Master Educational Needs - master EN

Leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie

Als rekenwiskunde/dyscalculie-expert houd je je bezig met het creëren van innovatieve, inclusieve rekenwiskunde-leeromgevingen en op het vormgeven van goed rekenbeleid. Als je de opleiding hebt afgerond ben je ook rekenwiskundecoördinator.

Je stemt af op de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten op rekenwiskunde gebied. Verder initieer je kwaliteitsverbeteringen op basis van een analyse van de succesfactoren voor goed rekenwiskunde-onderwijs. Aan het eind van de opleiding weet je een visie op rekenen te rapporteren binnen de eigen onderwijsorganisatie die het onderwijs op een hoger plan tilt.

Wat leer je?Docent Pabo met leerlingen

In de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie leer je om goed, onderbouwd rekenwiskunde- onderwijs vorm te geven. Je verdiept je in verschillende theorieën die van invloed zijn op het rekenwiskundeonderwijs en relateert de theorie aan de eigen onderwijscontext. Je leert vanuit een kritisch-onderzoekende houding te kijken naar het rekenwiskundeonderwijs op je school. Je wordt uitgedaagd om op verschillende manieren krachtige en rijke leeromgevingen te ontwikkelen voor alle leerlingen/studenten. Dit doe je door op zoek te gaan naar rekenhandelingen van leerlingen/studenten die wèl lukken en die de maatschappelijke redzaamheid bevorderen door het vinden van een daarbij passende aanpak met commitment van de leerling(en)/student(en) en collega’s. Collega’s, leerlingen/studenten en overige betrokkenen spelen een actieve rol bij je onderwijsontwerpen en bij de evaluatie van je onderwijs. Verder ben je in staat om als rekenwiskunde/dyscalculiespecialist bij te dragen aan de dialoog over de visie en de missie van de school op het gebied van kwalitatief goed rekenwiskundeonderwijs, het beleid ten aanzien van alle leerlingen/studenten op rekengebied en in het bijzonder de leerlingen/studenten met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie.

Voor wie?

Leraren, rekenspecialisten en rekenwiskundecoördinatoren met een post-hbo-opleiding en zorgspecialisten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met leerinhouden, pedagogiek, didactiek, doelen en leerlijnen van het rekenonderwijs. Je bestudeert een kennisbasis en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. In deze toetsopdrachten breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je vervolgens interventies en voert die uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten en je studiecoach. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).    

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Rekenen aan de basis; rekengesprekken en rekeninterventies

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. De module Rekenhulp zoomt in op het rekenleerfstofgebeid tot 1000. De onderwijsbehoeften van de lerende achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak voor ongeveer zes weken gericht op bevordering van de rekenontwikkeling. De lerende wordt actief bij het ontwerp betrokken en het plan wordt met de ouders en andere betrokkenen besproken.

Rekenen in ontwerpend leren

In deze module ontwerp je een reken-wiskundeproject met betrekking tot de leerstofinhoud van het voortgezet rekenen. Je gaat aan de slag met een proces van ontwerpen en uitvoeren van een rekenwiskunde-project. Het project creëert een rijke en uitnodigende reken-wiskundige leeromgeving waaraan alle lerenden kunnen deelnemen. Het project doet een beroep op 21ste eeuw leren waaronder: creatief denken, probleemoplossend denken, samenwerkend leren. In deze module wordt aandacht besteed aan diverse thema’s, zoals voortgezet rekenen, toekomstgericht rekenonderwijs, motivatie, differentiatie, zelfvertrouwen en diversiteit. Die thema’s worden gekoppeld aan het uitvoeren van de toetsopdracht in de onderwijspraktijk. In deze module daag je jezelf uit om je te ontwikkelen buiten je comfortzone!

Rekendynamiek; een aanzet tot verbetering van reken- en wiskundeonderwijs

Iedereen heeft in het dagelijks leven met rekenen te maken. Het streefdoel voor reken- en wiskundeonderwijs is de maatschappelijke redzaamheid voor alle lerenden. Vanzelfsprekend vraagt dit een inspanning van de leraar en de lerenden. Echter, om op een school structureel goed reken-wiskundeonderwijs te realiseren zal het hele team betrokken moeten zijn. In deze module doe je onderzoek naar visie, beleid, praktijk en opbrengsten van het reken-wiskundeonderwijs in de school. Dit leidt tot het ontwerpen van een beleids/verbeterplan voor het rekenwiskunde-onderwijs op je school. In deze module krijg je volop de gelegenheid om je rol van master rekenspecialist in de school te ontwikkelen. Je werkt toe naar een actieve rol als master rekenspecialist en ervaart diverse aspecten van deze rol.

Rekenen-wiskunde en dyscalculie: ernstige reken-wiskundeproblemen in de school

In deze module ontwerp je op basis van een verkennend onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de onderwijsbehoeften van de lerende voor rekenen-wiskunde. In deze module richt je je op het leerpotentieel bij een lerende met ernstige rekenwiskundeproblemen. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop de onderwijsbehoeften van de lerende kunnen worden achterhaald. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de gesignaleerde orthodidactische ondersteuningsbehoeften van de lerende multidisciplinair om te komen tot een eenduidige aanpak voor de lerende in de school. Daarbij wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het gezamenlijk realiseren van de ODL bij de lerende. Ook de lerende zelf wordt betrokken bij het ontwerp.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie ontwerpt en uitprobeert. Je kunt je dan bijvoorbeeld afvragen op welke wijze beroepsgericht rekenonderwijs vorm kan worden gegeven of  op welke wijze excellente rekenaars uitgedaagd kunnen worden.

Studievormen

De leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie kun je volgen in deeltijd en via e-learning.  

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede
De lesdagen van de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie voltijd zijn woensdag en donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master