-wiskunde. De vraag die centraal staat is om op zoek te gaan naar wat nodig is om een positief leereffect te bewerkstelligen voor leerlingen. Je sluit onderwijseenheden af met een toetsopdracht die gericht zijn op je eigen onderwijspraktijk. Je bestudeert een kennisbasis, je onderzoekt het onderwijs en samen met leerlingen, collega’s en omgeving ontwerp je innovatieve interventies die erop zijn gericht dat je leerlingen de nodige ondersteuning biedt die je, op het moment dat dit mogelijk is, ook weer afbouwt. Aan het eind van het eerste en tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).  

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Rekenen aan de basis; rekengesprekken en rekeninterventies

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. De module Rekenhulp zoomt in op het rekenleerfstofgebeid tot 1000. De onderwijsbehoeften van de lerende achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak voor ongeveer zes weken gericht op bevordering van de rekenontwikkeling. De lerende wordt actief bij het ontwerp betrokken en het plan wordt met de ouders en andere betrokkenen besproken.

Decoderen en vloeiend lezen

Nederland kent een groot aantal laaggeletterden, dat wil zeggen lezers die onvoldoende leesvloeiendheid hebben bereikt. Het bereiken van leesvloeiendheid is essentieel om volwaardig deel te nemen aan de geletterde samenleving. Vloeiend kunnen lezen is de fase waarin leerlingen/studenten tot geautomatiseerde woordherkenning komen, aanvankelijk hardop en later via stillezen. In deze module is aandacht voor het versnellen van de leeshandeling, voor leesroutine en leesbeleving en voor innovatief handelen gerelateerd aan leesproblemen en dyslexie. Daarbij is de inzet van technologie vanzelfsprekend.

Taal en dyslexie: handelen in de vakken òf Spelen met taal en geletterdheid

Taal en dyslexie: handelen in vakken
Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs spelen de taalvaardigheden van leerlingen bij alle vakken een centrale rol. Taal en lezen vormen belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. In het algemeen zal het zo zijn dat leerlingen die sterk zijn in taal en lezen betere resultaten behalen op alle vakken. Leerlingen met dyslexie en taalzwakke leerlingen/studenten dreigen soms af te stromen naar een lagere vorm van onderwijs dan ze cognitief gezien aankunnen. In deze module staat de vraag centraal hoe het taalonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs zo kan worden vormgegeven dat alle leerlingen er profijt van hebben.

Spelen met taal en geletterdheid
Taal is belangrijk in de kleutergroepen en groep 3. Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel en door denken, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. In relatie tot deze onderwerpen wordt ingegaan op de mogelijkheden van technologie in het onderwijs aan jonge kinderen.

Rekenen-wiskunde en dyscalculie: ernstige reken-wiskunde problemen in de school

In deze module ontwerp je op basis van een verkennend onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de onderwijsbehoeften van de lerende voor rekenen-wiskunde. In deze module richt je je op het leerpotentieel bij een lerende met ernstige rekenwiskundeproblemen. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop de onderwijsbehoeften van de lerende kunnen worden achterhaald. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de gesignaleerde orthodidactische ondersteuningsbehoeften van de lerende multidisciplinair om te komen tot een eenduidige aanpak voor de lerende in de school. Daarbij wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het gezamenlijk realiseren van de ODL bij de lerende. Ook de lerende zelf wordt betrokken bij het ontwerp.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt daarbij kiezen uit het uitvoeren van een individueel onderzoek binnen jouw eigen organisatie of het deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep waarin je gezamenlijk onderzoek doet naar een actueel thema. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe je leerlingen met behulp van scaffolding ondersteunt bij begrijpend lezen. Ook kun je nagaan welke rol rekengesprekken kunnen spelen in de rekendiagnostiek. Je kunt ook denken aan een onderzoek naar de aanwezige  competenties op school in verband met het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal.

Studievormen

De leerroute remedial teaching kun je volgen in voltijd en deeltijd en via e-learning.

Lees meer over deze varianten 

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Remedial teacher deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.
De lesdagen van de leerroute Remedial teacher voltijd zijn woensdag en donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master