Master Educational Needs - master EN

Leerroute Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit

Als expert in onderwijs met nieuwkomers houd je je bezig met de culturele diversiteit, meertaligheid en complexiteit in het onderwijs.

Leraar voor de klasWil je beter kunnen omgaan met niet Nederlandstalige leerlingen/studenten en hun ouders? Wil je leren hoe je om kunt gaan met de culturele diversiteit aan leerlingen/studenten in je klas en school? Wil je het gedrag van nieuwkomersleerlingen/studenten en de complexiteit daarvan in de klas en school beter begrijpen? Dan is deze leerroute echt iets voor jou.  

Wat leer je?

Goed onderwijs aan nieuwkomers is onderwijs waarin aan krachtige onderwijssettings wordt gebouwd. Hierin gaan culturele diversiteit, meertaligheid, hoge verwachtingen en adequate ondersteuning hand in hand. De complexiteit van het geven van onderwijs aan deze leerlingen/studenten wordt niet gezien als een barrière, maar stimuleert het onderzoeken van creatieve en innovatieve mogelijkheden. Als expert in nieuwkomersonderwijs ben je een voortrekker in het creëren van onderwijs voor deze bijzondere doelgroep en ontwerp je beleid op het gebied van nieuwkomers voor je eigen onderwijsorganisatie.

Voor wie

Leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs die werken met nieuwkomers.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met je eigen visie op het geven van onderwijs in een superdiverse onderwijspraktijk, het bieden van goed taal- en rekenonderwijs aan meertalige leerlingen/studenten en het zoeken naar handvatten in de omgang met leerlingen/studenten met een trauma. Ook bouw je aan een kennisbasis. Je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht die je zo kunt vormgeven dat hij past bij je eigen onderwijspraktijk. Verder ontwerp je samen met collega’s en leerlingen/studenten interventies en voert ze uit. Bovendien is je persoonlijke ontwikkeling een onderwerp dat je gedurende de hele opleiding bespreekt met medestudenten. Aan het eind van het eerste en tweede jaar toon je door middel van een assessment je professionele ontwikkeling aan. Tenslotte werk je aan je masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling

Onbekend maakt onbemind, zo luidt het spreekwoord. Dit spreekwoord geldt vaak voor mensen die niet begrepen worden vanwege een andere culturele achtergrond. Op het moment dat we vanuit verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact komen en luisteren naar ervaringen van elkaar komt er begrip voor de ander. Johnston (2012) stelt dat begrip noodzakelijk is om je te kunnen verplaatsen in de ander. Verplaatsen in de ander is van belang om de ander te accepteren zoals die is en het zorgt voor minder angst en conflicten.

Nieuwkomers en taalbeleid

Het taalonderwijs aan nieuwkomers is sterk in beweging. In deze module staan nieuwe (internationale) ontwikkelingen centraal met betrekking tot taalverwerving, meertaligheid en Nederlands als tweede taal. Dat stelt je in staat het taalbeleid in je eigen onderwijssituatie kritisch te bekijken en eventuele aanpassingen te doen.

Nieuwkomers en taalonderwijs

Deze module is een vervolg op de module Nieuwkomers en taalbeleid. Vanuit de daar ontwikkelde visie wordt ingezoomd op de verschillende taaldomeinen: mondelinge taalvaardigheid, decoderen en vloeiend lezen, denken en begrijpen en schrijven/spellen. Voor de domeinen in samenhang wordt voor NT2-leerders nieuw onderwijs ontworpen.

Rekenwiskunde: Afstemming in Multi-cultureel rekenwiskunde-onderwijs

In deze module staat het rekenwiskundeonderwijs in een meertalige setting centraal, waarbij alle leerlingen optimale kansen voor functionele gecijferdheid worden geboden. Het kan hierbij gaan om diverse onderwijscontexten, bijvoorbeeld een klas waarbij een of enkele nieuwkomers binnen de reguliere setting rekenlessen krijgen of een gehele klas van nieuwkomers. We kijken vanuit meerdere perspectieven naar het rekenwiskundeonderwijs. Daarbij is speciale aandacht voor de invloed van cultuurverschillen op de inhoud van rekenwiskundige kennis en vaardigheden in relatie tot de rekenlessen. Voor twee leerlingen worden leerlingportretten gerealiseerd van waaruit de vertaalslag wordt gemaakt naar een afgestemd ontwerp. In de module word je bovendien uitgedaagd om de dialoog met collega’s te voeren over het rekenwiskunde-onderwijs in een multiculturele setting.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt. 

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organiseren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie uitprobeert. Je kunt je daarbij bijvoorbeeld richten op de betekenis van verhalen voor leerlingen/studenten met een nieuwkomersachtergrond of op het inzetten van de eigen taal om het Nederlands beter te kunnen begrijpen.

Studievormen

De leerroute Expert in nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit kun je volgen in deeltijd en via e-learning.

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master