Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie

Als rekenwiskunde/dyscalculie-expert houd je je bezig met het creëren van innovatieve, inclusieve rekenwiskunde-leeromgevingen en op het vormgeven van goed rekenbeleid. Als je de opleiding hebt afgerond ben je ook rekenwiskundecoördinator.

Je stemt af op de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten op rekenwiskunde gebied. Verder initieer je kwaliteitsverbeteringen op basis van een analyse van de succesfactoren voor goed rekenwiskunde-onderwijs. Aan het eind van de opleiding weet je een visie op rekenen te rapporteren binnen de eigen onderwijsorganisatie die het onderwijs op een hoger plan tilt.

Wat leer je?Docent Pabo met leerlingen

In de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie leer je om goed, onderbouwd rekenwiskunde- onderwijs vorm te geven. Je verdiept je in verschillende theorieën die van invloed zijn op het rekenwiskundeonderwijs en relateert de theorie aan de eigen onderwijscontext. Je leert vanuit een kritisch-onderzoekende houding te kijken naar het rekenwiskundeonderwijs op je school. Je wordt uitgedaagd om op verschillende manieren krachtige en rijke leeromgevingen te ontwikkelen voor alle leerlingen/studenten. Dit doe je door op zoek te gaan naar rekenhandelingen van leerlingen/studenten die wèl lukken en die de maatschappelijke redzaamheid bevorderen door het vinden van een daarbij passende aanpak met commitment van de leerling(en)/student(en) en collega’s. Collega’s, leerlingen/studenten en overige betrokkenen spelen een actieve rol bij je onderwijsontwerpen en bij de evaluatie van je onderwijs. Verder ben je in staat om als rekenwiskunde/dyscalculiespecialist bij te dragen aan de dialoog over de visie en de missie van de school op het gebied van kwalitatief goed rekenwiskundeonderwijs, het beleid ten aanzien van alle leerlingen/studenten op rekengebied en in het bijzonder de leerlingen/studenten met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie.

Voor wie?

Leraren, rekenspecialisten en rekenwiskundecoördinatoren met een post-hbo-opleiding en zorgspecialisten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie houd je je in de onderwijseenheden op een onderzoekende manier bezig met leerinhouden, pedagogiek, didactiek, doelen en leerlijnen van het rekenonderwijs. Je bestudeert een kennisbasis en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. In deze toetsopdrachten breng je het onderwijs in je eigen praktijk in kaart. Samen met collega’s en leerlingen/studenten ontwerp je vervolgens interventies en voert die uit. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten en je studiecoach. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterthesis (praktijkgericht onderzoek).    

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:
- Rekenen aan de basis; rekengesprekken en rekeninterventies
- Rekenen in ontwerpend leren
- Rekendynamiek; een aanzet tot verbetering van reken- en wiskundeonderwijs
- Rekenen-wiskunde en dyscalculie: ernstige reken-wiskundeproblemen in de school

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:
- Organisatieleren in de context van onderwijs

Masterthesis

In je masterthesis voer je een praktijkgericht onderzoek uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een interventie ontwerpt en uitprobeert. Je kunt je dan bijvoorbeeld afvragen op welke wijze beroepsgericht rekenonderwijs vorm kan worden gegeven of  op welke wijze excellente rekenaars uitgedaagd kunnen worden.

Studievormen

De leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie kun je volgen in deeltijd en via e-learning.  

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede
De lesdagen van de leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie voltijd zijn woensdag en donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master