Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Expert Reken-wiskunde/dyscalculie

Als reken-wiskunde/dyscalculie-expert houd je je bezig met het creëren van innovatieve, inclusieve reken-wiskundeleeromgevingen en op het vormgeven van goed rekenbeleid. Als je de opleiding hebt afgerond ben je ook rekenwiskundecoördinator.

Je stemt af op de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten op reken-wiskundegebied. Verder initieer je kwaliteitsverbeteringen op basis van een analyse van de succesfactoren voor goed reken-wiskundeonderwijs. Aan het eind van de opleiding weet je een visie op rekenen te rapporteren binnen de eigen onderwijsorganisatie die het onderwijs op een hoger plan tilt.

Wat leer je?Docent Pabo met leerlingen

In de leerroute Expert Reken-wiskunde/dyscalculie leer je om goed, onderbouwd reken-wiskundeonderwijs vorm te geven. Je verdiept je in verschillende theorieën die van invloed zijn op het reken-wiskundeonderwijs en relateert de theorie aan de eigen onderwijscontext. Je leert vanuit een kritisch-onderzoekende houding te kijken naar het reken-wiskundeonderwijs op je school. Je wordt uitgedaagd om op verschillende manieren krachtige en rijke leeromgevingen te ontwikkelen voor alle leerlingen/studenten. Dit doe je door op zoek te gaan naar rekenhandelingen van leerlingen/studenten die wél lukken en die de maatschappelijke redzaamheid bevorderen door het vinden van een daarbij passende aanpak met commitment van de leerling(en)/student(en) en collega’s. Collega’s, leerlingen/studenten en overige betrokkenen spelen een actieve rol bij je onderwijsontwerpen en bij de evaluatie van je onderwijs. Verder ben je in staat om als reken-wiskunde/dyscalculiespecialist bij te dragen aan de dialoog over de visie en de missie van de school op het gebied van kwalitatief goed reken-wiskundeonderwijs, het beleid ten aanzien van alle leerlingen/studenten op rekengebied en in het bijzonder de leerlingen/studenten met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie.

Voor wie?

Deze leerroute is geschikt voor leraren, rekenspecialisten en reken-wiskundecoördinatoren met een post-hbo-opleiding en zorgspecialisten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert Reken-wiskunde/dyscalculie houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met leerinhouden, pedagogiek, didactiek, doelen en leerlijnen van het rekenonderwijs. Je bestudeert een kennisbasis en je rondt iedere onderwijseenheid af met een beroepsopdracht. In deze beroepsopdrachten breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je vervolgens interventies en voert die uit. Je hebt de vrijheid om de beroepsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten en je studiecoach. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Rekenen aan de basis: rekengesprekken en -interventies

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd, gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. Je zoomt in op het leerstofgebied van het rekenen tot 1000. De onderwijsbehoeften achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken, met een actieve rol van de leerling. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak ter bevordering van de rekenontwikkeling en voert dit deels uit: alle actoren worden bij het ontwerp betrokken. Je gaat na in hoeverre interventies betekenis hebben voor de hele groep of school.

Rekenen in ontwerpend leren

Je gaat aan de slag met een proces van ontwerpen en uitvoeren van een reken-wiskundeproject. Daarbij richt je je op de leerstofinhoud van het voortgezet rekenen. Het project creëert een rijke, motiverende en uitnodigende reken-wiskundige leeromgeving, waarbij 21ste eeuws leren - waaronder creatief denken, probleemoplossend denken en samenwerkend leren - wordt gestimuleerd. In deze module verdiep je je in thema’s als motivatie, toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs, differentiatie, zelfvertrouwen en diversiteit. Je daagt jezelf uit om je te ontwikkelen buiten je comfortzone en probeert dit ook te ontlokken bij je collega’s.

Rekendynamiek: een aanzet tot verdere ontwikkeling in reken- en wiskundeonderwijs

Iedereen heeft in het dagelijks leven met rekenen-wiskunde te maken. Het streefdoel voor reken-wiskundeonderwijs is de maatschappelijke redzaamheid voor alle leerlingen. Dit vraagt om een inspanning van de leraar en de leerling. Om op een school structureel goed reken-wiskundeonderwijs te realiseren zal het hele team betrokken moeten zijn. In deze module doe je onderzoek naar visie, beleid, praktijk en opbrengsten van het reken- wiskundeonderwijs in de school. Dit leidt tot het ontwerpen van een ontwikkelplan ten behoeve van verbetering en/of innovatie van het reken-wiskundeonderwijs op je school, waarbij duurzaam reken-wiskunde leren het doel is. Je krijgt de gelegenheid om je rol van master reken-wiskunde/dyscalculie in de school te ontwikkelen: je werkt toe naar die actieve rol en ervaart diverse aspecten van deze rol.

Reken-wiskundeproblemen en dyscalculie: leerpotentieel bij ernstige rekenproblemen

Je richt je op het leerpotentieel bij een leerling met ernstige reken-wiskundeproblemen. Je ontwerpt op basis van een verkennend onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de onderwijsbehoeften. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop onderwijsbehoeften kunnen worden achterhaald met inbreng van de leerling. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de gesignaleerde orthodidactische onderwijsbehoeften multidisciplinair om te komen tot een eenduidige aanpak in de school. Daarbij wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het gezamenlijk realiseren van de ODL. 

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie ontwerpt en uitprobeert. Je kunt je dan bijvoorbeeld afvragen op welke wijze beroepsgericht rekenonderwijs vorm kan worden gegeven of op welke wijze excellente rekenaars uitgedaagd kunnen worden.

Studievormen

De leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie kun je volgen in deeltijd en via e-learning. 

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmelding – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in Zwolle plaatsvinden, o.a. de vier expertmodules
• Daarnaast zijn er lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in de eigen lesplaats plaatsvinden
• Ook zijn er lesdagen in Zwolle

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master